Wezwanie do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym nr RPLB.11.01.00-IZ.00-08-P01/23 w ramach Działania 11.1 Efektywność energetyczna – REACT-EU

Zakończony 14.04.2023

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU
W TRYBIE POZAKONKURSOWYM

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY – LUBUSKIE 2020

OŚ PRIORYTETOWA 11 REACT-EU wspiera Lubuskie

DZIAŁANIE 11.1 Efektywność energetyczna – REACT-EU

WEZWANIE Nr RPLB.11.01.00-IZ.00-08-P01/23

(Wezwanie nie dotyczy projektów objętych zasadami pomocy publicznej oraz pomocy de minimis)

Wyniki naboru 25.07.2023

25 lipca 2023 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął – w formie Uchwały – decyzję o dofinansowaniu projektów w ramach Wezwania nr RPLB.11.01.00-IZ.00-08-P01/23 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 11 REACT-EU wspiera Lubuskie, Działanie 11.1 Efektywność energetyczna – REACT-EU, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia określonych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO-L2020.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektu w ramach Wezwania nr RPLB.11.01.00-IZ.00-08-P01/23 wynosi: 15 000 000,00 PLN.

     Wartość wnioskowanego dofinansowania dla zatwierdzonego projektu wynosi 15 000 000,00 PLN zaś ich kwota całkowita to 18 084 939,92 PLN.

 

Projekty, które został wybrane do dofinansowania w ramach Wezwania nr RPLB.11.01.00-IZ.00-08-P01/23.

 

2023-07-20 --------------------------------

W dniu 20 lipca 2023 r. zakończono ocenę środowiskową  projektu (która trwała od 19 lipca 2023 r.) złożonego w ramach Wezwania nr RPLB.11.01.00-IZ.00-08-P01/23 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 11 REACT-EU wspiera Lubuskie, Działanie 11.1 Efektywność energetyczna – REACT-EU, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia określonych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO-L2020.

Wniosek został pozytywnie oceniony na etapie oceny środowiskowej tj. spełnił kryterium dopuszczające.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach wezwania dla Działania 11.1 Efektywność energetyczna – REACT-EU wynosi 15 000 000,00 PLN

Wartość dofinansowania pozytywnie zweryfikowanego projektu wynosi 15 000 000,00 PLN natomiast całkowita wartość projektu wynosi 18 084 939,92 PLN.

 

W tabeli projekt, który został pozytywnie zweryfikowany na etapie oceny środowiskowej i został wybrany do dofinansowania.

2023-07-19 --------------------------------

W dniu 19 lipca 2023 r. zakończono ocenę merytoryczną projektu (która trwała od 14 lipca 2023 r.) złożonego w ramach konkursu Nr RPLB.11.01.00-IZ.00-08-P01/23 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 11 REACT-EU wspiera Lubuskie, Działanie 11.1 Efektywność energetyczna – REACT-EU, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia określonych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO-L2020.

Projekt przekazany do oceny merytorycznej został pozytywnie oceniony, tj. spełnił kryteria merytoryczne horyzontalne oraz specyficzne. Następnie zostanie przekazany do oceny OOŚ.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach wezwania dla Działanie 11.1 Efektywność energetyczna – REACT-EU wynosi 15 000 000,00 PLN

Wartość dofinansowania pozytywnie zweryfikowanego projektu wynosi 15 000 000,00 PLN natomiast całkowita wartość projektu wynosi 18 084 939,92 PLN.

 

W tabeli projekt, który został pozytywnie zweryfikowany na etapie oceny merytorycznej.

-----------------------------------------------

W dniu 6 lipca 2023 r. zakończono ocenę formalną, projektu złożonego w ramach konkursu Nr RPLB.11.01.00-IZ.00-08-P01/23 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 11 REACT-EU wspiera Lubuskie, Działanie 11.1 Efektywność energetyczna – REACT-EU, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia określonych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO-L2020.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach wezwania dla Działanie 11.1 Efektywność energetyczna – REACT-EU wynosi 15 000 000,00 PLN

Wartość dofinansowania pozytywnie zweryfikowanego projektu wynosi 15 000 000,00 PLN natomiast całkowita wartość projektu wynosi 18 084 939,92 PLN.

W tabeli prezentujemy projekt, który został pozytywnie zweryfikowany na etapie oceny formalnej.

--------------------------------------

W dniu 3 lipca 2023 r. zakończono weryfikację warunków formalnych, projektu złożonego w ramach konkursu Nr RPLB.11.01.00-IZ.00-08-P01/23 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 11 REACT-EU wspiera Lubuskie, Działanie 11.1 Efektywność energetyczna – REACT-EU, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia określonych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO-L2020.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach wezwania dla Działanie 11.1 Efektywność energetyczna – REACT-EU wynosi 15 000 000,00 PLN

Wartość dofinansowania pozytywnie zweryfikowanego projektu wynosi 15 000 000,00 PLN natomiast całkowita wartość projektu wynosi 18 084 939,92 PLN.

