Przejdź do komentarzy

Wydłużenie terminu naboru wniosków w ramach Konkursu Nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/17 oraz Zmiana Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Dnia 29 sierpnia 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o przesunięciu terminu zakończenia naboru wniosków w ramach Konkursu Nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/17 dla Działania 1.1 Badania i innowacje Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, z 11 września 2017 r. na 29 września 2017 r.

W związku z powyższym informujemy, że nabór wniosków o dofinansowanie w Konkursie nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/17 trwa od 14 sierpnia 2017 r. do 29 września 2017 r.

Jednocześnie informujemy, że od 23 sierpnia br. obowiązują zmienione Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Opis najważniejszych zmian w Wytycznych został zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju pod linkiem https://www.mr.gov.pl/media/42893/Opis_zmian_2808.pdf.

Zaktualizowana wersja Załącznika nr 1 do Regulaminu Konkursu pn. Kwalifikowalność wydatków w ramach Działania 1.1 Badania i innowacje zostanie zamieszczona stronie internetowej IZ RPO po jego akceptacji przez Zarząd Województwa Lubuskiego.

Załączniki:

Zaktualizowane Ogłoszenie o konkursie.

Zaktualizowany Regulamin konkursu.