Wezwanie nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P03/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 5 Transport dla Działania 5.1. Transport drogowy dla Poddziałania 5.1.1. Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT

Zakończony 20.04.2017

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020
 

WZYWA
DO ZŁOŻENIA WNIOSKU W TRYBIE POZAKONKURSOWYM

Wezwanie nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P03/17


w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 5 Transport
dla Działania
5.1. Transport drogowy

dla Poddziałania

5.1.1. Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT

 

w ramach kategorii interwencji:

31 – Pozostałe drogi krajowe i regionalne (nowo budowane)

34 – Inne drogi przebudowane lub zmodernizowane (autostrady, drogi krajowe, regionalne lub lokalne)

 (nabór w trybie pozakonkursowym nie dotyczy projektów objętych zasadami pomocy publicznej/pomocy de minimis)

Wyniki naboru 20.04.2017

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w dniu 24 października 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę zmieniającą Uchwałę Nr 184/2505/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach Wezwania Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P03/17 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 5 Transport, Działania 5.1 Transport drogowy, Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy –projekty realizowane poza formułą ZIT.

W ramach niniejszej Uchwały zmianie ulegnie kwota dofinansowania ww. projektu, który otrzymał dodatkowe środki z budżetu państwa oraz kwota wydatków całkowitych.

Prezentujemy zaktualizowaną listę projektów wybranych do dofinansowania w naborze nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P03/17.

 

 

Szanowni Państwo,

W dniu 14 maja 2017 r. zakończono ocenę środowiskową wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach Wezwania Nr RPLB. 05.01.01-IZ.00-08-P03/17 – Osi Priorytetowej 5 Transport, Działania 5.1 Transport drogowy, Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT, pn „Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 – Etap II”. Ocena zakończyła się wynikiem pozytywnym.

W dniu 17 maja 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął – w formie Uchwały – decyzję
o przyznaniu dofinansowania powyższego projektu w ramach wezwania dla Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 31  Pozostałe drogi krajowe i regionalne (nowo budowane).

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu w ramach Wezwania dla Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT wynosi 108 900 000,00  PLN (97 900 000,00 PLN wynoszą środki z EFRR, 11 000 000,00 PLN wynoszą środki z budżetu państwa).

                                                                                                                                                          

W dniu 20 kwietnia 2017 r. do Departamentu Programów Regionalnych wpłynął 1 wniosek
w ramach wezwania do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P03/17 Osi Priorytetowej 5  Transport,  Działania 5.1 Transport drogowy, Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy - projekty realizowane poza formułą ZIT,

 kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych:

 • 31 – Pozostałe drogi krajowe i regionalne (nowo budowane)
 • 34 – Inne drogi przebudowane lub zmodernizowane (autostrady, drogi krajowe, regionalne lub lokalne).

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu w ramach wezwania dla Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT wynosi 108 900 000,00 PLN[1]. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa, w tym 89% EFRR i 10% budżetu państwa[2].

W odpowiedzi na przyjęte przez ZWL w dniu 11 kwietnia 2017 r. wezwanie do złożenia wniosku  wpłynął - w wersji elektronicznej i papierowej 1 wniosek o dofinansowanie pn. „Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 – Etap II”. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 108 900 000,00 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 114 787 751,10 PLN.

                                                                                                                                                       

w dniu 25 kwietnia 2017 r. zakończono ocenę formalną wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach wezwania do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P03/17 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 5 Transport,  Działania 5.1 Transport drogowy, Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT,

 kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 31 – Pozostałe drogi krajowe i regionalne (nowo budowane) oraz 34 – Inne drogi przebudowane lub zmodernizowane (autostrady, drogi krajowe, regionalne lub lokalne).

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu w ramach wezwania dla Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT wynosi 108 900 000,00 PLN[1].

Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa, w tym 89% EFRR i 10% budżetu państwa[2].

W odpowiedzi na wezwanie do złożenia wniosku wpłynął - w wersji elektronicznej i papierowej -
1 wniosek o dofinansowanie pn. „Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 – Etap II”. Wartość dofinansowania pozytywnie ocenionego projektu wynosi 108 900 000,00 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 114 787 751,10 PLN.


                                                                                                                                                       

W dniu 8 maja 2017 r. zakończono ocenę merytoryczną wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach Wezwania Nr RPLB. 05.01.01-IZ.00-08-P03/17  Osi Priorytetowej 5 Transport, Działania 5.1 Transport drogowy, Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu w ramach Wezwania dla Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT wynosi 108 900 000,00  PLN (97 900 000,00 PLN wynoszą środki z EFRR, 11 000 000,00 PLN wynoszą środki z budżetu państwa).[1]

W odpowiedzi na ww. nabór wpłynął 1 wniosek pn: „Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 – Etap II”, który pozytywnie przeszedł ocenę formalną
i ocenę merytoryczną tj. spełnił kryteria dopuszczające i otrzymał co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia na ocenie merytorycznej (horyzontalnej i specyficznej).[2] Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 108 900 000,00 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 114 787 751,10  PLN.

