WEZWANIE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU W TRYBIE POZAKONKURSOWYM OŚ PRIORYTETOWA 2 Rozwój cyfrowy DZIAŁANIE 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego PODDZIAŁANIE 2.1.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego – projekty realizowane poza formułą ZIT

Zakończony 28.02.2023

PREZENTUJEMY

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU
W TRYBIE POZAKONKURSOWYM

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY – LUBUSKIE 2020

OŚ PRIORYTETOWA 2 Rozwój cyfrowy

DZIAŁANIE 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego

PODDZIAŁANIE 2.1.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego – projekty realizowane poza formułą ZIT

WEZWANIE Nr RPLB.02.01.01-IZ.00-08-P01/23

Wyniki naboru 05.07.2023

11 lipca 2023 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął – w formie Uchwały – decyzję o dofinansowaniu projektu złożonego w ramach Wezwania do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym nr RPLB.02.01.01-IZ.00-08-P01/23 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 2 Rozwój cyfrowy, Działania 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, Poddziałania 2.1.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego – projekty realizowane poza formułą ZIT,

kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych:

 • 78 - Usługi i aplikacje w zakresie e-administracji (w tym elektronicznych zamówień publicznych, informatycznych środków wsparcia reformy administracji publicznej, bezpieczeństwa cybernetycznego, środków na rzecz zaufania i ochrony prywatności, e-sprawiedliwości i demokracji elektronicznej);
 • 79 - Dostęp do informacji sektora publicznego (w tym otwartych danych w zakresie e-kultury, bibliotek cyfrowych, zasobów cyfrowych i turystyki elektronicznej).

Szacowana wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu pn. „Zakup i wdrożenie systemu zapewniającego uruchomienie e-usług na lotnisku Zielona Góra w Babimoście dla obywateli, administracji i podmiotów gospodarczych w zakresie poprawy jakości usług i bezpieczeństwa” wynosi 6 094 935,00 PLN[1]. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Projekt, który otrzymał dofinansowanie

 

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na wezwanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ RPO zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy o dofinansowanie projektu z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

 

 

 

 

W dniu 5 lipca 2023 r. zakończono ocenę merytoryczną projektu złożonego w ramach Wezwania do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym nr RPLB.02.01.01-IZ.00-08-P01/23 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 2 Rozwój cyfrowy,  Działania 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, Poddziałania 2.1.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego – projekty realizowane poza formułą ZIT,

 kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych:

 • 78 - Usługi i aplikacje w zakresie e-administracji (w tym elektronicznych zamówień publicznych, informatycznych środków wsparcia reformy administracji publicznej, bezpieczeństwa cybernetycznego, środków na rzecz zaufania i ochrony prywatności, e-sprawiedliwości i demokracji elektronicznej);
 • 79 - Dostęp do informacji sektora publicznego (w tym otwartych danych w zakresie e-kultury, bibliotek cyfrowych, zasobów cyfrowych i turystyki elektronicznej).

            Szacowana wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu pn. „Zakup
i wdrożenie systemu zapewniającego uruchomienie e-usług na lotnisku Zielona Góra w Babimoście dla obywateli, administracji i podmiotów gospodarczych w zakresie poprawy jakości usług
i bezpieczeństwa” wynosi 6 094 935,00 PLN[1]. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W zamieszczonej tabeli prezentujemy projekt, który przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczną.

 

 

 

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na wezwanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ RPO zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy o dofinansowanie projektu z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

 

------------------------------------------------

W dniu 26 czerwca 2023 r. Zarząd Województwa Lubuskiego zaakceptował zmiany w Wezwaniu do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym nr RPLB.02.01.01-IZ.00-08-P01/23 w ramach Osi Priorytetowej 2 Rozwój cyfrowy, Działania 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, Poddziałania 2.1.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego – projekty realizowane poza formułą ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.


Zmiany w Wezwaniu:
- zapis dotyczący zdania „Orientacyjny termin rozstrzygnięcia wezwania: kwiecień/maj 2023 r.” otrzymuje brzmienie „Orientacyjny termin rozstrzygnięcia wezwania: czerwiec/lipiec 2023 r.”


Zmiana obowiązuje od dnia 26 czerwca 2023 r.


