Wezwanie do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym w ramach RPO – Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 6 Regionalny Rynek Pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy i jednocześnie nie posiadających zatrudnienia realizowana przez powiatowe urzędy pracy

Zakończony 21.02.2020

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze wzywa do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 6 Regionalny Rynek Pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy i jednocześnie nie posiadających zatrudnienia realizowana przez powiatowe urzędy pracy.
Numer wezwania: RPLB.06.01.00-IP.01-08-P01/20.

Wyniki naboru 20.03.2020

W związku z dokonaną oceną formalno - merytoryczną projektów w trybie pozakonkursowym, w ramach Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy i jednocześnie nieposiadających zatrudnienia realizowana przez powiatowe urzędy pracy prezentujemy wykaz projektów wybranych do dofinansowania (nabór zakończony 21.02.2020).

Lista projektów 6.1

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Termin składania wniosków: 10 – 21 lutego 2020 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Ocena formalno-merytoryczna jest dokonywana przy pomocy karty oceny formalno-merytorycznej (stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego wezwania). Ocena dokonywana jest w terminie nie późniejszym niż 30 dni kalendarzowych od dnia zarejestrowania wniosku w Systemie LSI 2020. Za termin zakończenia oceny formalno-merytorycznej uznaje się termin zatwierdzenia karty oceny formalno-merytorycznej wypełnionej przez pracownika IP.

Miejsce składania wniosków

Przez złożenie wniosku rozumie się przekazanie we wskazanym terminie wniosku w Systemie LSI2020 oraz dostarczenie dwóch jednobrzmiących wersji papierowych wniosku o dofinansowanie (oryginał + poświadczona za zgodność z oryginałem jego kopia albo dwa oryginały) wraz z załącznikami do siedziby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze.

Sposób składania wniosków

Koperta zawierająca wniosek powinna:

  • zostać opatrzona następującym sformułowaniem „Wniosek
    o dofinansowanie projektu w ramach Działania 6.1 RPO - L2020 „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy
    i jednocześnie nie posiadających zatrudnienia realizowana przez powiatowe urzędy pracy” - numer wezwania: RPLB.06.01.00-IP.01-08-P01/20”
  • zawierać pełną nazwę Wnioskodawcy oraz jego adres,
  • zawierać pełną nazwę instytucji prowadzącej nabór wniosków
    o dofinansowanie realizacji projektów oraz jej adres, tj.:

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze

ul. Wyspiańskiego 15

65 – 036 Zielona Góra

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Powiaty – powiatowe urzędy pracy województwa lubuskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach Działania 6.1 RPO mogą być realizowane następujące typy projektów (operacji):

1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne, które zadecydują o wyborze dalszych adekwatnych form wsparcia):

a)            identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie,

b)           kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych.

2. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji:

a)            nauka aktywnego poszukiwania pracy (zajęcia aktywizacyjne, warsztaty z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, konsultacje indywidualne),

b)           nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia i kursy.

3. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców:

a)            nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki zawodowe,

b)           wsparcie zatrudnienia u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia.

4. Instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej:

a)            wsparcie mobilności międzysektorowej dla osób, które mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia w sektorze lub branży, m.in. poprzez zmianę lub uzupełnienie kompetencji lub kwalifikacji pozwalającą na podjęcie zatrudnienia w innym sektorze,

b)           wsparcie mobilności geograficznej dla osób, u których zidentyfikowano problem z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, m.in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, m.in. poprzez finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie.

5. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym pomoc prawna, konsultacje i doradztwo związane z podjęciem działalności gospodarczej.

6. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób z niepełnosprawnościami:

a)            niwelowanie barier jakie napotykają osoby z niepełnosprawnościami w zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia, m.in. doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dostępne są w wezwaniu do złożenia wniosków

Finanse

Maksymalna wartość dofinansowania

Wartość projektu została określona dla każdego Urzędu odrębną decyzją.

Powiatowy Urząd Pracy

Zakładana kwota środków FP przeznaczona na realizację projektów
w ramach RPO-L2020 - OP 6, Dz. 6.1

Gorzów Wlkp.

1 769 360,66 zł

Krosno Odrzańskie

1 368 028,81 zł

Międzyrzecz

1 845 787,51 zł

Nowa Sól

1 467 955,89 zł

Słubice

469 696,64 zł

Strzelce Krajeńskie

1 569 749,42 zł

Sulęcin

805 120,05 zł

Świebodzin

849 401,55 zł

Wschowa

1 072 058,94 zł

Zielona Góra

2 506 157,74 zł

Żagań

1 598 754,35 zł

Żary

1 320 801,44 zł

Razem

16 642 873,00 zł

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie realizacji projektów w trybie pozakonkursowym powiatowych urzędów pracy, w 2020 roku, w ramach Działania 6.1 RPO – L2020, wynosi 16 642 873,00 zł

Inne ważne informacje

Pytania dotyczące naboru można kierować osobiście, pisemnie lub telefonicznie do:

- Krzysztofa Rychłego, głównego Specjalisty w Wydziale Zarządzania RPO w Wojewódzkim Urzędzie Pracy z siedzibą przy ul. Wyspiańskiego 15, 65-036 w Zielonej Górze, 

- na adres e-mail: k.rychly@wup.zgora.pl, - pod numer telefonu: 68 456 56 26