Wezwanie nr RPLB.09.01.01-IZ.00-08-P01/16 (Szpital w Gorzowie Wlkp.) do złożenia wniosku w trybie POZAKONKURSOWYM 

Zakończony 23.11.2016

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020
 

WZYWA
DO ZŁOŻENIA WNIOSKU W TRYBIE POZAKONKURSOWYM

Wezwanie nr RPLB.09.01.01-IZ.00-08-P01/16


w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 9 – Infrastruktura społeczna
dla Działania
9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych

dla Poddziałania

9.1.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – projekty realizowane poza formułą ZIT

 

w ramach kategorii interwencji:

53 – Infrastruktura ochrony zdrowia

 (nabór w trybie pozakonkursowym nie dotyczy projektów objętych zasadami pomocy publicznej)

Wyniki naboru 23.11.2016

Szanowni Państwo,

W dniu 4 grudnia 2016 r. zakończono ocenę merytoryczną wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach Wezwania Nr RPLB.09.01.01-IZ.00-08-P01/16 – Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna, Działanie 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych, Poddziałanie 9.1.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych  - projekty realizowane poza formułą ZIT, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 53 - Infrastruktura ochrony zdrowia.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach wezwania dla Poddziałania 9.1.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych  - projekty realizowane poza formułą ZIT, wynosi 21 611 010,00 PLN.

W odpowiedzi na Wezwanie wpłynął 1 wniosek, który pozytywnie przeszedł ocenę formalną oraz ocenę merytoryczną, tj. spełnił kryteria dopuszczające i otrzymał co najmniej 50%, tj. 14 pkt maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia na ocenie merytorycznej (horyzontalnej i specyficznej) .

W dniu 6 grudnia 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego zatwierdził w formie Uchwały – listę projektów wybranych do dofinansowania. Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 21 611 010,00 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 66 752 051,11 PLN.

W zamieszczonych poniżej tabelach prezentujemy skład KOP oraz  Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Wezwania Nr RPLB.09.01.01-IZ.00-08-P01/16

                                                                                                                                                                            

W dniu 1 grudnia 2016 r. zakończyła się ocena formalna wniosków o dofinansowanie złożonych
w ramach wezwania Nr RPLB.09.01.01-IZ.00-08-P01/16 – Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna, Działanie 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych, Poddziałanie 9.1.1 Infrastruktura zdrowotna
i usług społecznych  - projekty realizowane poza formułą ZIT
, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 53 - Infrastruktura ochrony zdrowia.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach wezwania dla Poddziałania 9.1.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych  - projekty realizowane poza formułą ZIT, wynosi 21 611 010,00 PLN.

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 15 listopada 2016 r. (nabór wniosków rozpoczął się w dniu 16 listopada 2016 r.) wpłynął - w wersji elektronicznej i papierowej – 1 wniosek o dofinansowanie.

Wniosek o dofinansowanie złożony w ramach ww. wezwania uzyskał pozytywny wynik po ocenie formalnej i  zostanie przekazany do oceny merytorycznej.

W dniu 23 listopada 2016 r. zakończył się nabór wniosków w ramach wezwania
Nr RPLB.09.01.01-IZ.00-08-P01/16 – Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna, Działanie 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych, Poddziałanie 9.1.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych  - projekty realizowane poza formułą ZIT, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:
53 - Infrastruktura ochrony zdrowia.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach wezwania dla Poddziałania 9.1.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych  - projekty realizowane poza formułą ZIT, wynosi 21 611 010,00 PLN.

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 15 listopada 2016 r. (nabór wniosków rozpoczął się w dniu 16 listopada 2016 r.) wpłynął - w wersji elektronicznej i papierowej – 1 wniosek o dofinansowanie.

Poniżej lista wniosków złożonych w ramach wezwania Nr RPLB.09.01.01-IZ.00-08-P01/16

Lista członków KOP (pdf 261 KB )

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Termin na złożenie wniosku o dofinansowanie projektu rozpocznie się w dniu 16 listopada 2016 r. i zakończy się w dniu 23 listopada 2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Terminy oceny projektów wynikają z etapów oceny (ocena formalna, ocena merytoryczna) opisanych w Regulaminie naboru w trybie pozakonkursowym w ramach Poddziałania 9.1.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – projekty realizowane poza formułą ZIT oraz Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Certyfikującej dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Maksymalny szacowany termin oceny projektów - grudzień 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Formularz wniosku wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy urzędu, tj.
    poniedziałek: od 8:00 do 16:00
    wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w Punkcie Przyjęć Wniosków w:

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego
Departament Programów Regionalnych
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,
65-043 Zielona Góra
(główny hol budynku - parter)

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:
    listem poleconym,
    przesyłką kurierską,
    osobiście.
W przypadku dostarczenia wniosku w formie papierowej pocztą – ważna jest data nadania w polskiej placówce pocztowej, w pozostałych przypadkach wiążąca jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków określonego przez IZ RPO-L2020.

Informacje dotyczące zasady oraz formy składania wniosku zostały szczegółowo opisane
w Regulaminie ww. naboru, dostępnym na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

 

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie (wraz z załącznikami) należy złożyć za pośrednictwem systemu LSI2020 (dostępnego na stronie www.rpo.lubuskie.pl) oraz w formie papierowej
w jednym egzemplarzu (wersja papierowa dotyczy tylko formularza wniosku o dofinansowanie, Studium wykonalności oraz Programu poprawy jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych)
w terminie/formie i miejscu określonym szczegółowo w niniejszym Wezwaniu oraz Regulaminie ww. naboru.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosku w ramach naboru w terminie od dnia 16 listopada 2016 r. do dnia
23 listopada 2016 r.
uprawniony jest Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o., wskazany w załączniku nr 5 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO – L2020 w ramach Poddziałania 9.1.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – projekty realizowane poza formułą ZIT.

