Wezwanie do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna DZIAŁANIE 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach PODDZIAŁANIE 3.3.1 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – projekty realizowane poza formułą ZIT

Zakończony 14.02.2022

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU W TRYBIE POZAKONKURSOWYM

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

– LUBUSKIE 2020

 

OŚ PRIORYTETOWA 3 Gospodarka niskoemisyjna DZIAŁANIE 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach

PODDZIAŁANIE 3.3.1 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – projekty realizowane poza formułą ZIT

WEZWANIE Nr RPLB.03.03.01-IZ.00 08-P01/22

(Wezwanie nie dotyczy projektów objętych zasadami pomocy publicznej oraz pomocy de minimis)

Wyniki naboru 10.05.2022

10 maja 2022 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął – w formie Uchwały – decyzję o dofinansowaniu projektu pt. „Rozbudowa infrastruktury rowerowej na terenie województwa lubuskiego w Gminie Szprotawa – VELO SPROTAVIA” złożonego w ramach Wezwania Nr RPLB.03.03.01-IZ.00-08-P01/22 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałanie 3.3.1 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – projekty realizowane poza formułą ZIT, w ramach kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych:

 1. - Infrastruktura na potrzeby czystego transportu miejskiego i jego promocja (w tym wyposażenie
  i tabor),
 2. - Inteligentne systemy transportowe (w tym wprowadzenie zarządzania popytem, systemy poboru opłat, informatyczne systemy monitorowania, kontroli i informacji),
 3. - Ścieżki rowerowe i piesze.

Projekt przeszedł pozytywnie wszystkie etapy oceny, w związku z tym Zarząd Województwa Lubuskiego przyznał dofinansowanie projektowi w wysokości 6 855 000,00 PLN[1].

Projekt, który został wybrany do dofinansowania w ramach Wezwania Nr RPLB.03.03.01-IZ.00-08-P01/22

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na Wezwanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

 

 

2022-05-04 --------------------------

W dniu 2 maja 2022 r. zakończono ocenę środowiskową projektu złożonego w ramach Wezwania Nr RPLB.03.03.01-IZ.00-08-P01/22 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałanie 3.3.1 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – projekty realizowane poza formułą ZIT, w ramach kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych:

 1. - Infrastruktura na potrzeby czystego transportu miejskiego i jego promocja (w tym wyposażenie i tabor),
 2. - Inteligentne systemy transportowe (w tym wprowadzenie zarządzania popytem, systemy poboru opłat, informatyczne systemy monitorowania, kontroli i informacji),
 3. - Ścieżki rowerowe i piesze.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektu w ramach Wezwania nr RPLB.03.03.01-IZ.00-08-P01/22 wynosi: 6 855 000,00 PLN[1].

Ocenę środowiskową pozytywnie przeszedł projekt na kwotę dofinansowania: 6 855 000,00 PLN i kwotę całkowitą: 8 583 459,68 PLN.

 

W tabeli projekt, który został pozytywnie oceniony na etapie oceny środowiskowej.
 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na Wezwanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

-----------------------------------------

26 kwietnia 2022 r. zakończono ocenę merytoryczną projektu złożonego w ramach Wezwania Nr RPLB.03.03.01-IZ.00-08-P01/22 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałanie 3.3.1 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – projekty realizowane poza formułą ZIT, w ramach kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych:

 1. - Infrastruktura na potrzeby czystego transportu miejskiego i jego promocja (w tym wyposażenie i tabor),
 2. - Inteligentne systemy transportowe (w tym wprowadzenie zarządzania popytem, systemy poboru opłat, informatyczne systemy monitorowania, kontroli i informacji),
 3. - Ścieżki rowerowe i piesze.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektu w ramach Wezwania nr RPLB.03.03.01-IZ.00-08-P01/22 wynosi: 6 855 000,00 PLN[1].

Ocenę merytoryczną pozytywnie przeszedł projekt na kwotę dofinansowania: 6 855 000,00 PLN i kwotę całkowitą: 8 583 459,68 PLN.

