Wezwanie do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-P01/23 w ramach Osi priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna, Działanie 9.3 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, Poddziałanie 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT

Zakończony 28.04.2023

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU
W TRYBIE POZAKONKURSOWYM

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY – LUBUSKIE 2020

OŚ PRIORYTETOWA 9  Infrastruktura społeczna

DZIAŁANIE 9.3 Rozwój infrastruktury edukacyjnej

PODDZIAŁANIE 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej  – projekty realizowane poza formułą ZIT

WEZWANIE Nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-P01/23

Wyniki naboru 27.06.2023

18 lipca 2023 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął – w formie Uchwały – decyzję o dofinansowaniu projektu złożonego w ramach Wezwania do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-P01/23  Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna, Działania 9.3 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, Poddziałania 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT, kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 50 – Infrastruktura edukacyjna na potrzeby kształcenia i szkolenia zawodowego oraz kształcenia osób dorosłych.

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu pn. „Profesjonalne kadry w Zielonej Górze” wynosi 2 165 354,67 PLN[1]. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Projekt, który otrzymał dofinansowanie

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na wezwanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ RPO zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy o dofinansowanie projektu z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

 

 

 

2023-07-19 -------------------------------------

W dniu 17 lipca 2023 r. zakończono ocenę środowiskową projektu złożonego w ramach Wezwania do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-P01/23  Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna, Działania 9.3 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, Poddziałania 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT, kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych:

50 – Infrastruktura edukacyjna na potrzeby kształcenia i szkolenia zawodowego oraz kształcenia osób dorosłych.

            Szacowana wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu pn. „Profesjonalne kadry w Zielonej Górze” wynosi 2 165 354,67 PLN[1]. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

W tabeli prezentujemy projekt, który przeszedł pozytywnie ocenę środowiskową

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na wezwanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ RPO zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy o dofinansowanie projektu z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

 

2023-07-10 -------------------------------------

W dniu 6 lipca 2023 r. zakończono ocenę merytoryczną projektu złożonego w ramach Wezwania do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-P01/23  Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna, Działania 9.3 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, Poddziałania 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT, kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych:

50 – Infrastruktura edukacyjna na potrzeby kształcenia i szkolenia zawodowego oraz kształcenia osób dorosłych.

 Szacowana wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu pn. „Profesjonalne kadry w Zielonej Górze” wynosi 2 165 354,67 PLN[1]. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W zamieszczonej  tabeli prezentujemy projekt, który przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczną  

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na wezwanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ RPO zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy o dofinansowanie projektu z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

 

-------------------------------------------------------

w dniu 26 czerwca 2023 r. Zarząd Województwa Lubuskiego zaakceptował zmiany w Wezwaniu do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym Nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-P01/23 w ramach Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna, Działania 9.3 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, Poddziałania 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,
 

Zmiany w Wezwaniu:
- zapis dotyczący zdania „Orientacyjny termin rozstrzygnięcia wezwania: maj/czerwiec 2023 r.” otrzymuje brzmienie „Orientacyjny termin rozstrzygnięcia wezwania: czerwiec/lipiec 2023 r.”


Zmiana obowiązuje od dnia 26 czerwca 2023 r.


Załączniki:
- Wezwanie nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-P01/23
- Tabela zmian do Wezwania

-----------------------------------------------------------------

W dniu 27 czerwca 2023 r. zakończono ocenę formalną projektu złożonego w ramach Wezwania do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-P01/23  Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna, Działania 9.3 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, Poddziałania 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT,

 kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych:

50 – Infrastruktura edukacyjna na potrzeby kształcenia i szkolenia zawodowego oraz kształcenia osób dorosłych.

            Szacowana wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu pn. „Profesjonalne kadry w Zielonej Górze” wynosi 2 165 354,67 PLN[1]. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W zamieszczonej tabeli prezentujemy projekt, który przeszedł pozytywnie ocenę formalną.

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na wezwanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ RPO zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy o dofinansowanie projektu z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

-------------------------------------------

W dniu 26 czerwca 2023 r. zakończono weryfikację warunków formalnych projektu złożonego
w ramach Wezwania do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-P01/23  Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna, Działania 9.3 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, Poddziałania 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT,

 kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych:

50 – Infrastruktura edukacyjna na potrzeby kształcenia i szkolenia zawodowego oraz kształcenia osób dorosłych.

