Wezwanie do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 5 transport, działanie 5.2 transport kolejowy, wezwanie nr RPLB.05.02.00-IZ.00-08-P02/18

Zakończony 28.09.2018

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA WNIOSKÓW
W TRYBIE POZAKONKURSOWYM

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY – LUBUSKIE 2020

OŚ PRIORYTETOWA 5 TRANSPORT

DZIAŁANIE 5.2 Transport kolejowy

WEZWANIE Nr RPLB.05.02.00-IZ.00-08-P02/18

(Wezwanie nie dotyczy projektów objętych zasadami pomocy publicznej oraz pomocy de minimis)

 

 

Wyniki naboru 11.12.2018

11 grudnia 2018 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął – w formie Uchwały – decyzję o przyznaniu dofinansowania projektu złożonego w ramach Wezwania do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym Nr RPLB.05.02.00-IZ.00-08-P02/18. Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu w ramach ww. Wezwania wynosi 59 276 960,00 PLN[1]. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wartość wnioskowanego dofinansowania dla złożonego projektu wynosi 59 276 960,00 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 85 854 000,00 PLN.

Projekt, który został pozytywnie oceniony na etapie oceny środowiskowej oraz wniosek wybrany do dofinansowania


[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na wezwanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ RPO zastrzega sobie prawo niepodjęcia decyzji o przyznaniu dofinansowania z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

6 grudnia 2018 r. zakończono ocenę środowiskową (trwającą od dnia 27 listopada 2018 r. do dnia 6 grudnia 2018 r.) wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach Wezwania do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym Nr RPLB.05.02.00-IZ.00-08-P02/18. Ocena zakończyła się wynikiem pozytywnym.

Lista projektów

 

29 października 2018 r. zakończono ocenę merytoryczną (trwającą od dnia 24 października 2018 r do dnia 29 października 2018 r.) wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach Wezwania do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym Nr RPLB.05.02.00-IZ.00-08-P02/18 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 5 Transport,  Działania 5.2 Transport kolejowy (Typ I – Rewitalizacja linii kolejowych), kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 26 – Inne koleje.

Złożony w ramach Wezwania projekt, przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczną tj. spełnił wszystkie kryteria dopuszczające i uzyskał 35 pkt (co stanowi 70% możliwych do zdobycia  punktów na ocenie merytorycznej), w związku z czym zostaje przekazany do oceny środowiskowej.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach Wezwania do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym Nr RPLB.05.02.00-IZ.00-08-P02/18 wynosi 59 276 960,00 PLN[1].

Wartość dofinansowania pozytywnie ocenionego projektu wynosi 59 276 960,00 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 85 854 000,00 PLN.

W zamieszczonej tabeli prezentujemy projekt, który został pozytywnie oceniony na etapie oceny merytorycznej
 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na wezwanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ RPO zastrzega sobie prawo niepodjęcia decyzji o przyznaniu dofinansowania z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

 

Szanowni Państwo,

w dniu 17 października 2018 r. zakończono ocenę formalną projektu złożonego w ramach Wezwania do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym Nr RPLB.05.02.00-IZ.00-08-P02/18 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 5 Transport,  Działania 5.2 Transport kolejowy (Typ I – Rewitalizacja linii kolejowych),

 kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 26 – Inne koleje.

Szacowana wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu w ramach wezwania dla Działania 5.2 Transport kolejowy (Typ I – Rewitalizacja linii kolejowych) wynosi 59 276 960,00 PLN[1]. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wartość dofinansowania pozytywnie ocenionego projektu wynosi 59 276 960,00 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 85 854 000,00 PLN.

W zamieszczonej tabeli prezentujemy projekt, który został pozytywnie oceniony na etapie oceny formalnej

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na wezwanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ RPO zastrzega sobie prawo niepodjęcia decyzji o przyznaniu dofinansowania z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

 

Szanowni Państwo,

w dniu 16 października 2018 r. zakończono weryfikację warunków formalnych projektu złożonego w ramach Wezwania do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym Nr RPLB.05.02.00-IZ.00-08-P02/18 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 5 Transport,  Działania 5.2 Transport kolejowy (Typ I – Rewitalizacja linii kolejowych),

 kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 26 – Inne koleje.

Szacowana wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu w ramach wezwania dla Działania 5.2 Transport kolejowy (Typ I – Rewitalizacja linii kolejowych) wynosi 59 276 960,00 PLN[1]. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wartość dofinansowania pozytywnie ocenionego projektu wynosi 59 276 960,00 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 85 854 000,00 PLN.

W zamieszczonej tabeli prezentujemy projekt, który został pozytywnie zweryfikowany na etapie weryfikacji warunków formalnych.
 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na wezwanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ RPO zastrzega sobie prawo niepodjęcia decyzji o przyznaniu dofinansowania z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

 

W dniu  28 września 2018 r. zakończył się nabór wniosków w ramach wezwania do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym Nr RPLB.05.02.00-IZ.00-08-P02/18 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 5 Transport,  Działania 5.2 Transport kolejowy (Typ I – Rewitalizacja linii kolejowych),

 kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 26 – Inne koleje.