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na Działanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania decyzji z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

[2] Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów podczas oceny merytorycznej wynosi 118 pkt.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosku o dofinansowanie projektu rozpocznie się w dniu 12 kwietnia 2017 r. i zakończy się w dniu 20 kwietnia 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia naboru w trybie pozakonkursowym:  kwiecień/maj 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00,
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30,
 • w:

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego

Departament Programów Regionalnych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5

65-043 Zielona Góra

(Punkt Przyjęć Wniosków – główny hol budynku - parter)

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie (wraz ze Studium Wykonalności) należy złożyć za pośrednictwem systemu LSI2020 (dostępnego na stronie www.rpo.lubuskie.pl) oraz w formie papierowej w jednym egzemplarzu w terminie/formie i miejscu określonym szczegółowo w niniejszym Wezwaniu oraz Regulaminie ww. naboru

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

 • listem poleconym,
 • przesyłką kurierską,
 • osobiście.

W przypadku dostarczenia wniosku w formie papierowej pocztą – ważna jest data nadania w polskiej placówce pocztowej, w pozostałych przypadkach wiążąca jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków określonego przez IZ RPO-L2020.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosku w ramach naboru w trybie pozakonkursowym w terminie wskazanym na pierwszej stronie niniejszego Wezwania uprawnione jest Województwo Lubuskie reprezentowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze wskazane w załączniku nr 5 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO – L2020 w ramach Poddziałania 5.1.1  Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wezwanie do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym dotyczy Inwestycji w rozbudowę regionalnej infrastruktury drogowej, w tym budowy i modernizacji przepraw mostowych w ciągach komunikacyjnych, polegających na:

 • budowie i/lub modernizacji dróg wojewódzkich lub dróg o znaczeniu regionalnym, na odcinkach leżących w ciągach komunikacyjnych stanowiących połączenie z siecią TEN-T, w tym inwestycje na rzecz poprawy bezpieczeństwa i przepustowości ruchu na tych drogach (BRD, ITS) wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
 • budowie i/lub modernizacji obiektów mostowych, wiaduktów, estakad, tuneli drogowych i innych obiektów inżynieryjnych, obwodnic, obejść miast i miejscowości (w tym ich połączeń
  z sieciami dróg o znaczeniu regionalnym lub krajowym) wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

 

Infrastruktura towarzysząca w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, ochrony środowiska (wyłącznie w przypadku realizacji jednego z wymienionych powyżej rodzajów projektów):

 • wyposażenie obiektów inżynieryjnych w zjazdy, zatoki autobusowe i inne urządzenia drogowe,
 • budowa i/lub modernizacja urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym sygnalizacji świetlnej, barier ochronnych lub ogrodzeń, budowa lub modernizacja osłon przeciwolśnieniowych lub ekranów akustycznych, progi zwalniające, wyspowe i płytowe progi zwalniające, wyniesione tarcze skrzyżowań,
 • budowa i/lub modernizacja chodników i przejść dla pieszych, jak również wszelkie inne prace infra­strukturalne pozwalające zwiększyć bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów czy zwierząt,
 • budowa i/lub modernizacja ciągów i ścieżek rowerowych,
 • budowa i/lub modernizacja oświetle­nia,
 • budowa i/lub modernizacja infrastruktury drogowej, przyczyniającej się do ochrony środowiska (urządzenia odwadniające, w tym: kanalizacja deszczowa, zbiorniki retencyjne, przepusty, sączki, zbiorniki odparowujące, separatory do wód opadowych),
 • budowa i/lub modernizacja kanalizacji teletechnicznej

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektu do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne, merytoryczne (horyzontalne i specyficzne), środowiskowe przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 następującymi uchwałami:

 • uchwałą nr 57/KM-RPO-L2020/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 15 lutego 2017 r., zmieniającą uchwałę Nr 4/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych, Działań i typów projektów w ramach RPO-L2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP 1-5,9),
 • uchwałą nr 62/KM-RPO-L2020/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 17 marca 2017 r., zmieniającą uchwałę nr 5/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów merytoryczno-horyzontalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP: 1-5, 9)

Finanse

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Szacowana wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu w ramach wezwania do złożenia wniosku Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P03/17, Działania 5.1 Transport drogowy, Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 wynosi 108 900 000,00 PLN

Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa, w tym 89% EFRR i 10% budżetu państwa

 

Niezbędne dokumenty

Wezwanie i regulamin

Wezwanie

Regulamin