Wezwanie do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P01/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 5 Transport dla Działania 5.1. Transport drogowy dla Poddziałania 5.1.1. Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT

Zakończony 10.03.2017

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020
 

WZYWA
DO ZŁOŻENIA WNIOSKU W TRYBIE POZAKONKURSOWYM

Wezwanie nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P01/17


w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 5 Transport
dla Działania
5.1. Transport drogowy

dla Poddziałania

5.1.1. Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT

 

w ramach kategorii interwencji:

31 – Pozostałe drogi krajowe i regionalne (nowo budowane)

34 – Inne drogi przebudowane lub zmodernizowane (autostrady, drogi krajowe, regionalne lub lokalne)

 (nabór w trybie pozakonkursowym nie dotyczy projektów objętych zasadami pomocy publicznej/pomocy de minimis)

Wyniki naboru 10.03.2017

Szanowni Państwo,

W dniu 7 kwietnia 2017 r. zakończono ocenę środowiskową wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach Wezwania Nr RPLB. 05.01.01-IZ.00-08-P01/17 – Osi Priorytetowej 5 Transport, Działania 5.1 Transport drogowy, Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektu w ramach wezwania dla Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT wynosi 12 000 000,00  PLN

W odpowiedzi na ww. nabór wpłynął 1 wniosek pn: „Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 – Etap I Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 282 i 279 w Zielonej Górze ul. Racula – Głogowska (DW 282 od km 10+590 do km 10+870)”, który pozytywnie przeszedł ocenę formalną, ocenę merytoryczną oraz ocenę środowiskową. Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 10 199 999,99 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 12 000 000,00  PLN

W dniu 11 kwietnia 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego zatwierdził w formie Uchwały – listę projektów wybranych do dofinansowania. Kwota dofinansowania dla pozytywnie ocenionego projektu wyniosła 10 199 999,99 PLN i nie przekroczyła alokacji środków EFRR zaplanowanych na ww. nabór

W dniu 10 marca 2017 r. zakończył się nabór wniosku w ramach wezwania Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P01/17 – Oś Priorytetowa 5 Transport, Działanie 5.1 Transport drogowy, Poddziałanie 5.1.1 Transport drogowy  - projekty realizowane poza formułą ZIT, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 31 – Pozostałe drogi krajowe i regionalne (nowo budowane), 34 – Inne drogi przebudowane lub zmodernizowane (autostrady, drogi krajowe, regionalne lub lokalne).

W wyniku naboru (nabór wniosków rozpoczął się w dniu 3 marca 2017 r.) do Departamentu Programów Regionalnych wpłynął - w wersji elektronicznej i papierowej – 1 wniosek o dofinansowanie pn. „Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 – Etap I Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 282 i 279 w Zielonej Górze ul. Racula – Głogowska (DW 282 od km 10+590 do km 10+870)”.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach wezwania dla Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy  - projekty realizowane poza formułą ZIT wynosi 10 200 000,00 PLN[1].

Poniżej wniosek złożony w ramach wezwania Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P01/17

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na Działanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy
z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosku o dofinansowanie projektu rozpocznie się w dniu 3 marca 2017 r.
i zakończy się w dniu 10 marca 2017 r

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: sierpień 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj.

  • poniedziałek: od 8:00 do 16:00,
  • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30,
  • w:

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego

Departament Programów Regionalnych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5

65-043 Zielona Góra

(Punkt Przyjęć Wniosków – główny hol budynku - parter)

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie (wraz ze Studium Wykonalności) należy złożyć za pośrednictwem systemu LSI2020 (dostępnego na stronie www.rpo.lubuskie.pl) oraz w formie papierowej w jednym egzemplarzu w terminie/formie i miejscu określonym szczegółowo
w niniejszym Wezwaniu oraz Regulaminie ww. naboru.

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

  • listem poleconym,
  • przesyłką kurierską,
  • osobiście.

W przypadku dostarczenia wniosku w formie papierowej pocztą – ważna jest data nadania w polskiej placówce pocztowej, w pozostałych przypadkach wiążąca jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków określonego przez IZ RPO-L2020.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosku w ramach naboru w trybie pozakonkursowym w terminie wskazanym na pierwszej stronie niniejszego Wezwania uprawnione jest Miasto Zielona Góra wskazane w załączniku nr 5 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO – L2020 w ramach Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego naboru może zostać złożony projekt pn. „Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 – Etap I Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 282 i 279 w Zielonej Górze ul. Racula – Głogowska (DW 282 od km 10+590 do km 10+870)”, dla którego przewidywany termin złożenia wniosku o dofinansowanie (wskazany
w załączniku nr 5 do SzOOP RPO – L2020) mieści się w terminie składania wniosków określonym
w Wezwaniu do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym oraz w niniejszym Regulaminie naboru.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektu do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne, merytoryczne (horyzontalne i specyficzne), środowiskowe przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 następującymi uchwałami:

  • uchwałą nr 57/KM-RPO-L2020/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 15 lutego 2017 r., zmieniającą uchwałę Nr 4/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych, Działań i typów projektów w ramach RPO-L2020 współfinansowanych
    z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP 1-5,9),
  • uchwałą nr 58/KM-RPO-L2020/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 15 lutego 2017 r., zmieniającą uchwałę nr 5/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów merytoryczno-horyzontalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP: 1-5, 9)

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitych kosztów kwalifikowalnych na poziomie projektu (dla projektów nie generujących dochodu) wynosi do 85% i pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Minimalny wkład własny Wnioskodawcy jako % wydatków kwalifikowalnych stanowi min. 15% całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu.

Maksymalna wartość dofinansowania

Nie dotyczy

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu

Nie dotyczy

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu w ramach wezwania do złożenia wniosku nr Wezwanie Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P01/17 Działania 5.1 Transport drogowy, Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 wynosi 10 200 000,00 PLN[1]  

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na Działanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

Inne ważne informacje