Przejdź do komentarzy

Wybór projektów do dofinansowania w ramach konkursu Nr RPLB.04.01.00-IZ.00-08-K01/18

Szanowni Państwo,

23 listopada 2021 r. Zarząd wyraził zgodę na realizację projektu Zakup sprzętu ratowniczego i przeciwpowodziowego do zapobiegania skutkom nadzwyczajnym zagrożeń na terenie województwa lubuskiego” dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego  w ramach konkursu  Nr RPLB.04.01.00-IZ.00-08-K01/18 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura,  Działania 4.1 Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.

 Wartość wnioskowanego dofinansowania dla wybranego projektu wynosi 350 000,00 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 2 403 086,00 PLN.

Załączniki:

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu Nr RPLB.04.01.00-IZ.00-08-K01/18