Wezwanie nr RPLB.05.01.02-IZ.00-08-P01/16 DO ZŁOŻENIA WNIOSKU W TRYBIE POZAKONKURSOWYM

Zakończony 18.11.2016

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
jako
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020

WZYWA DO ZŁOŻENIA WNIOSKU W TRYBIE POZAKONKURSOWYM

Wezwanie nr RPLB.05.01.02-IZ.00-08-P01/16
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
Osi Priorytetowej 5 – Transport dla Działania 5.1 Transport drogowy dla Poddziałania 5.1.2 Transport drogowy – ZIT Gorzów Wlkp. w ramach kategorii interwencji:

31 – Pozostałe drogi krajowe i regionalne (nowo budowane)
34 – Inne drogi przebudowane lub zmodernizowane (autostrady, drogi krajowe, regionalne lub lokalne)

(nabór w trybie pozakonkursowym nie dotyczy projektów objętych zasadami pomocy publicznej)

Wyniki naboru 27.10.2020

27 października 2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę zmieniającą Uchwałę Nr 151/2031/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach Wezwania Nr RPLB.05.01.02-IZ.00-08-P01/16, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 5 „Transport”, Działania 5.1 „Transport drogowy”, Poddziałania 5.1.2 „Transport drogowy - ZIT Gorzów Wlkp.”

W ramach niniejszej Uchwały zmianie ulegnie kwota dofinansowania projektu oraz kwota wydatków całkowitych.

Zaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania

 

29 października 2019 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę zmieniającą Uchwałę Nr 151/2031/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach Wezwania Nr RPLB.05.01.02-IZ.00-08-P01/16, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 5 „Transport”, Działania 5.1 „Transport drogowy”, Poddziałania 5.1.2 „Transport drogowy - ZIT Gorzów Wlkp.”

W ramach niniejszej Uchwały zmianie ulegnie kwota dofinansowania projektu oraz kwota wydatków całkowitych.

Zaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach Wezwania Nr RPLB.05.01.02-IZ.00-08-P01/16

 

W ramach wezwania nr RPLB.05.01.02-IZ.00-08-P01/16 wpłynął wniosek pn. „Przebudowa ul. Kostrzyńskiej”.

W dniu 1 grudnia 2016 r. zakończono ocenę merytoryczną wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach Wezwania Nr RPLB. 05.01.02-IZ.00-08-P01/16Osi Priorytetowej 5 Transport, Działania 5.1 Transport drogowy, Poddziałania 5.1.2 Transport drogowy - ZIT Gorzów Wlkp.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach Wezwania dla Poddziałania 5.1.2 Transport drogowy - ZIT Gorzów Wlkp., wynosiła 26 179 081,71 PLN.

W odpowiedzi na ww. nabór wpłynął 1 wniosek, który pozytywnie przeszedł ocenę formalną. Na etapie oceny merytorycznej projekt także uzyskał pozytywny wynik  tj. spełnił kryteria dopuszczające i otrzymał co najmniej 60%, możliwych do zdobycia punktów na ocenie merytorycznej (horyzontalnej
i specyficznej) tj. uzyskał 43,5 pkt / 61 pkt.  Następnie projekt został przekazany do oceny zgodności ze strategią ZIT MOF Gorzów Wlkp., która zakończyła się pozytywna oceną projektu. Projekt spełnił kryteria dopuszczające i otrzymał więcej niż 50% + 1 punktów możliwych do zdobycia na tym etapie oceny.  Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 26 178 536,28 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 44 000 000,00 PLN.

W dniu 6 grudnia 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego zatwierdził w formie Uchwały – listę projektów wybranych do dofinansowania. Kwota dofinansowania dla pozytywnie ocenionych projektów wyniosła łącznie 26 178 536,28 PLN i nie przekroczyła alokacji środków EFRR zaplanowanych na ww. nabór.

W zamieszczonej poniżej tabeli prezentujemy listę projektów po ocenie merytorycznej i zgodności ze strategia ZIT oraz listę  projektów wybranych do dofinansowania w ramach Wezwania Nr RPLB.05.01.02-IZ.00-08-P01/16.

pozytywnie ocenione (pdf 136 KB )

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Termin na złożenie wniosku o dofinansowanie rozpocznie się w dniu 10 listopada 2016 r. i zakończy się w dniu 18 listopada 2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia naboru w trybie pozakonkursowym: grudzień 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Formularz wniosku wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku

w godzinach pracy urzędu, tj.

poniedziałek: od 8:00 do 16:00

wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w Punkcie Przyjęć Wniosków w:

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego

Departament Programów Regionalnych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

(główny hol budynku - parter)

lub w:

Wydziale Zamiejscowym

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego,

ul. Dworcowa 13

66-400 Gorzów Wlkp.

(Sekretariat)

Sposób składania wniosków

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

  • listem poleconym,
  • przesyłką kurierską,
  • osobiście.

W przypadku dostarczenia wniosku w formie papierowej pocztą – ważna jest data nadania w polskiej placówce pocztowej, w pozostałych przypadkach wiążąca jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków określonego przez IZ RPO-L2020.