Załączniki:
- Wezwanie nr RPLB.02.01.01-IZ.00-08-P01/23
- Tabela zmian do Wezwania

2023-06-21------------------------

14 czerwca 2023 r. zakończono weryfikację warunków formalnych projektu złożonego w ramach Wezwania do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym nr RPLB.02.01.01-IZ.00-08-P01/23 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 2 Rozwój cyfrowy,  Działania 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, Poddziałania 2.1.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego – projekty realizowane poza formułą ZIT,

 kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych:

 • 78 - Usługi i aplikacje w zakresie e-administracji (w tym elektronicznych zamówień publicznych, informatycznych środków wsparcia reformy administracji publicznej, bezpieczeństwa cybernetycznego, środków na rzecz zaufania i ochrony prywatności, e-sprawiedliwości
  i demokracji elektronicznej);
 • 79 - Dostęp do informacji sektora publicznego (w tym otwartych danych w zakresie e-kultury, bibliotek cyfrowych, zasobów cyfrowych i turystyki elektronicznej).

            Szacowana wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu pn. „Zakup i wdrożenie systemu zapewniającego uruchomienie e-usług na lotnisku Zielona Góra w Babimoście dla obywateli, administracji i podmiotów gospodarczych w zakresie poprawy jakości usług i bezpieczeństwa” wynosi 6 094 935,00 PLN[1]. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

LISTA PROJEKTÓW

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na wezwanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ RPO zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy o dofinansowanie projektu z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

 

 

 

2023-04-11 -------------------------

W dniu 31 marca 2023 r. zakończył się nabór wniosku w ramach Wezwania do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym nr RPLB.02.01.01-IZ.00-08-P01/23 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 2 Rozwój cyfrowy, Działania 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, Poddziałania 2.1.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego – projekty realizowane poza formułą ZIT, kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych:

 • 78 - Usługi i aplikacje w zakresie e-administracji (w tym elektronicznych zamówień publicznych, informatycznych środków wsparcia reformy administracji publicznej, bezpieczeństwa cybernetycznego, środków na rzecz zaufania i ochrony prywatności, e-sprawiedliwości i demokracji elektronicznej);
 • 79 - Dostęp do informacji sektora publicznego (w tym otwartych danych w zakresie e-kultury, bibliotek cyfrowych, zasobów cyfrowych i turystyki elektronicznej).

            Szacowana wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu pn. „Zakup i wdrożenie systemu zapewniającego uruchomienie e-usług na lotnisku Zielona Góra w Babimoście dla obywateli, administracji i podmiotów gospodarczych w zakresie poprawy jakości usług i bezpieczeństwa” wynosi 6 094 935,00 PLN[1]. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Poniżej wniosek złożony w ramach Wezwania nr RPLB.02.01.01-IZ.00-08-P01/23

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na wezwanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ RPO zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy o dofinansowanie projektu z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosku
od dnia 2 lutego 2023 r. do dnia 28 lutego 2023 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Marzec/kwiecień kwiecień/maj 2023 r.

Miejsce składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z pismem przewodnim należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00,
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30,

w Punkcie Przyjęć Wniosków w:

Sekretariacie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

Departament Programów Regionalnych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

(pokój nr 33 – parter)

Sposób składania wniosków

Za pośrednictwem systemu LSI2020, formularz wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami, należy złożyć nie później niż w dniu zakończenia naboru wniosku.

Datą wpływu wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w wersji papierowej wraz z pismem przewodnim jest dzień dostarczenia go do Punktu Przyjęć Wniosków IZ RPO-L2020 w Zielonej Górze lub w przypadku dostarczenia wniosku pocztą – ważna jest data nadania w polskiej placówce pocztowej.
W pozostałych przypadkach wiążąca jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków określonego przez IZ RPO-L2020.

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020: listem poleconym, przesyłką kurierską, osobiście.

Datą wpływu wniosku o dofinansowanie realizacji projektu przesłanego za pośrednictwem e-puapu wraz

z  pismem  przewodnim  jest  data  wysłania  przez  Wnioskodawcę  dokumentów  do  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosku w ramach wezwania uprawnione jest Lotnisko Zielona Góra/Babimost sp. z o. o.,

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach wezwania możliwe będzie uzyskanie dofinansowania na inwestycje związane
z
udostępnieniem informacji znajdujących się w zasobach publicznych oraz tworzeniem
i rozbudową systemów teleinformatycznych służących upowszechnianiu dostępu do zasobów administracji publicznej
, polegające na:

