Przejdź do komentarzy

Zakończenie naboru wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/17

Szanowni Państwo,

w dniu 14 lipca 2017 r. zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/17 – Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałanie 3.2.3 Efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:

 13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 3.2.3 Efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra wynosi 17 000 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi  1 700 000,00 PLN)[1].

W odpowiedzi na przyjęty przez Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 23 maja 2017 r. konkurs (nabór wniosków rozpoczął się w dniu 23 czerwca 2017 r.) wpłynęło - w wersji elektronicznej i papierowej - 5 wniosków o dofinansowanie. Całkowita wartość złożonych projektów wynosi 20 327 425,93 PLN,  natomiast wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 14 523 250,63 PLN.

W załączeniu lista złożonych wniosków.

 

[1]Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.