Wezwanie do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P06/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 5 Transport Działania 5.1. Transport drogowy Poddziałania 5.1.1. Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT

Zakończony 04.10.2017

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020
 

WZYWA
DO ZŁOŻENIA WNIOSKU W TRYBIE POZAKONKURSOWYM

Wezwanie nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P06/17


w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 5 Transport
Działania
5.1. Transport drogowy

Poddziałania

5.1.1. Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT

w ramach kategorii interwencji:

31 – Pozostałe drogi krajowe i regionalne (nowo budowane)

34 – Inne drogi przebudowane lub zmodernizowane (autostrady, drogi krajowe, regionalne lub lokalne)

 (nabór w trybie pozakonkursowym nie dotyczy projektów objętych zasadami pomocy publicznej/pomocy de minimis)

Wyniki naboru 05.10.2017

Szanowni Państwo,

W dniu 28 października 2017 r. zakończono ocenę środowiskową wniosku o dofinansowanie projektu pn „Rozbudowa drogi woj. nr 297 w m. Wrociszów” złożonego w ramach Wezwania Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P06/17 – Osi Priorytetowej 5 Transport, Działania 5.1 Transport drogowy, Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT. Ocena zakończyła się wynikiem pozytywnym.

W dniu 7 listopada 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął – w formie Uchwały – decyzję o przyznaniu dofinansowania powyższego projektu w ramach Wezwania dla Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT, kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 31 - Pozostałe drogi krajowe i regionalne (nowo budowane) oraz 34 – Inne drogi przebudowane lub zmodernizowane (autostrady, drogi krajowe, regionalne lub lokalne).

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu w ramach Wezwania wynosi
7 350 000,00  PLN.

Wartość dofinansowania projektu wybranego do dofinansowania wynosi 6 577 445,24 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 7 622 281,61 PLN.

Szanowni Państwo,

W dniu 20 października 2017 r. zakończyła się ocena merytoryczna projektu pn. „Rozbudowa drogi woj. nr 297 w m. Wrociszów” w ramach wezwania do złożenia wniosku Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P06/17 – Oś Priorytetowa 5 Transport, Działanie 5.1 Transport drogowy, Poddziałanie 5.1.1 Transport drogowy - projekty realizowane poza formułą ZIT, kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 31 – Pozostałe drogi krajowe i regionalne (nowo budowane), 34 – Inne drogi przebudowane lub zmodernizowane (autostrady, drogi krajowe, regionalne lub lokalne).

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektu w ramach wezwania dla Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy  - projekty realizowane poza formułą ZIT wynosi 7 350 000,00 PLN Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 6 577 445,24 PLN natomiast całkowita wartość projektu wynosi 7 622 281,61 PLN.

Powyższy wniosek uzyskał pozytywny wynik podczas oceny merytorycznej tj. spełnił wszystkie kryteria dopuszczające i uzyskał co najmniej 50% punktów możliwych do zdobycia na tym etapie oceny. Następnie zostanie przekazany do oceny środowiskowej.

Szanowni Państwo,

w dniu 12 października 2017 r. zakończono ocenę formalną wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Rozbudowa drogi woj. nr 297 w m. Wrociszów”  złożonego w ramach wezwania do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P06/17 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 5 Transport,  Działania 5.1 Transport drogowy, Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT,  kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 31 – Pozostałe drogi krajowe i regionalne (nowo budowane) oraz 34 – Inne drogi przebudowane lub zmodernizowane (autostrady, drogi krajowe, regionalne lub lokalne).

Szacowana wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu w ramach wezwania dla Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT wynosi 7 350 000,00 PLN.

Wartość dofinansowania pozytywnie ocenionego projektu wynosi 6 577 445,24 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 7 622 281,61 PLN.

W zamieszczonej poniżej tabeli prezentujemy projekt, który został pozytywnie oceniony na etapie oceny formalnej.

 

 

W dniu 4 października 2017 r. do Departamentu Programów Regionalnych wpłynął wniosek
pt. „Rozbudowa drogi woj. nr 297 w m. Wrociszów” w ramach wezwania do złożenia wniosku
w trybie pozakonkursowym Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P06/17 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 5 Transport,  Działania 5.1 Transport drogowy, Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy - projekty realizowane poza formułą ZIT,

 kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 31 – Pozostałe drogi krajowe i regionalne (nowo budowane) oraz 34 – Inne drogi przebudowane lub zmodernizowane (autostrady, drogi krajowe, regionalne lub lokalne).

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektu w ramach wezwania dla Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT wynosi 7 350 000,00 PLN[1].

Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 6 577 445,24 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 7 622 281,61 PLN.

 

Wniosek złożony w ramach wezwania Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P06/17


[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na Działanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania decyzji z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosku o dofinansowanie projektu rozpocznie się w dniu 4 września 2017 r. i zakończy się w dniu 4 października 2017 r.

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia naboru w trybie pozakonkursowym: grudzień 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00,
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30,
 • w:

 

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego

Departament Programów Regionalnych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5

65-043 Zielona Góra

(Punkt Przyjęć Wniosków – główny hol budynku - parter)

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie (wraz ze Studium Wykonalności) należy złożyć za pośrednictwem systemu LSI2020 (dostępnego na stronie www.rpo.lubuskie.pl) oraz w formie papierowej w jednym egzemplarzu w terminie i miejscu określonym szczegółowo
w niniejszym Wezwaniu oraz Regulaminie ww. naboru.

