Przejdź do komentarzy

Zakończenie naboru wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.03-IZ.00-08-K01/17

W dniu 15 maja 2017 r. zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.03-IZ.00-08-K01/17 – Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałanie 3.3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach – ZIT Zielona Góra, kategorie interwencji Funduszy Strukturalnych: 44 – Inteligentne systemy transportowe (w tym wprowadzenie zarządzania popytem, systemy poboru opłat, informatyczne systemy monitorowania, kontroli i informacji), 90 – Ścieżki rowerowe i piesze.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 3.3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach – ZIT Zielona Góra wynosi 35 000 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 3 500 000,00 PLN)[1].

W odpowiedzi na przyjęty przez ZWL w dniu 28 marca 2017 r. konkurs (nabór wniosków rozpoczął się w dniu 28 kwietnia 2017 r.) wpłynął - w wersji elektronicznej i papierowej - 1 wniosek o dofinansowanie. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 30 741 015,00 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 36 220 062,00 PLN.

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.