Przejdź do komentarzy

Zakończenie naboru wniosków w ramach konkursu nr RPLB.03.02.05-IZ.00-08-K01/19

Szanowni Państwo,

31 października 2019 r. zakończył się nabór wniosków w ramach Konkursu Nr RPLB.03.02.05-IZ.00-08-K01/19 – Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałanie 3.2.5 Efektywność energetyczna – wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:

14 – Renowacja istniejących budynków mieszkalnych dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne  i środki wsparcia.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektu w ramach konkursu dla Poddziałania 3.2.5 Efektywność energetyczna – wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych, wynosi 9 191 742,96 PLN[1].

Nabór wniosków rozpoczął się w dniu 11 września 2019 r., a zakończył w dniu 31 października 2019 r. W wyniku naboru do Departamentu Programów Regionalnych wpłynęło - w wersji elektronicznej i papierowej – 10 wniosków o dofinansowanie. Wartość wnioskowanego dofinansowania projektu wynosi 9 866 488,97 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 20 383 249,47 PLN.

LISTA

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.