Wezwanie do złożenia Wniosku w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 2 Rozwój cyfrowy Działanie 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego Poddziałanie 2.1.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego – projekty realizowane poza formułą ZIT – Wezwanie Nr RPLB.02.01.01-IZ.00-08-P01/22

Zakończony 14.03.2022

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU
W TRYBIE POZAKONKURSOWYM

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY – LUBUSKIE 2020

OŚ PRIORYTETOWA 2 Rozwój cyfrowy

DZIAŁANIE 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego

PODDZIAŁANIE 2.1.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego – projekty realizowane poza formułą ZIT

WEZWANIE Nr RPLB.02.01.01-IZ.00-08-P01/22

(Wezwanie nie dotyczy projektów objętych zasadami pomocy publicznej oraz pomocy de minimis)

 

Wyniki naboru 30.05.2022

30 maja 2022 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął – w formie Uchwały – decyzję o przyznaniu dofinansowania dla projektu pt. Lubuskie Centrum Kompetencji Cyfrowych i Usług Wspólnych - Data Center” złożonego w ramach Wezwania Nr RPLB.02.01.01-IZ.00-08-P01/22 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 2 Rozwój cyfrowy,  Działania 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, Poddziałania 2.1.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego – projekty realizowane poza formułą ZIT,

 kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 78 - Usługi i aplikacje w zakresie e-administracji (w tym elektronicznych zamówień publicznych, informatycznych środków wsparcia reformy administracji publicznej, bezpieczeństwa cybernetycznego, środków na rzecz zaufania i ochrony prywatności, e-sprawiedliwości i demokracji elektronicznej); 79 - Dostęp do informacji sektora publicznego (w tym otwartych danych w zakresie e-kultury, bibliotek cyfrowych, zasobów cyfrowych i turystyki elektronicznej).

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu wynosi 26 973 333,00 PLN. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt, który został wybrany do dofinansowania w ramach Wezwania Nr RPLB.02.01.01-IZ.00-08-P01/22

 

 

20 maja 2022 r. zakończono ocenę merytoryczną wniosku złożonego w ramach Wezwania do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym nr RPLB.02.01.01-IZ.00-08-P01/22 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 2 Rozwój cyfrowy,  Działania 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, Poddziałania 2.1.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego – projekty realizowane poza formułą ZIT,

 kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 78 - Usługi i aplikacje w zakresie e-administracji (w tym elektronicznych zamówień publicznych, informatycznych środków wsparcia reformy administracji publicznej, bezpieczeństwa cybernetycznego, środków na rzecz zaufania i ochrony prywatności, e-sprawiedliwości i demokracji elektronicznej); 79 - Dostęp do informacji sektora publicznego (w tym otwartych danych w zakresie e-kultury, bibliotek cyfrowych, zasobów cyfrowych i turystyki elektronicznej).

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu pn. „Lubuskie Centrum Kompetencji Cyfrowych i Usług Wspólnych - Data Center” wynosi 26 973 333,00 PLN[1]. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Wniosek pozytywnie oceniony na etapie oceny merytorycznej w ramach Wezwania nr RPLB.02.01.01-IZ.00-08-P01/22

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na wezwanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ RPO zastrzega sobie prawo niepodjęcia decyzji o przyznaniu dofinansowania z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

 

2022-05-17 -------------------------

W dniu 12 maja 2022 r. zakończono ocenę formalną wniosku złożonego w ramach Wezwania do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym nr RPLB.02.01.01-IZ.00-08-P01/22 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 2 Rozwój cyfrowy,  Działania 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, Poddziałania 2.1.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego – projekty realizowane poza formułą ZIT, kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 78 - Usługi i aplikacje w zakresie e-administracji (w tym elektronicznych zamówień publicznych, informatycznych środków wsparcia reformy administracji publicznej, bezpieczeństwa cybernetycznego, środków na rzecz zaufania i ochrony prywatności, e-sprawiedliwości i demokracji elektronicznej); 79 - Dostęp do informacji sektora publicznego (w tym otwartych danych w zakresie e-kultury, bibliotek cyfrowych, zasobów cyfrowych i turystyki elektronicznej).

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu pn. „Lubuskie Centrum Kompetencji Cyfrowych i Usług Wspólnych - Data Center” wynosi 26 973 333,00 PLN[1]. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Wniosek pozytywnie oceniony na etapie oceny formalnej w ramach Wezwania nr RPLB.02.01.01-IZ.00-08-P01/22

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na wezwanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ RPO zastrzega sobie prawo niepodjęcia decyzji o przyznaniu dofinansowania z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

----------------------------------------

22 kwietnia 2022 r. zakończono weryfikację warunków formalnych wniosku złożonego w ramach Wezwania do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym nr RPLB.02.01.01-IZ.00-08-P01/22 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 2 Rozwój cyfrowy,  Działania 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, Poddziałania 2.1.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego – projekty realizowane poza formułą ZIT,

 kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 78 - Usługi i aplikacje w zakresie e-administracji (w tym elektronicznych zamówień publicznych, informatycznych środków wsparcia reformy administracji publicznej, bezpieczeństwa cybernetycznego, środków na rzecz zaufania i ochrony prywatności, e-sprawiedliwości i demokracji elektronicznej); 79 - Dostęp do informacji sektora publicznego (w tym otwartych danych w zakresie e-kultury, bibliotek cyfrowych, zasobów cyfrowych i turystyki elektronicznej).

