Przejdź do komentarzy

Zakończenie naboru wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.03.02.02-IZ.00-08-K02/16

Szanowni Państwo,

w dniu 09 stycznia 2017 r. zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.03.02.02-IZ.00-08-K02/16 – Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałanie 3.2.2. Efektywność energetyczna – ZIT Gorzów Wielkopolski, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia.

Wartość środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 3.2.2. Efektywność energetyczna – ZIT Gorzów Wielkopolski, wynosi 15 800 000,00 PLN[1] (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 580 000,00 PLN).

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 30 listopada 2016 r. konkurs (nabór wniosków rozpoczął się w dniu 30 grudnia 2016 r.) wpłynęło - w wersji elektronicznej i papierowej – 6 wniosków o dofinansowanie. Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania dla 6 złożonych wniosków wynosi 12 853 886,19 PLN, natomiast całkowita wartość tych projektów wynosi 20 853 886,19 PLN.

 

Załącznik:

Lista złożonych wniosków

 


[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania.