Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie dla projektu pozakonkursowego nr RPLB.07.01.00-IZ.00-08-P01/19 W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 7 Równowaga Społeczna Działanie 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej

Zakończony 26.03.2019

WEZWANIE

do złożenia wniosku o dofinansowanie

dla projektu pozakonkursowego nr RPLB.07.01.00-IZ.00-08-P01/19

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,

Osi Priorytetowej 7 Równowaga Społeczna

Działanie 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej

Wyniki naboru 28.05.2019

2019-06-13 -------------------------------------------

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, iż w dniu 11 czerwca 2019 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektów pozakonkursowych w ramach Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna, Działania 7.1. Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru w trybie pozakonkursowym nr RPLB.07.01.00-IZ.00-08-P01/19

----------------------------------------------------------

28 maja 2019 r Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektów pozakonkursowych w ramach Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna, Działania 7.1. Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Lista projektów

 

W ramach wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie nr RPLB.07.01.00-IZ-08-P01/19, złożono 9 wniosków, 3 wnioski uzyskały pozytywną ocenę w ramach weryfikacji warunków formalnych i zostały przekazane do oceny formalno-merytorycznej, 6 wniosków odesłano do poprawy.

Wartość złożonych projektów to: 5 635 386,64 PLN, z czego planowana  wysokość dofinansowania projektów to: 4 790 078,64 PLN.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosku o dofinansowanie rozpocznie się 21 lutego 2019 r. i zakończy się 26 marca 2019 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Marzec 2019 r.

Miejsce składania wniosków

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w:

Kancelarii Ogólnej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

(pokój nr 59)

lub w sekretariacie:

Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego ul. Ignacego Mościckiego 6, 66-400 Gorzów Wlkp.

Sposób składania wniosków

Wniosek należy złożyć w formie papierowej w dwóch egzemplarzach i wersji elektronicznej (LSI 2020) do dnia 26 marca 2019 roku.

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony
na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

 

Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie www.lsi.rpo.lubuskie.pl. System aplikacyjny dla Działania 7.1 RPO Lubuskie 2020 będzie aktywny w dniu ogłoszenia wezwania do złożenia wniosku.

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

 • listem poleconym w zaklejonej kopercie lub paczce,
 • przesyłką kurierską,
 • osobiście,
 • przez posłańca.

W przypadku dostarczenia wniosku pocztą – ważna jest data nadania w polskiej placówce pocztowej, w pozostałych przypadkach wiążąca jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków określonego przez IZ RPO-L2020.

Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie w Rozdziale IX Oświadczenia, składa oświadczenie, iż jest świadom skutków niezachowania wskazanej formy komunikacji.

Informacje dotyczące projektów pozakonkursowych oraz formy składania wniosków o dofinansowanie w odpowiedzi na wezwanie zostały szczegółowo opisane na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl w dokumentach programowych.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosku w ramach naboru uprawnione są Ośrodki Pomocy Społecznej w województwie lubuskim. Projekt musi być realizowany na zasadzie partnerstwa z udziałem Partnerów, będących podmiotami wymienionymi w katalogu Beneficjentów Działania 7.1 RPO-L2020.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Programy na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej, obejmujące następujące formy wsparcia:

a) kontrakt socjalny lub równoważny, lub

b) program aktywności lokalnej, lub

c) program integracji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami, lub

d) program specjalny, lub

e) Program Aktywizacja i Integracja, lub

f) Projekt socjalny.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektu pozakonkursowego zgodne z kryteriami wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO-LUBUSKIE 2020 finansowanych z EFS,  UCHWAŁA NR 122/KM RPO - L2020/2018 KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY – LUBUSKIE 2020 z dnia 30 listopada 2018r. (http://rpo.lubuskie.pl/documents/10184/49227/122KM+6.7.pdf/4fbf6a81-08db-4780-908f-a772fe47786b)

Kryteria dostępu:

Kryterium nr 1.

Beneficjent zobowiązuje się do osiągnięcia następujących poziomów efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej:

- w odniesieniu do osób lub środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, niebędących  osobami z niepełnosprawnościami, minimalny poziom efektywności społecznej wynosi 34%, minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej – 25%;

- w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami minimalny poziom efektywności społecznej- wynosi 34%, minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej – 12%.

Informację na temat tego wymogu Beneficjent zawiera w we wniosku o dofinansowanie.

Kryterium nr 2.

Średni koszt wsparcia w przeliczeniu  na jednego uczestnika projektu nie może być wyższy niż 10 000 zł Koszt liczony jest jako suma wydatków kwalifikowalnych projektu w odniesieniu do liczby uczestników.

Informację na temat tego wymogu Beneficjent zawiera w we wniosku o dofinansowanie.

Kryterium nr 3

Projektodawca zapewnia pierwszeństwo udziału w projekcie osobom:

a) o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;

b) z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osobom z zaburzeniami psychicznymi, w tym osobom z niepełnosprawnością intelektualną i osobom z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (w rozumieniu zgodnym z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych) .

Kryterium weryfikowane będzie w oparciu o zapisy wniosku o dofinansowanie.

Kryterium nr 4

Projektodawca zapewnia pierwszeństwo udziału w projekcie osobom lub rodzinom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczającym wielokrotnego wykluczenia społecznego.

Kryterium weryfikowane będzie w oparciu o zapisy wniosku o dofinansowanie.

