Przejdź do komentarzy

Wydłużenie terminu dokonania pierwszej oceny formalnej wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr RPLB.04.03.00-IP.02-08-K01/16

Informujemy, iż termin dokonania pierwszej oceny formalnej projektów złożonych w ramach konkursu nr RPLB.04.03.00-IP.02-08-K01/16, Oś Priorytetowa 4  Środowisko i kultura, Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa został wydłużony do dnia 11 września br. Uzasadnieniem przedłużenia pierwszej oceny formalnej jest przyjęcie przez Radę Ministrów w dniu 31.07.2017 r. V Aktualizacji KPOŚK, natomiast w dalszym ciągu brak jest przyjętego Master Planu. Dokument ten wdraża dyrektywę Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych.