Przejdź do komentarzy

Zakończenie naboru wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.02-IZ.00-08-K01/17

W dniu 10 kwietnia 2017 r. zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.02-IZ.00-08-K01/17 – Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałanie 3.3.2 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – ZIT Gorzów Wlkp., kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:

  • 44 – Inteligentne systemy transportowe (w tym wprowadzenie zarządzania popytem, systemy poboru opłat, informatyczne systemy monitorowania, kontroli i informacji),
  • 90 – Ścieżki rowerowe i piesze.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 3.3.2 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – ZIT Gorzów Wlkp wynosi 900 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 90 000,00 PLN).

W odpowiedzi na przyjęty prze Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 28 lutego 2017 r. konkurs (nabór wniosków rozpoczął się w dniu 31 marca 2017 r.) wpłynął - w wersji elektronicznej  i papierowej - 1 wniosek o dofinansowanie. Wartość wnioskowanego dofinansowania projektu wynosi 705 184,54 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 829 628,89 PLN.

Tabela