Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu wybranego w trybie pozakonkursowym nr RPLB.07.02.00-IZ.00-08-P01/22 w ramach RPO – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 7 Równowaga Społeczna Działanie 7.2 Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie

Zakończony 16.08.2022

Zarząd Województwa Lubuskiego  z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7,
65-057 Zielona Góra,

jako Instytucja Organizująca Nabór (ION)  
wzywa do złożenia wniosku o dofinasowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna

dla Działania 7.2 Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Wyniki naboru 29.11.2022

29 listopada 2022 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyznał dofinansowanie Wnioskodawcy Powiat Żarski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na realizacje projektu w ramach Działania 7.2. Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Wysokość przyznanego dofinansowania: 255 000,00 PLN.

 

 

25 października 2022 r Zarząd województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektów pozakonkursowych w ramach Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna, Działania 7.2 Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Lista projektów

 

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, iż w dniu 21 września 2022 r. Zarząd Województwa Lubuskiego zaakceptował ponowne wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu skierowane do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach w ramach wezwania Nr RPLB.07.02.00-IZ.00-08-P01/22 Działanie 7.2. Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

-------------------------------------------------------------

Informujemy, że w ramach wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie nr RPLB.07.02.00-IZ.00-08-P01/22, złożono w terminie 6 wniosków o dofinansowanie projektu, 1 wniosek został złożony po terminie.

W wyniku weryfikacji warunków formalnych 4 wnioski uzyskały pozytywną ocenę i zostały przekazane do oceny formalno-merytorycznej, 2 wnioski odesłano do poprawy.

Wartość złożonych projektów to: 1 882 352,94 PLN, z czego planowana  wysokość dofinansowania projektów to: 1 600 000,00 PLN.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosku o dofinansowanie rozpocznie się 02 sierpnia 2022 r. i zakończy się 16 sierpnia 2022 r. (Wnioskodawca składa maksymalnie jeden wniosek o dofinansowanie Projektu wybranego w trybie pozakonkursowym).

Miejsce składania wniosków

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj.

  • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
  • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w:

Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

(pokój nr 59)

lub w sekretariacie:

Biura Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Ignacego Mościckiego 6, 66-400 Gorzów Wlkp.

Sposób składania wniosków

Wniosek należy złożyć w formie papierowej w dwóch egzemplarzach i wersji elektronicznej (LSI 2020) do dnia 16 sierpnia 2022 roku.

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie www.lsi.rpo.lubuskie.pl. System aplikacyjny dla Działania 7.2 RPO Lubuskie 2020 będzie aktywny
w dniu ogłoszenia wezwania do złożenia wniosku.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne – powiatowe centra pomocy rodzinie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typ I - Programy na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej, obejmujące następujące formy wsparcia:

a) kontrakt socjalny lub równoważny, lub

b) program aktywności lokalnej, lub

c) program integracji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami, lub

d) program specjalny, lub

e) Program Aktywizacja i Integracja, lub

f) Projekt socjalny.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektu wybranego w trybie pozakonkursowym zgodne z kryteriami wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO-LUBUSKIE 2020 finansowanych z EFS, UCHWAŁA NR 202/KM RPO - L2020/2022 z dnia 7 lutego 2022r., zmieniająca uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

 

Lp.

Powiat/PCPR

Szacowana wartość projektu oraz koszty kwalifikowane

w latach

2022-2023

w tym krajowy wkład publiczny

1.

Powiat Gorzowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie        w Gorzowie Wlkp.

400 000,00 PLN

60 000,00 PLN

2.

Powiat Międzyrzecki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Międzyrzeczu

329 411,76 PLN

49 411,76 PLN

3.

Powiat Słubicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie         w Słubicach

400 000,00 PLN

60 000,00 PLN

4.

Powiat Żarski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie        w Żarach

300 000,00 PLN

45 000,00 PLN

5.

Powiat Sulęciński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie        w Sulęcinie

117 647,06 PLN

17 647,06 PLN

6.

Powiat Świebodziński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie        w Świebodzinie

117 647,06 PLN

17 647,06 PLN

7.

Powiat Wschowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie       we Wschowie

258 823,53 PLN

38 823,53 PLN

8.

Powiat Żagański/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie        w Żaganiu

376 470,59 PLN

56 470,59 PLN

 

RAZEM

2 300 000,00

345 000,00

 

Maksymalna wartość dofinansowania

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi w przypadku:

  • środków UE – 85 %,
  • krajowy wkład publiczny – 15% (wkład własny Beneficjenta). 

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu

W niniejszym wezwaniu projekty, w których wartość wsparcia publicznego (dofinansowania) wyrażona w PLN przekroczy równowartość
100 tys. EUR, wyliczona wg kursu euro Europejskiego Banku Centralnego w przedostatnim dniu roboczym Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym dzień ogłoszenia wezwania, nie zostaną skierowane do dofinansowania.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Całkowita wartość 2 300 000,00 PLN

w tym:

środki EFS- 1 955 000,00 PLN

wkład własny- 345 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie wezwania do złożenia wniosku/naboru, w tym w sprawie interpretacji zapisów wezwania, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat postępowania można uzyskać poprzez kontakt:

- Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

Wydział Informacji i Promocji: 68 45 65 521

- Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Sekretariat: 68 45 65 314

  • osobisty w siedzibie:

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

Ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra, (pokój nr B2).

  •   Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim:

- Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze:

  68 45 65 535, -499, -488, -480, -454;

  - Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.:

  95 73 90 386, - 380, -378, -377.

  •   Osobisty w siedzibie:

  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze

  ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra, (pokój nr 0.3, poziom „0”)

  lub

  Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.

             ul. Władysława Sikorskiego 107, 66-400 Gorzów Wlkp. (pokój nr 115,
I  piętro).

Podstawową formą komunikacji pomiędzy Wnioskodawcą a Instytucją Organizującą Nabór jest forma pisemna.