Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie dla projektu pozakonkursowego nr RPLB.07.02.00-IZ.00-08-P02/19 W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 7 Równowaga Społeczna Działanie 7.2 Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie

Zakończony 30.05.2019

Zarząd Województwa Lubuskiego  
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7,
65-057 Zielona Góra, jako Instytucja Organizująca Nabór (ION)  
wzywa do złożenia wniosku o dofinasowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna dla
Działania 7.2 Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie

Wyniki naboru 07.06.2019

Wydział Projektów Pozakonkursowych EFS, Informuje, iż w ramach wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie nr RPLB.07.02.00-IZ-08-P02/19, złożono 7 wniosków, 2 wnioski uzyskały pozytywną ocenę w ramach weryfikacji warunków formalnych i zostały przekazane do oceny formalno-merytorycznej, 6 wniosków odesłano do poprawy.

Wartość złożonych projektów to: 7 059 298 PLN, z czego planowana  wysokość dofinansowania projektów to: 6 000 403,30 PLN.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosku o dofinansowanie rozpocznie się 16 maja 2019 r. i zakończy się 30 maja 2019 r. (Wnioskodawca składa maksymalnie jeden wniosek o dofinansowanie projektu w ramach wyboru projektów w trybie pozakonkursowym).

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Planowany termin rozstrzygnięcia wezwania - czerwiec

Miejsce składania wniosków

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

  w:

  Kancelarii Ogólnej

  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

  ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

  (pokój nr 59)

  lub w sekretariacie:

  Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego ul. Ignacego Mościckiego 6, 66-400 Gorzów Wlkp.

  Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

 • listem poleconym w zaklejonej kopercie lub paczce,
 • przesyłką kurierską,
 • osobiście,
 • przez posłańca.
 • W przypadku dostarczenia wniosku pocztą – ważna jest data nadania w polskiej placówce pocztowej, w pozostałych przypadkach wiążąca jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków określonego przez IZ RPO-L2020.

Sposób składania wniosków

Wniosek należy złożyć w formie papierowej w dwóch egzemplarzach i wersji elektronicznej (LSI 2020) do dnia 30 maja 2019 roku.

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie www.lsi.rpo.lubuskie.pl. System aplikacyjny dla Działania 7.2 RPO Lubuskie 2020 będzie aktywny w dniu ogłoszenia wezwania do złożenia wniosku

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosku w ramach naboru projektów w trybie pozakonkursowym/wezwania do złożenia wniosku, w terminie od 16 maja 2019 r. do 30 maja 2019 r. uprawnione są Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie w województwie lubuskim, wyłonione w wyniku identyfikacji wymienione poniżej

Lp.

Powiat/PCPR

Szacowana wartość projektu oraz koszty kwalifikowane

w latach

2019-2023

w tym krajowy wkład publiczny

1.

Powiat Gorzowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie        w Gorzowie Wlkp.

990 000 PLN

148 500 PLN

2.

Powiat Krośnieński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Krośnie Odrzańskim

1 300 000 PLN

195 000 PLN

3.

Powiat Nowosolski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie        w Nowej Soli

910 000 PLN

136 500 PLN

4.

Powiat Słubicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie         w Słubicach

500 000 PLN

75 000 PLN

5.

Powiat Strzelecko-Drezdenecki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie        w Drezdenku

820 000 PLN

123 000 PLN

6.

Powiat Sulęciński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie        w Sulęcinie

100 000 PLN

15 000 PLN

7.

Powiat Świebodziński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie        w Świebodzinie

1 100 000 PLN

165 000 PLN

8.

Powiat Wschowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie       we Wschowie

660 000 PLN

99 000 PLN

9.

Powiat Żagański/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie        w Żaganiu

2 000 000 PLN

300 000 PLN

 

RAZEM

8 380 000 PLN

1 257 000 PLN

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Programy na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej, obejmujące następujące formy wsparcia:

a) kontrakt socjalny lub równoważny, lub

b) program aktywności lokalnej, lub

c) program integracji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami, lub

d) program specjalny, lub

e) Program Aktywizacja i Integracja, lub

f) Projekt socjalny.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektu pozakonkursowego zgodne z kryteriami wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO-LUBUSKIE 2020 finansowanych z EFS,  

UCHWAŁA NR 126/KM RPO - L2020/2019 KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY – LUBUSKIE 2020

z dnia 10 kwietnia 2019r.


(http://rpo.lubuskie.pl/documents/10184/49227/UCHWALA_NR_125_KM_RPO_L2020_2019.pdf/5e2fb43d-c74b-4c0c-87d1-77b531ec77e2)

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi w przypadku:

 • środków UE – 85 %,
 • krajowy wkład publiczny – 15% (wkład własny Beneficjenta). 

W przypadku projektów generujących dochód – maksymalny poziom dofinansowania należy liczyć z zastosowaniem metody luki w finansowaniu. W ramach niniejszego naboru nie mają zastosowania zryczałtowane stawki procentowe dochodów dla projektów generujących dochód.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektu w ramach Działania 7.2 Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie, zgodnie z Planami Działań zaakceptowanymi przez Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 30.04.2019 r. wynosi w wyniku identyfikacji projektów:

7 123 000 PLN

Szacowana wartość projektów wynosi:

8 380 000 PLN

w tym krajowy wkład publiczny:

1 257 000 PLN

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie wezwania do złożenia wniosku/naboru, w tym w sprawie interpretacji zapisów wezwania, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat postępowania można uzyskać poprzez kontakt:

- Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

  Wydział Informacji i Promocji: 68 45 65 521

- Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Sekretariat: 68 45 65 314

 • osobisty w siedzibie:

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

Ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra, (pokój nr B2).

 •   Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim:

- Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze:

  68 45 65 535, -499, -488, -480, -454;

  - Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.:

  95 73 90 386, - 380, -378, -377.

 •   Osobisty w siedzibie:

  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze

  ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra, (pokój nr 0.3, poziom „0”)

  lub

  Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.

              ul. Władysława Sikorskiego 107, 66-400 Gorzów Wlkp. (pokój nr 115, I piętro).