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu pn. „Lubuskie Centrum Kompetencji Cyfrowych i Usług Wspólnych - Data Center” wynosi 26 973 333,00 PLN[1]. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wniosek pozytywnie zweryfikowany na etapie weryfikacji warunków formalnych w ramach Wezwania nr RPLB.02.01.01-IZ.00-08-P01/22

 


[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na wezwanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ RPO zastrzega sobie prawo niepodjęcia decyzji o przyznaniu dofinansowania z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

 

 

14 marca 2022 r. zakończył się nabór wniosku w ramach Wezwania do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym nr RPLB.02.01.01-IZ.00-08-P01/22 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 2 Rozwój cyfrowy,  Działania 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, Poddziałania 2.1.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego – projekty realizowane poza formułą ZIT, kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 78 - Usługi i aplikacje w zakresie e-administracji (w tym elektronicznych zamówień publicznych, informatycznych środków wsparcia reformy administracji publicznej, bezpieczeństwa cybernetycznego, środków na rzecz zaufania i ochrony prywatności, e-sprawiedliwości i demokracji elektronicznej); 79 - Dostęp do informacji sektora publicznego (w tym otwartych danych w zakresie e-kultury, bibliotek cyfrowych, zasobów cyfrowych i turystyki elektronicznej).

Szacowana wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu pn. „Lubuskie Centrum Kompetencji Cyfrowych i Usług Wspólnych - Data Center” wynosi 26 973 333,00 PLN[1]. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Wniosek złożony w ramach Wezwania nr RPLB.02.01.01-IZ.00-08-P01/22

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na wezwanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ RPO zastrzega sobie prawo niepodjęcia decyzji o przyznaniu dofinansowania z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosku
od dnia 7 marca 2022 r. do dnia 14 marca 2022 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Maj/czerwiec 2022 r.

Miejsce składania wniosków

Za pośrednictwem systemu LSI2020, formularz wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami, należy złożyć nie później niż w dniu zakończenia naboru wniosku.

Datą wpływu wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w wersji papierowej wraz z pismem przewodnim jest dzień dostarczenia go do Punktu Przyjęć Wniosków IZ RPO-L2020 w Zielonej Górze lub w przypadku dostarczenia wniosku pocztą – ważna jest data nadania w polskiej placówce pocztowej.
W pozostałych przypadkach wiążąca jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków określonego przez IZ RPO-L2020.

Formularz wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z pismem przewodnim należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00,
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30,

w Punkcie Przyjęć Wniosków w:

Sekretariacie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

Departament Programów Regionalnych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

(pokój nr 33 – parter)

 

Sposób składania wniosków

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020: listem poleconym, przesyłką kurierską, osobiście.

Datą wpływu wniosku o dofinansowanie realizacji projektu przesłanego za pośrednictwem e-puapu wraz

z  pismem  przewodnim  jest  data  wysłania  przez  Wnioskodawcę  dokumentów  do  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosku w ramach wezwania uprawnione jest Województwo Lubuskie (Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego), wskazane w załączniku nr 5 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO – L2020 w ramach Poddziałania 2.1.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego – projekty realizowane poza formułą ZIT.

 

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego wezwania może zostać złożony projekt pn.: „Lubuskie Centrum Kompetencji Cyfrowych i Usług Wspólnych – Data Center”.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektu do dofinansowania odbywa się w oparciu o warunki formalne (określone w załączniku
nr 1 do niniejszego Wezwania, przyjęte przez Zarząd Województwa Lubuskiego), jak również kryteria formalne oraz merytoryczne (horyzontalne i specyficzne) przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 następującymi uchwałami:

 • uchwałą nr 200/KM RPO-L2020/2022 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych
  i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych dla Działania 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, Poddziałania 2.1.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego – projekty realizowane poza formułą ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 tryb pozakonkursowy.

Przedmiotowe uchwały stanowią załącznik do niniejszego Wezwania oraz zostały zamieszczone
na stronie internetowej www.rpo.lubuskie.pl.

Ponadto, w zakresie przedmiotowego naboru tracą ważność postanowienia zawarte w następujących uchwałach:

 • nr 4/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów formalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych, Działań i typów projektów w ramach RPO-L2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP 1-5,9), z późn. zm.;
 • nr 5/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów merytoryczno - horyzontalnych mających zastosowanie dla wszystkich Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP: 1-5, 9) z późn. zm.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitych kwalifikowanych kosztów projektu wynosi: 85%.

Minimalny wkład własny Wnioskodawcy jako % wydatków kwalifikowalnych w projekcie stanowi 15% całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu.

W przypadku projektu generującego dochód – maksymalny poziom dofinansowania należy liczyć
z zastosowaniem metody luki w finansowaniu.

W ramach niniejszego wezwania nie mają zastosowania uproszczone metody rozliczania wydatków (stawki jednostkowe, kwoty ryczałtowe).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

26 973 333,00 PLN[1]

 


[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na wezwanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ RPO zastrzega sobie prawo niepodjęcia decyzji o przyznaniu dofinansowania z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

 

Niezbędne dokumenty

Inne ważne informacje

IZ RPO-L2020 udziela informacji w zakresie Wezwania (w tym w sprawie interpretacji zapisów Wezwania, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektu, kwalifikowalności wydatków): pisemnie lub telefonicznie poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego:

 • Departament Programów Regionalnych:

Wydział Kontraktacji Inwestycji Publicznych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokój nr 24, 55)

tel. 68 45 65 190, -756

e-mail: m.szumacher@rpo.lubuskie.pl; k.wasilewska@rpo.lubuskie.pl

 • Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym:
 • e-mail: info@rpo.lubuskie.pl
 • telefoniczny: 68 45 65 119, -521, -251
 • Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim:
 • e-mail: infoue@lubuskie.pl (dla południa województwa) i lpi@lubuskie.pl (dla północy województwa)
 • telefoniczny: Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze:
  68 45 65 535, -499, -488, -480, -454 oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
  w Gorzowie Wlkp. 95 73 90 386, -380, -378, -377