Przejdź do komentarzy

Wybór projektów do dofinansowania w ramach konkursu Nr RPLB.09.02.01-IZ.00-08-K01/21

W dniu 5 kwietnia 2022 r. Zarząd Województwa Lubuskiego, podjął w formie Uchwały decyzję o przyznaniu dofinansowania dla czterech projektów ocenionych przez Komisję Oceny Projektów (KOP) w ramach konkursu Nr RPLB.09.02.01-IZ.00-08-K01/21 Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna, Działania 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałania 9.2.1 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

W odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynęło - w wersji elektronicznej i papierowej - 21 wniosków o dofinansowanie. Wszystkie etapy oceny pozytywnie przeszło 16 wniosków, tj. spełniło kryteria dopuszczające i otrzymało co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia podczas oceny merytorycznej, tj. min. 23,5 pkt.

Wartość dofinansowania czterech projektów wynosi 54 300 000,00 PLN.

 

Załączniki:

Lista projektów ocenionych przez Komisję Oceny Projektów (KOP) w ramach konkursu Nr RPLB.09.02.01-IZ.00-08-K01/21

Lista członków KOP do oceny wniosków w konkursie Nr RPLB.09.02.01-IZ.00-08-K01/21