Projekt, który został pozytywnie oceniony na etapie oceny merytorycznej
 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na Wezwanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

 

 

2022-04-19 ---------------------

W dniu 13 kwietnia 2022 r. zakończono ocenę formalną projektu złożonego w ramach Wezwania Nr RPLB.03.03.01-IZ.00-08-P01/22 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałanie 3.3.1 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – projekty realizowane poza formułą ZIT, w ramach kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych:

 1. - Infrastruktura na potrzeby czystego transportu miejskiego i jego promocja (w tym wyposażenie i tabor),
 2. - Inteligentne systemy transportowe (w tym wprowadzenie zarządzania popytem, systemy poboru opłat, informatyczne systemy monitorowania, kontroli i informacji),
 3. - Ścieżki rowerowe i piesze.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektu w ramach Wezwania nr RPLB.03.03.01-IZ.00-08-P01/22 wynosi: 6 855 000,00 PLN[1].

Ocenę formalną pozytywnie przeszedł projekt na kwotę dofinansowania: 6 855 000,00 PLN i kwotę całkowitą: 8 583 459,68 PLN.

 

W tabeli projekt, który został pozytywnie oceniony na etapie oceny formalnej.

 

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na Wezwanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

2022-04-06 ---------------------

W dniu 4 kwietnia 2022 r. zakończono weryfikację warunków formalnych projektu złożonego w ramach Wezwania Nr RPLB.03.03.01-IZ.00-08-P01/22 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałanie 3.3.1 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – projekty realizowane poza formułą ZIT, w ramach kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych:

43 - Infrastruktura na potrzeby czystego transportu miejskiego i jego promocja (w tym wyposażenie i tabor),

44 - Inteligentne systemy transportowe (w tym wprowadzenie zarządzania popytem, systemy poboru opłat, informatyczne systemy monitorowania, kontroli i informacji),

90 - Ścieżki rowerowe i piesze.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektu w ramach Wezwania nr RPLB.03.03.01-IZ.00-08-P01/22 wynosi: 7 200 000,00 PLN[1].

Weryfikacje warunków formalnych pozytywnie przeszedł projekt na kwotę dofinansowania: 6 855 000,00 PLN i kwotę całkowitą: 8 583 459,68 PLN.

 

W tabeli projekt, który został pozytywnie zweryfikowany na etapie weryfikacji warunków formalnych.

------------------------------------

14 lutego 2022 r. zakończył się nabór wniosków w ramach Wezwania Nr RPLB.03.03.01-IZ.00-08-P01/22 – Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałanie 3.3.1 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – projekty realizowane poza formułą ZIT, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:

 1. - Infrastruktura na potrzeby czystego transportu miejskiego i jego promocja (w tym wyposażenie
  i tabor),
 2. - Inteligentne systemy transportowe (w tym wprowadzenie zarządzania popytem, systemy poboru opłat, informatyczne systemy monitorowania, kontroli i informacji),
 3. - Ścieżki rowerowe i piesze.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektu w ramach konkursu dla Poddziałania 3.3.1 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – projekty realizowane poza formułą ZIT, wynosi: 6 855 000,00 PLN[1].

Nabór wniosków rozpoczął się w dniu 4 lutego 2022 r., a zakończył w dniu 14 lutego 2022 r. W wyniku naboru do Departamentu Programów Regionalnych wpłynął - w wersji elektronicznej i papierowej – 1 wniosek o dofinansowanie. Wartość wnioskowanego dofinansowania projektu wynosi: 6 855 000,00 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi: 8 583 459,68 PLN.

 

Lista projektów

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się

w dniu 4 lutego 2022 r. i zakończy się w dniu 14 lutego 2022 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

marzec/kwiecień maj 2022 r.

Miejsce składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z pismem przewodnim należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00,
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30,

 

w Punkcie Przyjęć Wniosków w:

Sekretariacie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego Departament Programów Regionalnych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra (pokój nr 33 – parter)