 • budowa, przebudowa lub wyposażenie inwestycyjne regionalnych lub lokalnych centrów zarządzania sieciami,
 • budowa i wdrażanie platform usług elektronicznych dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania na poziomie wojewódzkim, powiatowym i gminnym,
 • uruchomienie platform wymiany informacji pomiędzy podmiotami (administracja publiczna, przedsiębiorstwa, służby porządkowe i ratownicze oraz obywatelami) zapewniających bezpieczeństwo przesyłanych danych,
 • rozwój elektronicznych platform usług administracji publicznej,
 • archiwizacja danych, digitalizacja i cyfryzacja zasobów, otwarcie publicznych zasobów w celu ponownego wykorzystania,
 • inwestycje w infrastrukturę służącą zwiększeniu stopnia cyfryzacji, komunikacji i bezpieczeństwa przechowywania danych (w tym projekty z zakresu: e-administracji, etc.),
 • rozwój elektronicznych usług dla ludności – tworzenie i wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej w instytucjach publicznych,
 • podnoszenie bezpieczeństwa świadczonych usług elektronicznych oraz wdrożenie podpisu elektronicznego, elektronicznej pieczątki  i inne sposoby uwierzytelniania form elektronicznych w instytucjach publicznych,
 • tworzenie, rozwój istniejących i wdrażanie interaktywnych usług umożliwiających sprawny
  i bezpieczny dostęp do zasobów danych i informacji publicznej,
 • wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów w instytucjach publicznych,
 • tworzenie nowych, udostępnianie i udoskonalanie istniejących cyfrowych baz danych oraz systemów elektronicznej archiwizacji w instytucjach publicznych.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektu do dofinansowania odbywa się w oparciu o warunki formalne (określone w załączniku nr 1 do niniejszego Wezwania, przyjęte przez Zarząd Województwa Lubuskiego), jak również kryteria formalne oraz merytoryczne (horyzontalne i specyficzne) przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 następującą uchwałą:

 • uchwałą nr 212/KM RPO-L2020/2022 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 20 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę nr 200/KM RPO-L2020/2022 z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych
  i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych dla Działania 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, Poddziałania 2.1.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego – projekty realizowane poza formułą ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 tryb pozakonkursowy.

 

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego Wezwania oraz została zamieszczona
na stronie internetowej www.rpo.lubuskie.pl.

 

Ponadto, w zakresie przedmiotowego naboru tracą ważność postanowienia zawarte w następujących uchwałach:

 • nr 4/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów formalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych, Działań i typów projektów w ramach RPO-L2020 współfinansowanych
  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP 1-5,9), z późn. zm.;
 • nr 5/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów merytoryczno - horyzontalnych mających zastosowanie dla wszystkich Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP: 1-5, 9) z późn. zm.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitych kwalifikowanych kosztów projektu wynosi: 99%.

Minimalny wkład własny Wnioskodawcy jako % wydatków kwalifikowalnych w projekcie stanowi 1% całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Szacowana wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu w ramach niniejszego wezwania wynosi 6 094 935,00 PLN[1]. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 


[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na wezwanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ RPO zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy o dofinansowanie projektu z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

 

Niezbędne dokumenty

28 lutego 2023 r. Zarząd Województwa Lubuskiego zaakceptował Zmiany w Wezwaniu do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym nr RPLB.02.01.01-IZ.00- 08-P01/23 w ramach Osi Priorytetowej 2 Rozwój cyfrowy, Działania 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, Poddziałania 2.1.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego – projekty realizowane poza formułą ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Zmiany w Wezwaniu:

- zapis dotyczący zdania „Nabór wniosku od dnia 2 lutego 2023 r. do dnia 28 lutego 2023 r.” otrzymuje brzmienie „Nabór wniosku od dnia 2 lutego 2023 r. do dnia 31 marca 2023 r.”

- zapis dotyczący zdania „Orientacyjny termin rozstrzygnięcia wezwania: marzec/kwiecień 2023 r.” otrzymuje brzmienie „Orientacyjny termin rozstrzygnięcia wezwania: kwiecień/maj 2023 r.”

Zmiana obowiązuje od dnia 28 lutego 2023 r.

Wezwanie

Tabela zmian do Wezwania

Wezwanie archiwalne

Załączniki

Inne ważne informacje

IZ RPO-L2020 udziela informacji w zakresie Wezwania (w tym w sprawie interpretacji zapisów Wezwania, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektu, kwalifikowalności wydatków): pisemnie lub telefonicznie poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego:

 

 • Departament Programów Regionalnych:

Wydział Kontraktacji Inwestycji Publicznych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokój nr 24, 55)

tel. 68 45 65 127, -756

e-mail: l.olszewska@rpo.lubuskie.pl; k.wasilewska@rpo.lubuskie.pl

 • Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym:
 • e-mail: info@rpo.lubuskie.pl
 • telefoniczny: 68 45 65 119, -521, -251
 • Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim:
 • e-mail: infoue@lubuskie.pl (dla południa województwa) i lpi@lubuskie.pl (dla północy województwa)
 • telefoniczny: Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze:
  68 45 65 535, -499, -488, -480, -454 oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
  w Gorzowie Wlkp. 95 73 90 386, -380, -378, -377