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu w ramach wezwania dla Działania 5.2 Transport kolejowy (Typ I – Rewitalizacja linii kolejowych) wynosi 59 276 960,00 PLN[1]. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczął się w dniu 31 sierpnia 2018 r. i zakończył się w dniu 28 września 2018 r. W wyniku naboru do Departamentu Programów Regionalnych wpłynął - w wersji elektronicznej i papierowej – 1 wniosek o dofinansowanie.

 Wartość wnioskowanego dofinansowania dla złożonego projektu wynosi 59 276 960,00 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 69 800 000,00 PLN.

 

Wniosek złożony w ramach Wezwania Nr RPLB.05.02.00-IZ.00-08-P02/18

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na wezwanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ RPO zastrzega sobie prawo niepodjęcia decyzji o przyznaniu dofinansowania z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

 

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Od 31 sierpnia do 28 września 2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

październik 2018 listopad 2018

Miejsce składania wniosków

Formularze wniosków wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00,
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30,

w Punkcie Przyjęć Wniosków w:

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego

Departamencie Programów Regionalnych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

(główny hol budynku – parter)

Wniosek w wersji elektronicznej należy złożyć za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI2020) dostępnego na stronie www.rpo.lubuskie.pl nie później niż w dniu zakończenia naboru wniosków.

Sposób składania wniosków

 • formularz wniosku o dofinansowanie realizacji projektu wraz ze Studium Wykonalności należy złożyć w wersji elektronicznej (za pośrednictwem systemu LSI2020) i papierowej (w 1 egzemplarzu);
 • pozostałe załączniki/oświadczenia (wskazane w  punkcie 11 Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej) należy umieścić, a następnie przesłać tylko za pośrednictwem systemu LSI2020. Załączane dokumenty należy opisać/nazwać w sposób umożliwiający identyfikację zawartości pliku.
 • załączniki wypełnione i podpisane przez Wnioskodawcę oraz sporządzone przez właściwe urzędy lub instytucje (np.: zaświadczenia, odpisy) należy umieścić w systemie LSI2020 w formie skanu (Studium Wykonalności może być umieszczone w systemie LSI2020 bez podpisów – w formacie pdf).
 • w systemie LSI2020 należy także umieścić aneks obliczeniowy (w formie arkusza kalkulacyjnego), stanowiący część Studium wykonalności – nie jest wymagane dostarczenie tego arkusza w wersji papierowej. Aneks obliczeniowy umieszczony w systemie LSI2020 musi umożliwić weryfikację poprawności dokonanych wyliczeń (odblokowane formuły). Ponadto, musi zawierać wydzieloną część zawierającą założenia będące podstawą wyliczeń. Nie jest zasadne umieszczanie w formułach wyliczeń wartości liczbowych „dopisywanych” do treści formuł (np. odręczne „dopisywanie” stawki VAT itp.).
 • wniosek[1] w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020: listem poleconym, przesyłką kurierską oraz osobiście, nie później niż w dniu zakończenia naboru wniosków (w przypadku dostarczenia wniosku pocztą – ważna jest data nadania w polskiej placówce pocztowej). Wersję papierową wniosku należy złożyć w zamkniętej (zaklejonej) kopercie/paczce opisanej według poniższego wzoru:
 

[1]Przez wniosek o dofinansowanie należy rozumieć formularz wniosku wraz z załącznikami.

Pełna nazwa i adres Wnioskodawcy

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Departament Programów Regionalnych

(należy wpisać adres podany w Wezwaniu)

 

Suma kontrolna z LSI2020

„wpisać sumę kontrolną z LSI2020

 

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pn:

„…wpisać tytuł projektu….”

Wezwanienr RPLB.05.02.00-IZ.00-08-P02/18”

 

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 5 Transport,

Działania 5.2 Transport kolejowy,

(Typ I Rewitalizacja linii kolejowych)

 

Kategoria interwencji: 26 – Inne koleje

 

 „NABÓR WNIOSKÓW – NIE OTWIERAĆ”

 

Po wysłaniu przez Wnioskodawcę dokumentów do IZ RPO, system LSI2020 nadaje automatycznie
nr referencyjny wniosku oraz generuje i przesyła do Wnioskodawcy potwierdzenie złożenia formularza wniosku wraz z załącznikami za pośrednictwem systemu LSI2020.

Wnioski złożone wyłącznie w wersji elektronicznej (za pośrednictwem systemu LSI2020) bądź tylko w wersji papierowej nie będą podlegały rozpatrzeniu (dotyczy projektów, które nie złożyły wniosków po wcześniejszym wezwaniu Wnioskodawcy do uzupełnienia dokumentów, zgodnie
z art. 43 art. 1 Ustawy wdrożeniowej).

