Wezwanie RPLB.03.02.01-IZ.00-08-P02/21 do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 3 Gospodarka Niskoemisyjna Działanie 3.2 Efektywność energetyczna Poddziałanie 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT

Zakończony 16.09.2021

Prezentujemy

WEZWANIE NR RPLB.03.02.01-IZ.00-08-P02/21 DO ZŁOŻENIA WNIOSKU
W TRYBIE POZAKONKURSOWYM
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY – LUBUSKIE 2020

OŚ PRIORYTETOWA 3 GOSPODARKA NISKOEMISYJNA
DZIAŁANIE 3.2 Efektywność energetyczna
PODDZIAŁANIE 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT

 

 

Wyniki naboru 30.11.2021

30 listopada 2021 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął – w formie Uchwały – decyzję o dofinansowaniu projektu w ramach wezwania nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-P02/21 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałanie 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne środki wsparcia..

     Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach wezwania wynosiła 5 000 000,00 PLN.

     Wartość dofinansowania pozytywnie ocenionego projektu wynosi: 5 000 000,00 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi: 11 101 442,55 PLN.

Projekt, który został wybrany do dofinansowania
 

 

26 listopada 2021 r. zakończono ocenę środowiskową projektu złożonego w ramach wezwania nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-P02/21 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałanie 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne środki wsparcia.

Wniosek został pozytywnie oceniony na etapie oceny środowiskowej tj. spełnił kryterium dopuszczające.

W dniu 30 listopada 2021 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął w formie Uchwały decyzję o przyznaniu dofinansowania dla projektu pn. „Termomodernizacja obiektów i sieci Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital im. Prof. Z.Religi w Słubicach Sp. z o. o.”.

Wartość wnioskowanego dofinansowania dla projektu wynosi 5 000 000,00 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 11 101 442,55 PLN.

Szacowana wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektu w ramach wezwania nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-P02/21 wynosi 5 000 000,00 PLN.

Wniosek, który został pozytywnie oceniony na etapie oceny środowiskowej i został wybrany do dofinansowania

 

10 listopada 2021 r. zakończono ocenę merytoryczną projektu (która trwała od dnia 9 listopada 2021 r. do dnia 10 listopada 2021 r.) złożonego w ramach wezwania Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-P02/21 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałanie 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:

13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne
 środki wsparcia.

Projekt przekazany do oceny merytorycznej został pozytywnie oceniony, tj. spełnił kryteria merytoryczne horyzontalne oraz specyficzne. Następnie zostanie przekazany do oceny OOŚ.

Wartość dofinansowania pozytywnie zweryfikowanego projektu wynosi 5 000 000,00 PLN natomiast całkowita wartość projektu wynosi 11 101 442,55 PLN.

Projekt, który został pozytywnie zweryfikowany na etapie oceny merytorycznej

 

 

8 listopada 2021 r. zakończono ocenę formalną, projektu złożonego w ramach wezwania do złożenia wniosku Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-P02/21 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałanie 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:

13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia.

określonych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO-L2020.

Szacowana wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektu w ramach wezwania nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-P02/21 wynosi 5 000 000,00 PLN.

Wartość dofinansowania pozytywnie zweryfikowanego projektu wynosi 5 000 000,00 PLN natomiast całkowita wartość projektu wynosi 11 101 442,55 PLN.

Projekt, który został pozytywnie zweryfikowany na etapie oceny formalnej

 

 

2 listopada 2021 r. zakończono weryfikację warunków formalnych, projektu złożonego w ramach wezwania Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-P02/21 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:

13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia.

określonych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO-L2020.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach wezwania nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-P02/21 wynosi 5 000 000,00 PLN.

Wartość dofinansowania pozytywnie zweryfikowanego projektu wynosi 5 000 000,00 PLN natomiast całkowita wartość projektu wynosi 11 101 442,55 PLN.

Projekt, który został pozytywnie zweryfikowany na etapie weryfikacji warunków formalnych

 

W dniu 16 września 2021 r. zakończył się nabór wniosków w ramach wezwania Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-P02/21 – Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach wezwania dla Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna –projekty realizowane poza formułą ZIT wynosi 5 000 000,00 PLN.

W odpowiedzi na ogłoszone w dniu 24 sierpnia 2021 r. wezwanie (nabór wniosków rozpoczął się w dniu 2 września 2021 r.), wpłynął - w wersji elektronicznej i papierowej - 1 wniosek o dofinansowanie. Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 5 000 000,00 PLN, natomiast całkowita wartość zgłoszonego projektu wynosi 11 101 442,55 PLN.

Lista projektów złożonych w ramach wezwania Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-P02/21

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków
od dnia 2 września 2021 r. do dnia 16 września 2021 r.