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

 • listem poleconym,
 • przesyłką kurierską,
 • osobiście.

W przypadku dostarczenia wniosku w formie papierowej pocztą – ważna jest data nadania w polskiej placówce pocztowej, w pozostałych przypadkach wiążąca jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków określonego przez IZ RPO-L2020.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosku w ramach naboru w trybie pozakonkursowym w terminie wskazanym na pierwszej stronie niniejszego Wezwania uprawnione jest Województwo Lubuskie reprezentowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze wskazane w załączniku nr 5 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO – L2020 w ramach Poddziałania 5.1.1  Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT.

W ramach niniejszego naboru może zostać złożony projekt pn. „Rozbudowa drogi woj. nr 297 w m. Wrociszów”.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wezwanie do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym dotyczy Inwestycji w rozbudowę regionalnej infrastruktury drogowej, w tym budowy i modernizacji przepraw mostowych w ciągach komunikacyjnych, polegających na:

 • budowie i/lub modernizacji dróg wojewódzkich lub dróg o znaczeniu regionalnym, na odcinkach leżących w ciągach komunikacyjnych stanowiących połączenie z siecią TEN-T, w tym inwestycje na rzecz poprawy bezpieczeństwa i przepustowości ruchu na tych drogach (BRD, ITS) wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
 • budowie i/lub modernizacji obiektów mostowych, wiaduktów, estakad, tuneli drogowych i innych obiektów inżynieryjnych, obwodnic, obejść miast i miejscowości (w tym ich połączeń z sieciami dróg o znaczeniu regionalnym lub krajowym) wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

 

Infrastruktura towarzysząca w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, ochrony środowiska (wyłącznie w przypadku realizacji jednego z wymienionych powyżej rodzajów projektów):

 • wyposażenie obiektów inżynieryjnych w zjazdy, zatoki autobusowe i inne urządzenia drogowe,
 • budowa i/lub modernizacja urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym sygnalizacji świetlnej, barier ochronnych lub ogrodzeń, budowa lub modernizacja osłon przeciwolśnieniowych lub ekranów akustycznych, progi zwalniające, wyspowe i płytowe progi zwalniające, wyniesione tarcze skrzyżowań,
 • budowa i/lub modernizacja chodników i przejść dla pieszych, jak również wszelkie inne prace infra­strukturalne pozwalające zwiększyć bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów czy zwierząt,
 • budowa i/lub modernizacja ciągów i ścieżek rowerowych,
 • budowa i/lub modernizacja oświetle­nia,
 • budowa i/lub modernizacja infrastruktury drogowej, przyczyniającej się do ochrony środowiska (urządzenia odwadniające, w tym: kanalizacja deszczowa, zbiorniki retencyjne, przepusty, sączki, zbiorniki odparowujące, separatory do wód opadowych),
 • budowa i/lub modernizacja kanalizacji teletechnicznej.
 

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektu do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne, merytoryczne (horyzontalne i specyficzne), środowiskowe przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 następującymi uchwałami:

 • uchwałą nr 57/KM-RPO-L2020/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 15 lutego 2017 r., zmieniającą uchwałę Nr 4/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych, Działań i typów projektów w ramach RPO-L2020 współfinansowanych
  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP 1-5,9),
 • uchwałą nr 69/KM-RPO-L2020/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 21 czerwca 2017 r., zmieniającą uchwałę nr 5/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów merytoryczno-horyzontalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP: 1-5, 9),
 • uchwałą Nr 68/KM RPO-L2020/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020  z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Kryteriów środowiskowych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych 1-5, 9 (z wyłączeniem Poddziałań realizowanych w ramach Instrumentów Finansowych, tj.: 1.5.2 oraz 3.2.4) Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiotowe uchwały stanowią załącznik do niniejszego Regulaminu oraz zostały również zamieszczone na stronie internetowej www.rpo.lubuskie.pl.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Dla inwestycji wymienionej w niniejszym wezwaniu, maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitych kosztów kwalifikowalnych na poziomie projektu (dla projektu nie generującego dochodu) wynosi do 91,88%. Dla Poddziałania 5.1.1 wartość dofinasowania z EFRR nie może przekroczyć 85%, a z budżetu państwa 6,88 %. Poziomy dofinansowania zostaną zweryfikowane przez IZ RPO-L2020.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Szacowana wartość środków przeznaczona na dofinansowanie projektu w ramach wezwania do złożenia wniosku Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P06/17 – Oś Priorytetowa 5 Transport, Działanie 5.1 Transport drogowy, Poddziałanie 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 wynosi 7 350 000,00  PLN[1].

Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na Działanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania decyzji z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji. Środki z EFRR wynoszą 6 800 000,00 PLN, środki z budżetu państwa 550 000,00 PLN.

Inne ważne informacje

 

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie naboru w trybie pozakonkursowym, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu naboru w trybie pozakonkursowym, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat postępowania w trybie pozakonkursowym można uzyskać poprzez kontakt
z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego:

 • Departament Programów Regionalnych, Wydział Kontraktacji Inwestycji Publicznych, ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokój nr 21), tel. 68 45 65 161.

adres e-mail: a.ogorzalek@lrpo.lubuskie.pl.

 • Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym:
 • osobisty w siedzibie departamentu: ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra (pokój nr B.10, poziom „0”)