W ramach niniejszego naboru może zostać złożony projekt pn. „Rozbudowa Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. o Ośrodek Radioterapii, w celu zwiększenia dostępności do wysokiej jakości usług zdrowotnych w obszarze chorób nowotworowych” dla którego przewidywany termin złożenia wniosku o dofinansowanie (wskazany w załączniku nr 5 do SzOOP RPO – L2020) mieści się w terminie składania wniosków określonym w Wezwaniu do złożenia wniosku
w trybie pozakonkursowym oraz w niniejszym Regulaminie naboru.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wezwanie do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym dotyczy Inwestycji w infrastrukturę zdrowotną w powiązaniu ze zidentyfikowanymi na poziomie krajowym i regionalnym obszarami deficytów (m.in. choroby układu krążenia, nowotworowe, układu kostno – stawowo – mięśniowego, układu oddechowego, psychiczne, geriatryczne) oraz odzwierciedlające potrzeby regionalne

polegających na[1]:

 • zakupie wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego,
 • rozbudowie i/lub przebudowie obiektów związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia[2] (część projektu infrastrukturalnego może stanowić termomodernizacja – do 30% całkowitych kosztów projektu),
 • inwestycje w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych (e-usług), polegające na zakupie oprogramowania i sprzętu komputerowego – tylko jako element ww. typu projektu, (którego koszt nie może stanowić dominującego udziału w całości wydatków kwalifikowalnych) polegającego na zakupie wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego i/lub rozbudowie i/lub przebudowie obiektów związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia,
 • zakupie wyposażenia niezbędnego do osiągnięcia celu głównego i prawidłowej realizacji zadania – tylko jako element ww. typu projektu (którego koszt nie może stanowić dominującego udziału w całości wydatków kwalifikowalnych) polegającego na zakupie wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego i/lub rozbudowie i/lub przebudowie obiektów związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia.
 

[1] Przedsięwzięcie musi uwzględniać konieczność dostosowania infrastruktury i wyposażenia do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

[2] Inwestycje polegające na dostosowaniu istniejącej infrastruktury do obowiązujących przepisów są niekwalifikowalne, za wyjątkiem, gdy ich realizacja jest uzasadniona z punktu widzenia poprawy efektywności (w tym kosztowej) i dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektu do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne (horyzontalne i specyficzne) przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 uchwałą nr 49/KM RPO-L2020/2016 z dnia 9 listopada 2016 r., zmieniającą uchwałę nr 4/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020
z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów formalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych, Działań i typów projektów w ramach RPO-L2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP 1-5,9) oraz uchwałą Nr 50/KM RPO-L2020/2016 z dnia 9 listopada 2016 r., zmieniającą uchwałę nr 5/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów merytoryczno-horyzontalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP 1-5, 9), które stanowią załącznik do niniejszego Regulaminu. Uchwały zostały również zamieszczone na stronie internetowej www.rpo.lubuskie.pl.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitych kosztów kwalifikowalnych na poziomie projektu (dla projektów nie generujących dochodu) wynosi do 71,72% i pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). W przypadku projektu generującego dochód – maksymalny poziom dofinansowania należy liczyć z zastosowaniem metody luki w finansowaniu.

W ramach niniejszego naboru nie mają zastosowania zryczałtowane stawki procentowe dochodów dla projektu generującego dochód.

Maksymalna wartość dofinansowania

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu w ramach wezwania do złożenia wniosku nr RPLB.09.01.01-IZ.00-08-P01/16 - Działanie 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych, Poddziałanie 9.1.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – projekty realizowane poza formułą ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 wynosi 21 611 010,00 PLN

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie wynosi 21 611 010,00 PLN.

Niezbędne dokumenty

Wezwanie 9 1 1 Szpital Gorzów Wlkp

Wezwanie 9 1 1 Szpital Gorzów Wlkp

Regulamin 9 1 1 Szpital Gorzów Wlkp

Regulamin  9 1 1 Szpital Gorzów Wlkp

I Załączniki do Regulaminu naboru

I Załączniki do Regulaminu naboru

II. Załączniki i oświadczenia

II. Załączniki i oświadczenia

III. Dokumenty pomocne w przyg. wniosku

III. Dokumenty pomocne w przyg. wniosku

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie naboru w trybie pozakonkursowym, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu naboru w trybie pozakonkursowym, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat postępowania w trybie pozakonkursowym można uzyskać poprzez kontakt
z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego:

 • Departament Programów Regionalnych, Wydział Kontraktacji Inwestycji Publicznych
  i Środowiskowych, ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokój nr 54), tel. 68 45 65 118, 117.

adresy e-mail:

j.szczepaniak@lrpo.lubuskie.pl; l.klobut@lrpo.lubuskie.pl

 

 • Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym:
 • e-mail: infoue@lubuskie.pl i lpi@lubuskie.pl
 • telefoniczny:
 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze: 68 45 65 535, -499, -488, -480, -454;
 • osobisty w siedzibie:

Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

(pokój nr 0.3, poziom „0”)