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Listopad 2021 r.

Miejsce składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie w formie papierowej wraz z pismem przewodnim należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj.
-  poniedziałek: od 8:00 do 16:00,
- wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30,

w Punkcie Przyjęć Wniosków w:
Sekretariacie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
Departament Programów Regionalnych
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,
65-043 Zielona Góra
(pokój nr 33 – parter)

 

Sposób składania wniosków

Składanie wniosków o dofinansowanie  wraz z niezbędną dokumentacją w ramach przedmiotowego wezwania odbywa się w terminie określonym na pierwszej stronie niniejszego Wezwania.

Termin ten, w uzasadnionych przypadkach może ulec przedłużeniu. W przypadku podjęcia decyzji
o wydłużeniu terminu składania wniosku, informacja na ten temat zostanie zamieszczona na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

IZ RPO-L2020 nie przewiduje skracania terminu składania wniosków o dofinansowanie projektów.

Za pośrednictwem systemu LSI2020, formularz wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami, należy złożyć nie później niż w dniu zakończenia naboru wniosków.

Datą wpływu wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w wersji papierowej wraz z pismem przewodnim jest dzień dostarczenia go do Punktu Przyjęć Wniosków IZ RPO-L2020 w Zielonej Górze lub w przypadku dostarczenia wniosku pocztą – ważna jest data nadania w polskiej placówce pocztowej.
W pozostałych przypadkach wiążąca jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków określonego przez IZ RPO-L2020.

Wniosek w formie papierowej może być również dostarczony do IZ RPO-L2020: listem poleconym, przesyłką kurierską, osobiście.

Datą wpływu wniosku o dofinansowanie realizacji projektu przesłanego za pośrednictwem e-puapu wraz z pismem przewodnim jest data wysłania przez Wnioskodawcę dokumentów do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

 

 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosku w ramach wezwania uprawniony jest:
- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Zbigniewa Religi w Słubicach sp. z o.o;
wskazany w załączniku nr 5 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO – L2020 w ramach Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wezwanie dotyczy:
-    Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT,
kategorii interwencji:
-    13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia.

 

 

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o warunki formalne (określone w załączniku nr 1 do niniejszego Wezwania, przyjęte przez Zarząd Województwa Lubuskiego), jak również kryteria formalne, merytoryczne (horyzontalne i specyficzne) oraz środowiskowe przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 następującymi uchwałami:
   - Uchwała Nr 107/KM RPO-L2020/2018 Komitetu Monitorującego RPO-L2020 z dnia 4 września 2018 r. w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych – horyzontalnych
i specyficznych dla Działania 3.2 Efektywność energetyczna Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna  - projekty realizowane poza formułą ZIT, Typ I Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w tym wykorzystanie instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, Tryb pozakonkursowy Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

- uchwałą Nr 113/KM RPO-L2020/2018 Komitetu Monitorującego RPO-L2020  z dnia 4 września 2018 r. zmieniającą uchwałę nr 68/KM RPO-L2020/2017 Komitetu Monitorującego RPO-L2020 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia kryteriów środowiskowych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych 1-5, 9 (z wyłączeniem Poddziałań realizowanych
w ramach Instrumentów Finansowych, tj.: 1.5.2 oraz 3.2.4) Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiotowe uchwały stanowią załącznik do niniejszego Wezwania oraz zostały zamieszczone
na stronie internetowejwww.rpo.lubuskie.pl.

Ponadto, w zakresie przedmiotowego naboru tracą ważność postanowienia zawarte w następujących uchwałach:
- nr 4/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów formalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych, Działań i typów projektów w ramach RPO-L2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP 1-5,9), z późn. zm.;
- nr 5/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów merytoryczno - horyzontalnych mających zastosowanie dla wszystkich Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP: 1-5, 9)z późn. zm.

 

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania UE wynosi: 85% całkowitych kwalifikowanych kosztów projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

5 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Inne ważne informacje

IZ RPO-L2020 udziela informacji w zakresie wezwania (w tym w sprawie interpretacji zapisów Wezwania, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków): pisemnie lub telefonicznie poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego:

- Departament Programów Regionalnych:
Wydział Kontraktacji Inwestycji Publicznych
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokój nr 24)
tel. 68 45 65 786,
e-mail:l.kucz@rpo.lubuskie.pl;

- Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym:
•    e-mail: info@rpo.lubuskie.pl
•    telefoniczny: 68 45 65 119, -521, -251

-    Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim:
-    e-mail: infoue@lubuskie.pl (dla południa województwa) i lpi@lubuskie.pl (dla północy województwa)
-    telefoniczny: Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze: 68 45 65 535, -499, -488, -480, -454 oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp. 95 73 90 386, -380, -378, -377