Przejdź do komentarzy

Wydłużenie terminu dokonania pierwszej oceny formalnej wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr RPLB.04.03.00-IP.02.08-K01/16

Informujemy, iż termin dokonania pierwszej oceny formalnej wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPLB.04.03.00-IP.02-08-K01/16, Oś Priorytetowa 4  Środowisko i kultura, Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa został wydłużony do dnia 10 lipca br. z uwagi na wysoki stopień skomplikowania aplikujących o środki projektów oraz szeroki zakres dokumentacji poddanej ocenie.