Wezwanie RPLB.03.02.01-IZ.00-08-P02/21 do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 3 Gospodarka Niskoemisyjna Działanie 3.2 Efektywność energetyczna Poddziałanie 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT

Zakończony 16.09.2021

Prezentujemy

WEZWANIE NR RPLB.03.02.01-IZ.00-08-P02/21 DO ZŁOŻENIA WNIOSKU
W TRYBIE POZAKONKURSOWYM
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY – LUBUSKIE 2020

OŚ PRIORYTETOWA 3 GOSPODARKA NISKOEMISYJNA
DZIAŁANIE 3.2 Efektywność energetyczna
PODDZIAŁANIE 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT

 

 

Wyniki naboru 22.09.2021

W dniu 16 września 2021 r. zakończył się nabór wniosków w ramach wezwania Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-P02/21 – Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach wezwania dla Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna –projekty realizowane poza formułą ZIT wynosi 5 000 000,00 PLN.

W odpowiedzi na ogłoszone w dniu 24 sierpnia 2021 r. wezwanie (nabór wniosków rozpoczął się w dniu 2 września 2021 r.), wpłynął - w wersji elektronicznej i papierowej - 1 wniosek o dofinansowanie. Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 5 000 000,00 PLN, natomiast całkowita wartość zgłoszonego projektu wynosi 11 101 442,55 PLN.

Lista projektów złożonych w ramach wezwania Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-P02/21

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków
od dnia 2 września 2021 r. do dnia 16 września 2021 r.

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Listopad 2021 r.

Miejsce składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie w formie papierowej wraz z pismem przewodnim należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj.
-  poniedziałek: od 8:00 do 16:00,
- wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30,

w Punkcie Przyjęć Wniosków w:
Sekretariacie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
Departament Programów Regionalnych
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,
65-043 Zielona Góra
(pokój nr 33 – parter)

 

Sposób składania wniosków

Składanie wniosków o dofinansowanie  wraz z niezbędną dokumentacją w ramach przedmiotowego wezwania odbywa się w terminie określonym na pierwszej stronie niniejszego Wezwania.

Termin ten, w uzasadnionych przypadkach może ulec przedłużeniu. W przypadku podjęcia decyzji
o wydłużeniu terminu składania wniosku, informacja na ten temat zostanie zamieszczona na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

IZ RPO-L2020 nie przewiduje skracania terminu składania wniosków o dofinansowanie projektów.

Za pośrednictwem systemu LSI2020, formularz wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami, należy złożyć nie później niż w dniu zakończenia naboru wniosków.

Datą wpływu wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w wersji papierowej wraz z pismem przewodnim jest dzień dostarczenia go do Punktu Przyjęć Wniosków IZ RPO-L2020 w Zielonej Górze lub w przypadku dostarczenia wniosku pocztą – ważna jest data nadania w polskiej placówce pocztowej.
W pozostałych przypadkach wiążąca jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków określonego przez IZ RPO-L2020.

Wniosek w formie papierowej może być również dostarczony do IZ RPO-L2020: listem poleconym, przesyłką kurierską, osobiście.

Datą wpływu wniosku o dofinansowanie realizacji projektu przesłanego za pośrednictwem e-puapu wraz z pismem przewodnim jest data wysłania przez Wnioskodawcę dokumentów do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

 

 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosku w ramach wezwania uprawniony jest:
- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Zbigniewa Religi w Słubicach sp. z o.o;
wskazany w załączniku nr 5 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO – L2020 w ramach Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wezwanie dotyczy:
-    Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT,
kategorii interwencji:
-    13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia.

 

 

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o warunki formalne (określone w załączniku nr 1 do niniejszego Wezwania, przyjęte przez Zarząd Województwa Lubuskiego), jak również kryteria formalne, merytoryczne (horyzontalne i specyficzne) oraz środowiskowe przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 następującymi uchwałami:
   - Uchwała Nr 107/KM RPO-L2020/2018 Komitetu Monitorującego RPO-L2020 z dnia 4 września 2018 r. w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych – horyzontalnych
i specyficznych dla Działania 3.2 Efektywność energetyczna Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna  - projekty realizowane poza formułą ZIT, Typ I Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w tym wykorzystanie instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, Tryb pozakonkursowy Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

- uchwałą Nr 113/KM RPO-L2020/2018 Komitetu Monitorującego RPO-L2020  z dnia 4 września 2018 r. zmieniającą uchwałę nr 68/KM RPO-L2020/2017 Komitetu Monitorującego RPO-L2020 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia kryteriów środowiskowych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych 1-5, 9 (z wyłączeniem Poddziałań realizowanych
w ramach Instrumentów Finansowych, tj.: 1.5.2 oraz 3.2.4) Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiotowe uchwały stanowią załącznik do niniejszego Wezwania oraz zostały zamieszczone
na stronie internetowejwww.rpo.lubuskie.pl.

Ponadto, w zakresie przedmiotowego naboru tracą ważność postanowienia zawarte w następujących uchwałach:
- nr 4/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów formalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych, Działań i typów projektów w ramach RPO-L2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP 1-5,9), z późn. zm.;
- nr 5/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów merytoryczno - horyzontalnych mających zastosowanie dla wszystkich Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP: 1-5, 9)z późn. zm.

 

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania UE wynosi: 85% całkowitych kwalifikowanych kosztów projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

5 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Inne ważne informacje

IZ RPO-L2020 udziela informacji w zakresie wezwania (w tym w sprawie interpretacji zapisów Wezwania, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków): pisemnie lub telefonicznie poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego:

- Departament Programów Regionalnych:
Wydział Kontraktacji Inwestycji Publicznych
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokój nr 24)
tel. 68 45 65 786,
e-mail:l.kucz@rpo.lubuskie.pl;

- Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym:
•    e-mail: info@rpo.lubuskie.pl
•    telefoniczny: 68 45 65 119, -521, -251

-    Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim:
-    e-mail: infoue@lubuskie.pl (dla południa województwa) i lpi@lubuskie.pl (dla północy województwa)
-    telefoniczny: Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze: 68 45 65 535, -499, -488, -480, -454 oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp. 95 73 90 386, -380, -378, -377