Przejdź do komentarzy

Zachodnia Izba Przemysłowo – Handlowa w Gorzowie Wlkp. ogłasza drugi konkurs w ramach projektu "Z bonem po innowacje 3.0!"

Zachodnia Izba Przemysłowo – Handlowa w Gorzowie Wlkp. ogłasza drugi konkurs w ramach projektu "Z bonem po innowacje 3.0!" (nr projektu grantowego RPLB.01.02.00-08-0001/20) w ramach Działania 1.2 – Rozwój przedsiębiorczości III Typ projektu, Regionalny bon na innowacje – projekt grantowy, Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje RPO – Lubuskie 2020 w terminie od 10.01.2022 r. od godz. 7.30 do wyczerpania alokacji (nie dłużej niż do 09.02.2022 r. do godz. 15.30).


Projekt jest skierowany do przedsiębiorstw, które przynależą do sektora MMŚP (w rozumieniu definicji określonej w Załączniku nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 z późn.zm.) i prowadzą działalność gospodarczą na terenie województwa lubuskiego (potwierdzoną wpisem do KRS lub CEIDG) oraz spełniają warunki określone w pkt 1.4.1. e Procedur udzielania grantów.


Warunkiem obligatoryjnym jest prowadzenie przez Wnioskodawcę działalności w obszarach Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji (RIS – Regionalne Inteligentne Specjalizacje wskazane w Programie Innowacji Województwa Lubuskiego znajdujących się pod adresem http://rpo.lubuskie.pl/program-rozwoju-innowacji-wojewodztwa-lubuskiego).
Celem projektu jest wsparcie działalności innowacyjnej lubuskich MŚP poprzez udzielenie wsparcia w formie bonu na realizację projektu badawczo – rozwojowego. Przedsięwzięcia kwalifikujące się do objęcia wsparciem:
a) przeprowadzenie prac B+R (projekty badawcze tzw. małej skali),
b) wdrożenie nabytych prac B+R,
c) opracowanie lub wdrożenie nowego produktu/usługi/technologii odnoszące się bezpośrednio do dziedziny/ przedmiotu działalności produkcyjnej lub usługowej przedsiębiorstwa, w tym specjalistyczne usługi laboratoryjne, pomiarowe, diagnostyczne, certyfikacyjne, testowanie produktu, testowanie technologii,
d) doradztwo w zakresie usprawnienia zarządzania w tym m.in. optymalizacja procesów logistycznych, automatyzacja obiegu dokumentów,
e) uzyskanie ochrony praw własności przemysłowej lub nabycie tych praw,
f) doradztwo w zakresie procedury ochrony praw własności przemysłowej,
g) doradztwo w zakresie internacjonalizacji w tym przygotowanie strategii rozwoju działań eksportowych,
h) doradztwo w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa na terytorium Unii Europejskiej, w tym analizy marketingowe, analizy finansowo – ekonomiczne, opracowanie i wdrożenie strategii rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o nowe technologie lub innowacyjne rozwiązania.
✓ Maks. wartość 1 bonu, to kwota poniżej 100 000.00 zł w przypadku wsparcia na usługę badawczą, związaną z wdrożeniem prac B+R, opracowania lub wdrożeniowego produktu/usługi/technologii.
✓ Natomiast w przypadku wsparcia na usługę doradczą, maks. wartość 1 bonu to kwota maksymalnie 20 000,00 zł.
✓ Poziom dofinansowania wyniesie maks. 85%. MŚP zobowiązane będą do wniesienia min. 15% wkładu własnego. ✓ W przypadku usługi mieszanej (czyli usługa B+R oraz usługa doradcza w jednym bonie), maksymalna łączna wartość bonu to kwota poniżej 100 000,00 zł netto, a w przypadku gdy Wnioskodawca nie posiada prawnej możliwości odzyskania VAT - poniżej 100 000,00 zł brutto. Jednocześnie wartość bonu w odniesieniu do usługi doradczej może stanowić kwotę do 20 000,00 zł netto, a w przypadku gdy Wnioskodawca nie posiada prawnej możliwości odzyskania VAT do 20 000,00 zł brutto. Poziom wsparcia na usługę doradczą nie może przekroczyć 30% wartości całego wsparcia udzielonego w ramach jednego bonu. ✓ Wnioskodawca może złożyć tylko 1 Wniosek o udzielenie bonu. ✓ 1 Wniosek o udzielenie bonu = 1 bon.