W tabeli znajduje się projekt, który został pozytywnie zweryfikowany na etapie weryfikacji warunków formalnych.

---------------------------------

14 kwietnia 2023 r. zakończył się nabór wniosków w ramach wezwania Nr RPLB.11.01.00-IZ.00-08-P01/23 – Oś Priorytetowa 11 REACT-EU wspiera Lubuskie, Działanie 11.1 Efektywność energetyczna – REACT-EU, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach wezwania dla Działanie 11.1 Efektywność energetyczna – REACT-EU wynosi 15 000 000,00 PLN.

W odpowiedzi na ogłoszone w dniu 13 kwietnia 2023 r. wezwanie (nabór wniosków rozpoczął się w dniu 3 kwietnia 2023 r.), wpłynął - w wersji elektronicznej i papierowej - 1 wniosek o dofinansowanie. Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 15 000 000,00 PLN, natomiast całkowita wartość zgłoszonego projektu wynosi 18 084 939,92 PLN.

Lista projektów

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosku
od dnia 3 kwietnia 2023 r. do dnia 14 kwietnia 2023 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Maj/czerwiec 2023 r.

Miejsce składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z pismem przewodnim należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00,
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30,

w Punkcie Przyjęć Wniosków w:

Sekretariacie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

Departament Programów Regionalnych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

(pokój nr 33 – parter)

Sposób składania wniosków

Za pośrednictwem systemu LSI2020, formularz wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami, należy złożyć nie później niż w dniu zakończenia naboru wniosku.

 

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020: listem poleconym, przesyłką kurierską, osobiście.

Datą wpływu wniosku o dofinansowanie realizacji projektu przesłanego za pośrednictwem e-puapu wraz

z  pismem  przewodnim  jest  data  wysłania  przez  Wnioskodawcę  dokumentów  do  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosku w ramach wezwania uprawniony jest Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno- Kardiologiczny w Torzymiu Sp. z o. o.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego wezwania może zostać złożony projekt pn.: „Termomodernizacja Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno- Kardiologicznego w Torzymiu Sp. z o. o. – modernizacja systemu co i cwu oraz budynków 7, 12, 13 i 14 z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektu do dofinansowania odbywa się w oparciu o warunki formalne (określone w załączniku
nr 1 do niniejszego Wezwania, przyjęte przez Zarząd Województwa Lubuskiego), jak również kryteria formalne, merytoryczne (horyzontalne i specyficzne) oraz środowiskowe przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 następującymi uchwałami:

 • uchwałą nr 210/KM RPO-L2020/2022 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych dla Działania 11.1 Efektywność energetyczna – REACT-EU Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 tryb pozakonkursowy
 • uchwałą nr 201/KM RPO-L2020/2022 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 7 lutego 2022 r. zmieniającą uchwałę nr 68/KM RPO-L2020/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r.  w sprawie przyjęcia kryteriów środowiskowych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych 1-5, 9 (z wyłączeniem Poddziałań realizowanych w ramach Instrumentów Finansowych, tj. 1.5.2 oraz 3.2.4) Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Przedmiotowe uchwały stanowią załącznik do niniejszego Wezwania oraz zostały zamieszczone
na stronie internetowej www.rpo.lubuskie.pl.

 

Ponadto, w zakresie przedmiotowego naboru tracą ważność postanowienia zawarte w następujących uchwałach:

 • nr 4/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów formalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych, Działań i typów projektów w ramach RPO-L2020 współfinansowanych
  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP 1-5,9) z późn. zm.;
 • nr 5/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów merytoryczno - horyzontalnych mających zastosowanie dla wszystkich Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP: 1-5, 9) z późn. zm.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitych kwalifikowanych kosztów projektu wynosi: 85%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Szacowana wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu w ramach niniejszego wezwania wynosi 15 000 000,00 PLN[1].

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na wezwanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ RPO zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

 

Niezbędne dokumenty

Inne ważne informacje

IZ RPO-L2020 udziela informacji w zakresie Wezwania (w tym w sprawie interpretacji zapisów Wezwania, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektu, kwalifikowalności wydatków): pisemnie lub telefonicznie poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego:

 

 • Departament Programów Regionalnych:

Wydział Kontraktacji Inwestycji Publicznych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokój nr 24, 55)

tel. 68 45 65 143, -786

e-mail: l.kucz@rpo.lubuskie.pl; m.graczyk@rpo.lubuskie.pl

 • Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym:
 • e-mail: info@rpo.lubuskie.pl
 • telefoniczny: 68 45 65 119, -521, -251
 • Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim:
 • e-mail: infoue@lubuskie.pl (dla południa województwa) i lpi@lubuskie.pl (dla północy województwa)
 • telefoniczny: Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze:
  68 45 65 535, -499, -488, -480, -454 oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
  w Gorzowie Wlkp. 95 73 90 386, -380, -378, -377