Sposób składania wniosków

 • formularz wniosku o dofinansowanie realizacji projektu należy złożyć:
  • za pośrednictwem systemu LSI2020 (dostępnego na stronie www.rpo.lubuskie.pl), oraz
  • w formie papierowej w jednym egzemplarzu w terminie/formie i miejscu określonym szczegółowo w niniejszym Wezwaniu bądź za pośrednictwem e-puapu w terminie/formie określonym w Wezwaniu. Należy dostarczyć również pismo przewodnie do formularza wniosku o dofinansowanie.
 • załączniki/oświadczenia (wskazane w punkcie 11 Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej) należy umieścić, a następnie przesłać tylko za pośrednictwem systemu LSI2020. Załączane dokumenty należy opisać/nazwać w sposób umożliwiający identyfikację zawartości pliku;
 • załączniki wypełnione i podpisane przez Wnioskodawcę oraz sporządzone przez właściwe urzędy lub instytucje (np.: zaświadczenia, odpisy) należy umieścić w systemie LSI2020 w formie skanu (Studium Wykonalności może być umieszczone w systemie LSI2020 bez podpisów – w formacie pdf);
 • w systemie LSI2020 należy także umieścić aneks obliczeniowy (w formie arkusza kalkulacyjnego), stanowiący część Studium wykonalności. Aneks obliczeniowy umieszczony w systemie LSI2020 musi umożliwić weryfikację poprawności dokonanych wyliczeń (odblokowane formuły). Ponadto, musi zawierać wydzieloną część zawierającą założenia będące podstawą wyliczeń. Nie jest zasadne umieszczanie w formułach wyliczeń wartości liczbowych „dopisywanych” do treści formuł (np. odręczne „dopisywanie” stawki VAT itp.).
 • formularz wniosku o dofinansowanie w formie papierowej wraz z pismem przewodnim może być dostarczony do IZ RPO-L2020: listem poleconym, przesyłką kurierską oraz osobiście, nie później niż w dniu zakończenia naboru wniosku (w przypadku dostarczenia wniosku pocztą – ważna jest data nadania w polskiej placówce pocztowej). 

 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosku w ramach wezwania uprawniona jest Gmina Szprotawa wskazana w załączniku nr 5 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO – L2020 w ramach Działania 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wezwanie dotyczy:

 • Osi  Priorytetowej  3  Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.3  Ograniczenie  niskiej emisji w miastach, Poddziałania 3.3.1 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – projekty realizowane poza formułą ZIT,
 • Typu I – Budowa lub przebudowa infrastruktury dla rozwoju ekologicznego transportu publicznego, w tym ścieżki rowerowe.
 • kategorii interwencji:

 

 1. - Infrastruktura na potrzeby czystego transportu miejskiego i jego promocja (w tym wyposażenie i tabor),
 2. - Inteligentne systemy transportowe (w tym wprowadzenie zarządzania popytem, systemy poboru opłat, informatyczne systemy monitorowania, kontroli i informacji),

90 - Ścieżki rowerowe i piesze.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektu do dofinansowania odbywa się w oparciu o warunki formalne (określone w załączniku nr 1 do niniejszego Wezwania, przyjęte przez Zarząd Województwa Lubuskiego), jak również kryteria formalne oraz merytoryczne (horyzontalne i specyficzne) przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 następującymi uchwałami:

 

 • Uchwałą nr 185/KM RPO-L2020/2021 z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych dla Działania 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach – tryb pozakonkursowy Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
 • Uchwałą Nr 113/KM RPO-L2020/2018 Komitetu Monitorującego RPO-L2020 z dnia 4 września 2018 r. zmieniającą uchwałę nr 68/KM RPO-L2020/2017 Komitetu Monitorującego RPO-L2020 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia kryteriów środowiskowych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych 1-5, 9 (z wyłączeniem Poddziałań realizowanych w ramach Instrumentów Finansowych, tj.: 1.5.2 oraz 3.2.4) Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania UE w Działaniu 3.3 wynosi: 85 % całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu. Wówczas minimalny wkład własny Wnioskodawcy jako % wydatków kwalifikowalnych stanowi 15 % całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu.

Maksymalna wartość dofinansowania

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu w ramach niniejszego wezwania wynosi

6 855 000,00 PLN6. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

6 Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na wezwanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ RPO-L2020 zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcąz powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

Niezbędne dokumenty

27 kwietnia 2022 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o wydłużeniu terminu rozstrzygnięcia wezwania do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym nr RPLB.03.03.01-IZ.00-08-P01/22 w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałania 3.3.1 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – projekty realizowane poza formułą ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Termin rozstrzygnięcia wezwania do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym uległ wydłużeniu z marca/kwietnia 2022 r. do maja
2022 r.
W związku z tym zmianie uległy zapisy przedmiotowym wezwaniu do złożenia projektu w trybie pozakonkursowym.

 

Załączniki:

1. Wezwanie do złożenia projektu w trybie pozakonkursowym nr RPLB.03.03.01-IZ.00-08-P01/22

2. Tabela zmian do Wezwania do złożenia projektu w trybie pozakonkursowym nr RPLB.03.03.01-IZ.00-08-P01/22

 

 

 

Wezwanie do złożenia wniosku

Niezbędne załączniki

Inne ważne informacje