 

W przypadku wystąpienia problemów ze złożeniem wniosku o dofinansowanie w systemie LSI2020, Instytucja Zarządzająca RPO-L2020 zamieści niezwłocznie na stronie internetowej www.rpo.lubuskie.pl informację o sposobie postępowania w powyższym zakresie.

               

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosków w ramach wezwania uprawnione jest PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  wskazane w załączniku nr 5 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO – L2020 w ramach Działania 5.2 Transport kolejowy.

W ramach niniejszego wezwania może zostać złożony projekt pn.: Modernizacja linii kolejowej nr 358 Zbąszynek Gubin na odcinku Zbąszynek - Czerwieńsk - II etap.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach wezwania możliwe będzie uzyskanie dofinansowania na inwestycję dotyczącą rewitalizacji sieci kolejowej o znaczeniu regionalnym doprowadzającą ruch w kierunku sieci TEN-T, polegającą na:

 • modernizacji linii kolejowej nr 358 Zbąszynek Gubin na odcinku Zbąszynek - Czerwieńsk - II etap

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o warunki formalne (określone w załączniku nr 1 do niniejszego Wezwania, przyjęte przez Zarząd Województwa Lubuskiego), jak również kryteria formalne, merytoryczne (horyzontalne i specyficzne) oraz środowiskowe przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 następującymi uchwałami:

 • uchwałą nr Nr 104/KM-RPO-L2020/2018 z dnia  21 sierpnia 2018 r., w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych dla Działania 5.2 Transport kolejowy Typ I Rewitalizacja linii kolejowych tryb pozakonkursowy RPO-L2020;
 • uchwałą Nr 81/KM RPO-L2020/2017 Komitetu Monitorującego RPO-L2020  z dnia 7 grudnia 2017 r. zmieniającą uchwałę nr 68/KM RPO-L2020/2017 Komitetu Monitorującego RPO-L2020
  z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia kryteriów środowiskowych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych 1-5, 9 (z wyłączeniem Poddziałań realizowanych w ramach Instrumentów Finansowych, tj.: 1.5.2 oraz 3.2.4) Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiotowe uchwały stanowią załącznik do niniejszego Wezwania oraz zostały zamieszczone na stronie internetowej www.rpo.lubuskie.pl.

 

Ponadto, w zakresie przedmiotowego naboru tracą ważność postanowienia zawarte w następujących uchwałach.

 • nr 4/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych, Działań i typów projektów w ramach RPO-L2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP 1-5,9) z późn. zm.;
 • nr 5/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów merytoryczno - horyzontalnych mających zastosowanie dla wszystkich Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP: 1-5, 9) z późn. zm.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania wynosi: 85% całkowitych kwalifikowanych kosztów projektu.

Minimalny wkład własny Wnioskodawcy jako % wydatków kwalifikowalnych stanowi min. 15% całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu – w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną.

W przypadku projektów generujących dochód – maksymalny poziom dofinansowania należy liczyć z zastosowaniem metody luki w finansowaniu.

W ramach niniejszego wezwania nie mają zastosowania uproszczone metody rozliczania wydatków (stawki jednostkowe, kwoty ryczałtowe).

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

59 276 960,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Wezwanie

W dniu 6 listopada 2018 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o konieczności wprowadzenia zmian w wezwaniu do złożenia wniosków  trybie pozakonkursowym Nr RPLB.05.02.00-IZ.00-08-P02/18 w ramach Osi Priorytetowej 5 Transport, Działania 5.2 Transport kolejowy Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Zmiana dotyczy terminu rozstrzygnięcia wezwania: „Orientacyjny termin rozstrzygnięcia wezwania: październik 2018 r.” otrzymuje brzmienie: „Orientacyjny termin rozstrzygnięcia wezwania: listopad 2018 r.”.

Załączniki:

Wezwanie

Wykaz zmian

Wezwanie archiwalne

Załączniki

Załączniki

Inne ważne informacje

Informacje

 

IZ RPO-L2020 udziela informacji w zakresie wezwania (w tym w sprawie interpretacji zapisów Wezwania, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków): osobiście, pisemnie lub telefonicznie poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego:

 • Departament Programów Regionalnych:

Wydział Kontraktacji Inwestycji Publicznych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokój nr 21, 55)

tel. 68 45 65 190

e-mail: m.szumacher@rpo.lubuskie.pl.

 • Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym:
 • e-mail: info@rpo.lubuskie.pl
 • telefoniczny: 68 45 65 119
 • osobisty w siedzibie departamentu: ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra (pokój nr B.6, poziom „0”)
 • Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim:
 • e-mail: infoue@lubuskie.pl (dla południa województwa) i lpi@lubuskie.pl (dla północy województwa)
 • telefoniczny: Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze:
  68 45 65 535, -499, -488, -480, -454 oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp. 95 73 90 386, -380, -378, -377
 • osobisty w siedzibie:

Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5

65-043 Zielona Góra

(pokój nr 0.3, poziom „0”)

lub

Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.

ul. Władysława Sikorskiego 107

66-400 Gorzów Wlkp.

(pokój nr 115, I piętro)