Przejdź do komentarzy

Wezwanie Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P02/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 5 Transport, Działania 5.1 Transport drogowy, Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT

UWAGA!

Szanowni Wnioskodawcy,

informujemy, iż w dniu 14 marca 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o anulowaniu naboru.

W dniu 14 marca 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o anulowaniu Wezwania Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P02/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 5 Transport, Działania 5.1 Transport drogowy, Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT, typ projektu „Inwestycje w rozbudowę regionalnej infrastruktury drogowej, w tym budowy i modernizacji przepraw mostowych w ciągach komunikacyjnych”, kategoria interwencji: 31 – Pozostałe drogi krajowe i regionalne (nowo budowane), oraz 34 – Inne drogi przebudowane lub zmodernizowane (autostrady, drogi krajowe, regionalne lub lokalne).

Powodem podjęcia przedmiotowej decyzji jest konieczność zmiany poziomu dofinansowania dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach osi Priorytetowej 5 Transport. Zmiana poziomu dofinansowania będzie wymagała uprzednio wprowadzenia stosownych zapisów do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.