Przejdź do komentarzy

Zakończenie naboru wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.03-IZ.00-08-K01/18

W dniu 30 maja 2018 r. zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu
Nr RPLB.03.03.03-IZ.00-08-K01/18 – Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałanie 3.3.3 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – ZIT Zielona Góra, kategorie interwencji Funduszy Strukturalnych:

  • 44 – Inteligentne systemy transportowe (w tym wprowadzenie zarządzania popytem, systemy poboru opłat, informatyczne systemy monitorowania, kontroli i informacji),
  • 90 – Ścieżki rowerowe i piesze.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 3.3.3 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – ZIT Zielona Góra wynosi 10 386 157,27 PLN, w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% kwoty przeznaczonej na konkurs (1 038 615,00 PLN)[1].

W odpowiedzi na przyjęty przez ZWL w dniu 10 kwietnia 2018 r. konkurs (nabór wniosków rozpoczął się w dniu 11 maja 2018 r.) wpłynęły - w wersji elektronicznej i papierowej - 2 wnioski o dofinansowanie. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 10 383 267,69 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 21 911 099,11 PLN.

Tabela

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.