            Szacowana wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu pn. „Profesjonalne kadry w Zielonej Górze” wynosi 2 165 354,67 PLN[1]. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

W zamieszczonej tabeli prezentujemy projekt, który został pozytywnie zweryfikowany na etapie weryfikacji warunków formalnych

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na wezwanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ RPO zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy o dofinansowanie projektu z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

------------------------------------------

w dniu 28 kwietnia 2023 r. zakończył się nabór wniosku w ramach Wezwania do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-P01/23 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna, Działania 9.3 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, Poddziałania 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT, kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych:

50 – Infrastruktura edukacyjna na potrzeby kształcenia i szkolenia zawodowego oraz kształcenia osób dorosłych Szacowana wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu pn. „Profesjonalne kadry w Zielonej Górze” wynosi 2 165 354,67 PLN[1]. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Wniosek złożony w ramach Wezwania nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-P01/23

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na wezwanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ RPO zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy o dofinansowanie projektu z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

 

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosku
od dnia 30 marca 2023 r. do dnia 28 kwietnia 2023 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Maj/czerwiec 2023 r.

Miejsce składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z pismem przewodnim należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00,
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30,

w Punkcie Przyjęć Wniosków w:

Sekretariacie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

Departament Programów Regionalnych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

(pokój nr 33 – parter)

Sposób składania wniosków

Za pośrednictwem systemu LSI2020, formularz wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami, należy złożyć nie później niż w dniu zakończenia naboru wniosku.

 

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020: listem poleconym, przesyłką kurierską, osobiście.

Datą wpływu wniosku o dofinansowanie realizacji projektu przesłanego za pośrednictwem e-puapu wraz z  pismem  przewodnim  jest  data  wysłania  przez  Wnioskodawcę  dokumentów  do  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

 

 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Miasto Zielona Góra

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego wezwania może zostać złożony projekt pn.:

„Profesjonalne kadry w Zielonej Górze”

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektu do dofinansowania odbywa się w oparciu o warunki formalne (określone w załączniku
nr 1 do niniejszego Wezwania, przyjęte przez Zarząd Województwa Lubuskiego), jak również kryteria formalne, merytoryczne (horyzontalne i specyficzne) i środowiskowe przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 następującą uchwałą:

 • uchwałą nr 214/KM RPO-L2020/2023 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 9 lutego 2023 r. zmieniająca uchwałę nr 99/KM RPO-L2020/2018 z dnia 22.06.2018 r. w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych dla Działania 9.3 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, Poddziałania 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT III typ projektu: Inwestycje w infrastrukturę edukacji kształcenia zawodowego tryb pozakonkursowy Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020;
 • uchwałą nr 201/KM RPO-L2020/2022 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 7 lutego 2022 r. zmieniającą uchwałę nr 68/KM RPO-L2020/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r.  w sprawie przyjęcia kryteriów środowiskowych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych 1-5, 9 (z wyłączeniem Poddziałań realizowanych w ramach Instrumentów Finansowych, tj. 1.5.2 oraz 3.2.4) Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Przedmiotowe uchwały stanowią załącznik do niniejszego Wezwania oraz zostały zamieszczone
na stronie internetowej www.rpo.lubuskie.pl.

 

Ponadto, w zakresie przedmiotowego naboru tracą ważność postanowienia zawarte w następujących uchwałach:

 • nr 4/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów formalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych, Działań i typów projektów w ramach RPO-L2020 współfinansowanych
  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP 1-5,9), z późn. zm.;
 • nr 5/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów merytoryczno - horyzontalnych mających zastosowanie dla wszystkich Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP: 1-5, 9) z późn. zm.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitych kwalifikowanych kosztów projektu wynosi: 85%.

Maksymalna wartość dofinansowania

Szacowana wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu w ramach niniejszego wezwania wynosi 2 165 354,67 PLN[1]. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 


[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na wezwanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ RPO zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy o dofinansowanie projektu z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

 

Niezbędne dokumenty

Inne ważne informacje

IZ RPO-L2020 udziela informacji w zakresie Wezwania (w tym w sprawie interpretacji zapisów Wezwania, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektu, kwalifikowalności wydatków): pisemnie lub telefonicznie poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego:

 

 • Departament Programów Regionalnych:

Wydział Kontraktacji Inwestycji Publicznych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokój nr 24, 55)

tel. 68 45 65 127, -756

e-mail: l.olszewska@rpo.lubuskie.pl; k.wasilewska@rpo.lubuskie.pl

 • Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym:
 • e-mail: info@rpo.lubuskie.pl
 • telefoniczny: 68 45 65 119, -521, -251
 • Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim:
 • e-mail: infoue@lubuskie.pl (dla południa województwa) i lpi@lubuskie.pl (dla północy województwa)
 • telefoniczny: Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze:
  68 45 65 535, -499, -488, -480, -454 oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
  w Gorzowie Wlkp. 95 73 90 386, -380, -378, -377