Kryterium nr 5

Projektodawca zapewnia pierwszeństwo udziału w projekcie osobom korzystającym z POPŻ. 

Kryterium weryfikowane będzie w oparciu o zapisy wniosku o dofinansowanie.

Kryterium nr 6

Każdy uczestnik projektu otrzyma wsparcie przy pomocy przynajmniej jednej z form wsparcia:

- Program Aktywizacja i Integracja,

- kontrakt socjalny lub równoważny,

- program aktywności lokalnej,

- projekt socjalny,

- program specjalny,

-program integracji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami.

Kryterium weryfikowane będzie w oparciu o zapisy wniosku o dofinansowanie.

Kryterium nr 7

Beneficjent zapewnia że, projekt będzie realizowany na zasadzie partnerstwa z udziałem jednego lub wielu, następujących Partnerów:

-  ośrodki pomocy społecznej

-  jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki,   stowarzyszenia i  porozumienia,

-  jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,

-  organizacje pozarządowe,

- przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie    

  przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,

-  osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,

-  instytucje rynku pracy,

-  podmioty ekonomii społecznej,

- podmioty działające w obszarze rynku pracy, zajmujące się aktywizacją osób wykluczonych społecznie, zagrożonych ubóstwem itp. (w tym jednostki pomocy społecznej).

Kryterium weryfikowane będzie w oparciu o zapisy wniosku o dofinansowanie.

Kryterium nr 8

Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym wdrażane są w projekcie przez podmiot wyspecjalizowany w zakresie aktywizacji zawodowej, z którym Beneficjent podpisuje umowę/porozumienie.

W przypadku, gdy na etapie składania wniosku, Beneficjent nie posiada podpisanej umowy/porozumienia, zobowiązuje się do złożenia ww. dokumentu do dnia rozpoczęcia wsparcia w ramach projektu.

Informację na temat tego wymogu Beneficjent zawiera w we wniosku o dofinansowanie.

Kryterium nr 9

Każdy uczestnik/uczestniczka projektu musi być objęty ścieżką reintegracji.

Informację na temat tego wymogu Beneficjent zawiera w we wniosku o dofinansowanie.

Kryterium nr 10

W przypadku projektów przewidujących szkolenia, szkolenie kończy się dokumentem potwierdzającym zdobycie kwalifikacji lub podniesienie kompetencji uczestników.

UWAGA

W celu monitorowania wartości wskaźników efektywności społeczno-zatrudnieniowej Beneficjent jest zobowiązany do uzupełnienia następujących wskaźników we wniosku o dofinansowanie:

•           Odsetek osób z niepełnosprawnościami, które dokonały postępu w aktywizacji społecznej;

•           Odsetek osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które dokonały postępu w aktywizacji społecznej.

•           Odsetek osób z niepełnosprawnościami, które podjęły zatrudnienie;    

•           Odsetek osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które podjęły zatrudnienie.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi w przypadku:

 • środków UE – 85 %,
 • krajowy wkład publiczny – 15% (wkład własny Beneficjenta). 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

35 291 719 PLN

W tym w wyniku identyfikacji projektów

Szacowana wartość projektów wynosi:

5 940 000 PLN

 

w tym krajowy wkład publiczny:

891 000 PLN

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego:

5 049 000 PLN

 

 

Gmina/OPS

Szacowana wartość projektu oraz koszty kwalifikowane

w latach

2019-2023

w tym krajowy wkład publiczny

Gmina Sulęcin/Ośrodek Pomocy Społecznej

400 000 PLN

60 000 PLN

Gmina Bytnica/Ośrodek Pomocy Społecznej

160 000 PLN

24 000 PLN

Gmina Dąbie/Ośrodek Pomocy Społecznej

180 000 PLN

27 000 PLN

Gmina Skąpe/Ośrodek Pomocy Społecznej

300 000 PLN

45 000 PLN

Gmina Gorzów Wlkp./Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie

500 000 PLN

75 000 PLN

Gmina Deszczno/Ośrodek Pomocy Społecznej

200 000 PLN

30 000 PLN

Gmina Pszczew/Ośrodek Pomocy Społecznej

100 000 PLN

15 000 PLN

Gmina Szprotawa/Ośrodek Pomocy Społecznej

1 000 000 PLN

150 000 PLN

Gmina Maszewo/Ośrodek Pomocy Społecznej

100 000 PLN

15 000 PLN

Miasto Zielona Góra/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

3 000 000 PLN

450 000 PLN

RAZEM

5 940 000 PLN

891 000 PLN

Inne ważne informacje

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie wezwania do złożenia wniosku/naboru, w tym w sprawie interpretacji zapisów wezwania, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat postępowania można uzyskać poprzez kontakt:

- Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

  Wydział Informacji i Promocji: 68 45 65 521

- Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Sekretariat: 68 45 65 314

 • osobisty w siedzibie:

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

Ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra, (pokój nr B2).

 •   Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim:

- Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze:

  68 45 65 535, -499, -488, -480, -454;

  - Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.:

  95 73 90 386, - 380, -378, -377.

 •   Osobisty w siedzibie:

  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze

  ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra, (pokój nr 0.3, poziom „0”)

  lub

  Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.

               ul. Władysława Sikorskiego 107, 66-400 Gorzów Wlkp. (pokój nr 115, I piętro).