Wezwanie do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym RPO - Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 6 Regionalny Rynek Pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy i jednocześnie nie posiadających zatrudnienia realizowana przez powiatowe urzędy pracy – Nr RPLB.06.01.00-IP.01-08-P01/19

Zakończony 04.04.2019

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze wzywa do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym RPO - Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 6 Regionalny Rynek Pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy i jednocześnie nie posiadających zatrudnienia realizowana przez powiatowe urzędy pracy – Nr RPLB.06.01.00-IP.01-08-P01/19.Termin składania wniosków: 22 marca -4 kwietnia 2019 r.Ogłoszenie zostało opublikowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze.

Wyniki naboru 06.05.2019

Szanowni Państwo,
w załączeniu przekazujemy informację o kolejnym projekcie wybranym do dofinansowania w ramach naboru wniosków o dofinansowanie projektów powiatowych urzędów pracy z województwa lubuskiego na rok 2019, nr RPLB.06.01.00-IP.01-08-P01/19, Działanie 6.1 – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy i jednocześnie nie posiadających zatrudnienia realizowana przez powiatowe urzędy pracy.

Lista projektów II
 
 
Szanowni Państwo,
w załączeniu przekazujemy informację o projektach wybranych do dofinansowania w ramach naboru wniosków o dofinansowanie projektów powiatowych urzędów pracy z województwa lubuskiego na rok 2019, nr RPLB.06.01.00-IP.01-08-P01/19, Działanie 6.1 – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy i jednocześnie nie posiadających zatrudnienia realizowana przez powiatowe urzędy pracy.
 
Załączniki
Projekty PUP 6 1 RPO - 2019 r.

--------------------------------------------------------------------

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać: w terminie 22.03.2019 r. - 04.04.2019 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

19 Kwiecień 2019 r.

Miejsce składania wniosków

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze

ul. Wyspiańskiego 15

65 – 036 Zielona Góra

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP należy:

- przygotować i złożyć w Lokalnym Systemie Informatycznym dla Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 (Systemie LSI2020). System LSI 2020 dostępny jest pod adresem https://lsi.rpo.lubuskie.pl

- oraz złożyć w wersji papierowej dwa jednobrzmiące egzemplarze wniosków o dofinansowanie wraz z załącznikami.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Powiaty - powiatowe urzędy pracy województwa lubuskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach Działania 6.1 RPO mogą być realizowane następujące typy projektów (operacji):

1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne, które zadecydują o wyborze dalszych adekwatnych form wsparcia): a)   identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie,

b)  kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych.

2. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji:

a)   nauka aktywnego poszukiwania pracy (zajęcia aktywizacyjne, warsztaty z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, konsultacje indywidualne),

b)  nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia i kursy.

3. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców:

a)   nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki zawodowe,

b)  wsparcie zatrudnienia u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia.

4. Instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej: a)   wsparcie mobilności międzysektorowej dla osób, które mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia w sektorze lub branży, m.in. poprzez zmianę lub uzupełnienie kompetencji lub kwalifikacji pozwalającą na podjęcie zatrudnienia w innym sektorze,

b)  wsparcie mobilności geograficznej dla osób, u których zidentyfikowano problem z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, m.in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, m.in. poprzez finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie.

5. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym pomoc prawna, konsultacje i doradztwo związane z podjęciem działalności gospodarczej.

6. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób z niepełnosprawnościami:

a)   niwelowanie barier jakie napotykają osoby z niepełnosprawnościami w zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia, m.in. doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dostępne są w wezwaniu do złożenia wniosków

 

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Wartość projektu została określona dla każdego Urzędu odrębną decyzją.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu

Powiatowy Urząd Pracy

Zakładana kwota środków FP przeznaczona na realizację projektów
w ramach RPO-L2020 - OP 6, Dz. 6.1

Gorzów Wlkp.

1 713 938,00 zł

Krosno Odrzańskie

1 372 401,00 zł

Międzyrzecz

1 772 598,00 zł

Nowa Sól

1 615 228,00 zł

Słubice

440 632,00 zł

Strzelce Krajeńskie

1 455 441,00 zł

Sulęcin

816 651,00 zł

Świebodzin

832 369,00 zł

Wschowa

965 227,00 zł

Zielona Góra

2 404 132,00 zł

Żagań

1 481 081,00 zł

Żary

1 232 698,00 zł

Razem

16 102 396,00 zł

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów  16 102 396,00 zł

Niezbędne dokumenty

Wezwanie

Wezwanie

Inne ważne informacje