Wzór wniosku (pdf 1.02 MB )

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosku w ramach naboru w terminie od dnia 10 listopada 2016 r. do dnia
18 listopada 2016 r. uprawnione jest Miasto Gorzów Wlkp. wskazane w załączniku nr 5 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO – L2020 w ramach Poddziałania 5.1.2 Transport
drogowy – ZIT Gorzów Wlkp.
W ramach niniejszego naboru może zostać złożony projekt pn. „Przebudowa ul. Kostrzyńskiej”, dla którego przewidywany termin złożenia wniosku o dofinansowanie (wskazany w załączniku nr 5 do SzOOP RPO – L2020) mieści się w terminie składania wniosków określonym w Wezwaniu do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym oraz w niniejszym Regulaminie naboru.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wezwanie do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym dotyczy Inwestycji w rozbudowę regionalnej infrastruktury drogowej, w tym budowy i modernizacji przepraw mostowych w ciągach komunikacyjnych, polegających na:
- budowie1 i/lub modernizacji2 dróg wojewódzkich lub dróg o znaczeniu regionalnym,
na odcinkach leżących w ciągach komunikacyjnych stanowiących połączenie z siecią TEN-T,w tym inwestycje na rzecz poprawy bezpieczeństwa i przepustowości ruchu na tych drogach (BRD, ITS) wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
- budowie3 i/lub modernizacji4 obiektów mostowych, wiaduktów, estakad, tuneli drogowych i innych obiektów inżynieryjnych, obwodnic, obejść miast i miejscowości (w tym ich połączeń z sieciami dróg o znaczeniu regionalnym lub krajowym) wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Infrastruktura towarzysząca w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, ochrony środowiska (wyłącznie w przypadku realizacji jednego z wymienionych powyżej rodzajów projektów):

- wyposażenie obiektów inżynieryjnych w zjazdy, zatoki autobusowe i inne urządzenia drogowe,

- budowa i/lub modernizacja urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym sygnalizacji świetlnej, barier ochronnych lub ogrodzeń, budowa lub modernizacja osłon przeciwolśnieniowych lub ekranów akustycznych, progi zwalniające, wyspowe i płytowe progi zwalniające, wyniesione tarcze skrzyżowań,

- budowa i/lub modernizacja chodników i przejść dla pieszych, jak również wszelkie inne prace infrastrukturalne pozwalające zwiększyć bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów czy zwierząt,

- budowa i/lub modernizacja ciągów i ścieżek rowerowych,

- budowa i/lub modernizacja oświetlenia,

- budowa i/lub modernizacja infrastruktury drogowej, przyczyniającej się do ochrony środowiska (urządzenia odwadniające, w tym: kanalizacja deszczowa, zbiorniki retencyjne, przepusty, sączki, zbiorniki odparowujące, separatory do wód opadowych),

- budowa i/lub modernizacja kanalizacji teletechnicznej.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektu do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne (horyzontalne i specyficzne) oraz strategiczne przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 uchwałą nr 39/KM RPO-L2020/2016 z dnia 11 sierpnia 2016 r., zmieniającą uchwałę nr 4/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów formalnych
mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych, Działań i typów projektów w ramach RPO-L2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP 1-5,9), uchwałą Nr 43/KM RPO-L2020/2016 z dnia 26 października 2016 r., zmieniającą uchwałę nr 5/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów merytoryczno-horyzontalnych mających zastosowanie dla Osi
Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP 1-5, 9), oraz uchwałą Nr 14/KM RPOL2020/2016 z dnia 20 listopada 2015 r., zmieniającą uchwałę nr 10/KMRPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 z dnia 21 sierpnia 2015 r., w sprawie
przyjęcia Kryteriów oceny strategicznej projektów w ramach Poddziałań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp., które stanowią załącznik do niniejszego Regulaminu.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitych kosztów kwalifikowalnych na poziomie projektu (dla projektu nie generującego dochodu) wynosi 85% i pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu

Kwota dofinansowania, kwota wydatków kwalifikowalnych oraz całkowita kwota wydatków dla powyższego projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) jest zgodna z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, w tym z wykazem projektów  zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego (będącym załącznikiem nr 5 do ww. dokumentu).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach wezwania do złożenia wniosków nr RPLB.05.01.02-IZ.00-08-P01/16 - Działanie 5.1 Transport drogowy, Poddziałanie 5.1.2 Transport drogowy – ZIT Gorzów Wlkp. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 wynosi 26 179 081,71 PLN.

Inne ważne informacje

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie naboru w trybie
pozakonkursowym, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu naboru w trybie pozakonkursowym, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków.
Informacje na temat postępowania w trybie pozakonkursowym można uzyskać poprzez kontakt
z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego:

Departament Programów Regionalnych, Wydział Kontraktacji Inwestycji Publicznych

i Środowiskowych, ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokój nr 24), tel. 68 45 65 145, 146.

adresy e-mail:

j.wachowski@rpo.lubuskie.pl, a.tybura@rpo.lubuskie.pl.

Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym:

e-mail: infoue@lubuskie.pl i lpi@lubuskie.pl

telefoniczny:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze: 68 45 65 535,

-499, -488, -480, -454;

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.: 95 73

90 386, -380, -378, -377.

osobisty w siedzibie:

Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

(pokój nr 0.3, poziom „0”)

lub

Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.,

ul. Władysława Sikorskiego 107

66-400 Gorzów Wlkp.

(pokój nr 115, I piętro).