Przejdź do komentarzy

Zakończenie naboru wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.02.01.01-IZ.00-08-K01/16

W dniu 30 listopada 2016 r. zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.02.01.01-IZ.00-08-K01/16 – Osi Priorytetowej 2 – Rozwój Cyfrowy dla Działania 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego dla Poddziałania 2.1.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego - projekty realizowane poza formułą ZIT.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 2.1.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego - projekty realizowane poza formułą ZIT wynosi 34 400 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 3 440 000,00 PLN).

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 30 sierpnia 2016 r. konkurs (nabór wniosków rozpoczął się w dniu 30 września 2016 r.) wpłynęło - w wersji elektronicznej i  papierowej - 15 wniosków o dofinansowanie. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi ogółem 48 820 489,93 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 57 465 647,92 PLN.

Lista złożonych wniosków