Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie dla projektu wybranego w trybie pozakonkursowym nr RPLB.08.02.01-IZ.00-08-P01/20 w ramach Poddziałania 8.2.1 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - projekty realizowane poza formułą ZIT

Zakończony 20.04.2020

Zarząd Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, jako Instytucja Organizująca Nabór (ION), wzywa do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 (zwanym dalej Programem), Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja, dla Działania 8.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych, dla Poddziałania 8.2.1 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - projekty realizowane poza formułą ZIT.

Wyniki naboru 19.05.2020

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, że 19 maja 2020 roku Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji projektu w trybie pozakonkursowym w ramach Poddziałania 8.2.1 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych – projekty realizowane poza formułą ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Lista projektów EFS wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym nr RPLB.08.02.01-IZ.00-08-P01/20

2020-05-13 ------------------------------

Wydział Projektów Pozakonkursowych EFS informuje, iż wniosek o dofinansowanie projektu wybranego w trybie pozakonkursowym nr RPLB.08.02.01-08-0001/20, realizowanego w ramach Poddziałania 8.2.1 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych- projekty realizowane poza formułą ZIT RPO –L2020, złożony w ramach wezwania do złożenia wniosku nr RPLB. 08.02.01-IZ.00-08-P01/20 uzyskał pozytywną ocenę formalno-merytoryczną i zostanie skierowany do zatwierdzenia przez Zarząd Województwa Lubuskiego.

---------------------------------------------

Wydział Projektów Pozakonkursowych EFS, informuje, iż w ramach wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie, numer naboru RPLB.08.02.01-IZ.00-08-P01/20, złożono jeden wniosek, który uzyskał pozytywną ocenę w ramach weryfikacji wymogów formalnych i został przekazanydo oceny formalno-merytorycznej.
Całkowita wartość złożonego projektu to: 6 998 200,00 PLN, z czego planowana wysokość dofinansowania projektu to: 6 648 290,00 PLN, w tym: EFS 5 948 470,00 PLN.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór Wniosków o dofinansowanie projektu, zgodnie z Planem Działań rozpocznie się 07 kwietnia 2020 r. i trwać będzie do 20 kwietnia 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie www.lsi.rpo.lubuskie.pl. System aplikacyjny dla Poddziałania 8.2.1 RPO Lubuskie 2020 będzie aktywny w dniu ogłoszenia wezwania
do złożenia wniosku.

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj.
- poniedziałek: od 8:00 do 16:00
- wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w:
Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
(pokój nr 59)
lub w sekretariacie:
Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego ul. Ignacego Mościckiego 6, 66-400 Gorzów Wlkp.

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:
- listem poleconym w zaklejonej kopercie lub paczce,
- przesyłką kurierską,
- osobiście,
- przez posłańca.
- Dopuszcza się możliwość złożenia Wniosku o dofinansowanie projektu oraz załączników
(podpisany i opatrzony pieczęciami Wnioskodawcy) drogą mailową na adres sekretariat.efs@rpo.lubuskie.pl

W przypadku dostarczenia wniosku pocztą – ważna jest data nadania w polskiej placówce pocztowej, w pozostałych przypadkach wiążąca jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków określonego przez IZ RPO-L2020.

Sposób składania wniosków

Wniosek należy złożyć w formie papierowej w dwóch egzemplarzach i wersji elektronicznej (LSI 2020) do dnia 20 kwietnia 2020 roku.
UWAGA! Dopuszcza się możliwość złożenia Wniosku o dofinansowanie projektu oraz załączników (podpisany i opatrzony pieczęciami Wnioskodawcy) drogą mailową na adres sekretariat.efs@rpo.lubuskie.pl

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku w ramach ww. naboru jest Województwo Lubuskie/Departament Infrastruktury Społecznej
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekt w trybie pozakonkursowym obejmuje jeden typ wsparcia tj. Typ V. Pomoc stypendialna dla uczniów lub słuchaczy szczególnie uzdolnionych, przewidziany do realizacji zgodnie z wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektu wybranego w trybie pozakonkursowym zgodne z aktualnie obowiązującymi kryteriami wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO-LUBUSKIE 2020 finansowanych z EFS, UCHWAŁA NR 152/KM RPO-L2020/2020 KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY – LUBUSKIE 2020 z dnia 2 kwietnia 2020 r.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi w przypadku:
- środków UE - 85%,
- środków UE + współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję – 95,00%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

7.000.000,00 PLN
w tym krajowy wkład publiczny:
1.050.000,00 PLN
(EFS - 5.950.000,00 PLN, BP – 700.000,00 PLN; Wkład własny – 350.000,00 PLN)

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie wezwania do złożenia wniosku/naboru, w tym w sprawie interpretacji zapisów wezwania, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat postępowania można uzyskać poprzez kontakt:
- e-mail: info@rpo.lubuskie.pl
- telefoniczny:
- Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Wydział Informacji i Promocji: 68 45 65 521
- Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Sekretariat: 68 45 65 314
- Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim:
· e-mail: infoue@lubuskie.pl (dla południa województwa) i lpi@lubuskie.pl (dla północy
województwa)
· telefoniczny:
- Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze: 68 45 65 535, -499, -488, -480, -454;
- Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.: 95 73 90 386, - 380, -378, -377.