Przejdź do komentarzy

Zakończenie naboru wniosków w ramach konkursu nr RPLB.03.03.02-IZ.00-08-K01/20

Szanowni Państwo,

30 października 2020 r. zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.02-IZ.00-08-K01/20 – Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałanie 3.3.2 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – ZIT Gorzów Wlkp.

Typ I: Budowa lub przebudowa infrastruktury dla rozwoju ekologicznego transportu publicznego, w tym ścieżki rowerowe,

Typ II: Modernizacja floty transport publicznego na terenach zurbanizowanych pod kątem ograniczenia emisji spalin,

Typ III: Inwestycje z zakresu budownictwa zero emisyjnego,

Typ IV: Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa.

Realizacja projektów typu IV dopuszczalna będzie wyłącznie w połączeniu z projektami typu II,II, I i II lub III.

Kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:

43 - Infrastruktura na potrzeby czystego transportu miejskiego i jego promocja (w tym wyposażenie i   tabor),

44 - Inteligentne systemy transportowe (w tym wprowadzenie zarządzania popytem, systemy poboru opłat, informatyczne systemy monitorowania, kontroli i informacji),

90 - Ścieżki rowerowe i piesze

określonych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO-L2020.

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi: 12 600 000,00 PLN[1].

W odpowiedzi na przyjęty przez Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 15 września 2020 r. konkurs (nabór wniosków rozpoczął się w dniu 23 października 2020 r. i trwał do dnia 30 października) wpłynął - w wersji elektronicznej i papierowej – 1 wniosek o dofinansowanie. Wartość wnioskowanego dofinansowania projektu wynosi: 12 600 000,00 PLN natomiast całkowita wartość projektów wynosi: 18 232 941,19 PLN.

Lista wniosków

[1]Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ RPO-L2020 zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.