Przejdź do komentarzy

Wydłużenie terminu na dostarczenie uzupełnionych i/lub poprawionych braków/błędów formalnych oraz poprawionej/uzupełnionej dokumentacji do pierwszej oceny formalnej w ramach Konkursu nr RPLB.04.03.00-IP.02-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, Typ I: Kompleksowe wsparcie gospodarki wodno-ściekowej (aglomeracje od 2 tys. RLM do 10 tys. RLM

Informujemy, iż termin na dostarczenie uzupełnionych i/lub poprawionych braków/błędów formalnych oraz poprawionej/uzupełnionej dokumentacji do pierwszej oceny formalnej w ramach Konkursu nr RPLB.04.03.00-IP.02-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 4 Środowisko  i  kultura, Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, Typ I: Kompleksowe wsparcie gospodarki wodno-ściekowej (aglomeracje od 2 tys. RLM do 10 tys. RLM, zgodnie z opracowywaną aktualizacją KPOŚK) została wydłużona o dodatkowe 8 dni kalendarzowych. W związku z powyższym uzupełnienie i/lub poprawienie braków/błędów formalnych oraz dostarczenie poprawionej/uzupełnionej dokumentacji w wersji elektronicznej (za pośrednictwem systemu LSI2020) oraz w wersji papierowej – 1 egzemplarz (wraz z pismem przewodnim zawierającym zestawienie załączonych dokumentów) łącznie wynosi nie dłużej niż 15 dni od momentu odebrania pisma informującego o brakach i/lub błędach formalnych w ramach przedmiotowego konkursu.