Przejdź do komentarzy

Wydłużenie terminu rozstrzygnięcia konkursu Nr RPLB.04.03.00-IZ.00-08-K01/19

Szanowni Państwo,
W dniu 26 maja 2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o wprowadzeniu zmian do regulaminu konkursu Nr RPLB.04.03.00-IZ.00-08-K01/19 w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, Typu I projektów: – kompleksowe wsparcie gospodarki wodno-ściekowej (aglomeracje od 2 tys. RLM do 10 tys. RLM, zgodnie z opracowywana aktualizacją KPOŚK), kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 22 - Oczyszczanie ścieków, 20 – Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi (infrastruktura do celów ujęcia, uzdatniania, magazynowania i dystrybucji).

Zmiana w regulaminie dotyczy wydłużenia terminu rozstrzygnięcia konkursu z terminu: maj 2020 r., na: czerwiec 2020 r.

 

Załączniki:

Regulamin konkursu Nr RPLB.04.03.00-IZ.00-08-K01/19

Wykaz zmian w Regulaminie