W ramach projektu przewidziano 2-etapową weryfikację. W pierwszej kolejności Operator bonów – czyli ZIPH – będzie analizować spełnienie przez Wnioskodawcę kryteriów formalnych. Na drugim etapie ocenie będą podlegały kryteria merytoryczne. Przedsiębiorca będzie także zobligowany do przeprowadzenia analizy rynku w celu wyboru jednostki, której zleci realizację prac objętych bonem. W celu dokonania rozeznania rynku, nawiązania
kontaktu z jednostką badawczo-rozwojową oraz w celu nadzoru nad prawidłowym przebiegiem realizacji prac objętych bonem, przedsiębiorca będzie mógł skorzystać, w ramach projektu, ze wsparcia tzw. Brokera Innowacji (dofinansowanie do 99%).


Kwota alokacji na bony w ramach całego projektu: 4 379 625,00 zł
Kwota alokacji na konkurs wynosi: 1 834 082,78 zł
Dodatkowo na odwołania od wyników oceny merytorycznej: 218 981,25 zł Łączna alokacja przeznaczona na konkurs wynosi: 2 053 064,03 zł

Alokacja może ulec zmianie.
✓ Termin rozpoczęcia naboru: 10.01.2022 r. godz. 7.30.
✓ Termin zakończenia naboru: do wyczerpania alokacji (nie dłużej niż do 09.02.2022 r. do godz. 15.30).
✓ Należy wypełnić jeden właściwy wniosek (są dostępne dwie wersje w zależności od rodzaju prac, jakie będą wykonywane).
✓ Wniosek i załączniki należy złożyć w wersji papierowej.
✓ Wniosek należy dostarczyć osobiście, wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru lub przesyłką kurierską na adres siedziby Operatora: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa w Gorzowie Wlkp. ul. Kazimierza Wielkiego 1 66 – 400 Gorzów Wlkp.
✓ Jeden egzemplarz wniosku wraz z załącznikami (również po jednym egzemplarzu) należy dostarczyć w zamkniętej kopercie, na której umieszczone będą informacje: − Pełna nazwa i adres Wnioskodawcy − Nazwa i adres Operatora − Dopisek „Konkurs – Z bonem na innowacje 3.0!”
✓ Datą wpływu Wniosku o udzielenie bonu jest dzień dostarczenia go do siedziby głównej Operatora. Dokumentacja konkursowa:
✓ Procedury udzielania grantów
✓ Katalog kosztów kwalifikowalnych
✓ Wniosek o bon usługa B+R oraz mieszana
✓ Wniosek o bon usługa doradcza
✓ Załączniki: − Załącznik nr 1 Oświadczenie MŚP − Załącznik nr 2a Formularz informacji przedstawiany przy ubieganiu się o pomoc de minimis − Załącznik 2b Oświadczenie o otrzymanej/nieotrzymanej pomocy de minimis − Załącznik nr 3a Test pomocy publicznej − Załącznik 3b Oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy publicznej − Załącznik nr 3c Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

Dokumenty oraz dodatkowe informacje są dostępne na stronie: https://innowacje.ziph.pl/pl/menu/5/dokumentacja-konkursowa-do-pobrania.html


Przedsiębiorstwa zainteresowane szczegółowymi zasadami ubiegania się o wsparcie zapraszamy również do kontaktu z Biurem Projektu, mieszczącego się w siedzibie ZIPH w Gorzowie Wlkp.
T: +48 576 850 300
T: +48 883 250 666
T: +48 95 739 03 11
E: a.wesolowska@ziph.pl