Wezwanie do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym RPO – LUBUSKIE 2020 Oś Priorytetowa 5 Transport Działanie 5.2 Transport kolejowy WEZWANIE Nr RPLB.05.02.00-IZ.00-08-P01/18

Zakończony 28.09.2018

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA WNIOSKÓW
W TRYBIE POZAKONKURSOWYM

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY – LUBUSKIE 2020

 

OŚ PRIORYTETOWA 5 TRANSPORT

DZIAŁANIE 5.2 Transport kolejowy

WEZWANIE Nr RPLB.05.02.00-IZ.00-08-P01/18

(Wezwanie nie dotyczy projektów objętych zasadami pomocy publicznej oraz pomocy de minimis)

Instytucją Organizującą Nabór (ION) jest Zarząd Województwa Lubuskiego. Funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 (IZ RPO-L2020) pełni Zarząd Województwa Lubuskiego (ZWL), której zadania wykonują merytoryczne komórki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, w tym zadania:

 

 • w zakresie zarządzania RPO-L2020 realizuje:

Departament Zarządzania RegionalnymProgramem Operacyjnym

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

 

 • w zakresie bezpośredniej obsługi wezwania realizuje:

Departament Programów Regionalnych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

Wyniki naboru 23.10.2018

Szanowni Państwo,

W dniu 23 października 2018 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął – w formie Uchwały – decyzję o przyznaniu dofinansowania projektu złożonego w ramach wezwania do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym Nr RPLB.05.02.00-IZ.00-08-P01/18 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 5 Transport,  Działania 5.2 Transport kolejowy (Typ II Zakup taboru),

kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 27 – Tabor kolejowy.

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu w ramach wezwania dla Działania 5.2 Transport kolejowy (Typ II Zakup taboru) wynosi 35 706 763,06 PLN[1]. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wartość wnioskowanego dofinansowania dla złożonego projektu wynosi 35 706 763,06 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 43 085 781,00 PLN.

Wniosek wybrany do dofinansowania, w ramach Wezwania Nr RPLB.05.02.00-IZ.00-08-P01/18

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na wezwanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ RPO zastrzega sobie prawo niepodjęcia decyzji o przyznaniu dofinansowania z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

 

Szanowni Państwo,

W dniu 23 października 2018 r. zakończono ocenę środowiskową (trwającą od dnia 19 października 2018 r do dnia 23 października 2018 r.) wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach Wezwania do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym Nr RPLB.05.02.00-IZ.00-08-P01/18 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 5 Transport,  Działania 5.2 Transport kolejowy (Typ II Zakup taboru), kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 27 – Tabor kolejowy. Ocena zakończyła się wynikiem pozytywnym.

W zamieszczonej tabeli prezentujemy projekt, który został pozytywnie oceniony na etapie oceny środowiskowej

 

Szanowni Państwo,

w dniu 16 października 2018 r. zakończono ocenę merytoryczną (trwającą od dnia 10 października 2018 r do dnia 16 października 2018 r.) wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach Wezwania do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym Nr RPLB.05.02.00-IZ.00-08-P01/18 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 5 Transport,  Działania 5.2 Transport kolejowy (Typ II Zakup taboru), kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 27 – Tabor kolejowy.

Złożony w ramach Wezwania projekt, przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczną tj. spełnił wszystkie kryteria dopuszczające i uzyskał 21,5 pkt (co stanowi 93,48% możliwych do zdobycia  punktów na ocenie merytorycznej), w związku z czym zostaje przekazany do oceny środowiskowej.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach Wezwania do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym Nr RPLB.05.02.00-IZ.00-08-P01/18 wynosi 35 70 763,06 PLN.

Wartość dofinansowania pozytywnie ocenionego projektu wynosi 35 706 763,06 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 43 085 781,00 PLN.

W zamieszczonej tabeli prezentujemy projekt, który został pozytywnie oceniony na etapie oceny merytorycznej

 

9 października 2018 r. zakończono ocenę formalną projektu złożonego w ramach Wezwania do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym Nr RPLB.05.02.00-IZ.00-08-P01/18 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 5 Transport,  Działania 5.2 Transport kolejowy (Typ II Zakup taboru),

 kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 27 – Tabor kolejowy.

Szacowana wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu w ramach wezwania dla Działania 5.2 Transport kolejowy (Typ II Zakup taboru) wynosi 35 706 763,06 PLN[1]. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wartość dofinansowania pozytywnie ocenionego projektu wynosi 35 706 763,06 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 43 085 781,00 PLN.

W zamieszczonej tabeli prezentujemy projekt, który został pozytywnie oceniony na etapie oceny formalnej
 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na wezwanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ RPO zastrzega sobie prawo niepodjęcia decyzji o przyznaniu dofinansowania z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

 

 

W dniu  28 września 2018 r. zakończył się nabór wniosków w ramach wezwania do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym Nr RPLB.05.02.00-IZ.00-08-P01/18 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 5 Transport,  Działania 5.2 Transport kolejowy (Typ II Zakup taboru),

kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 27 – Tabor kolejowy.

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu w ramach wezwania dla Działania 5.2 Transport kolejowy (Typ II Zakup taboru) wynosi 35 706 763,06 PLN[1]. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczął się w dniu 31 lipca 2018 r. i zakończył się w dniu 28 września 2018 r. W wyniku naboru do Departamentu Programów Regionalnych wpłynął - w wersji elektronicznej i papierowej – 1 wniosek o dofinansowanie.

 Wartość wnioskowanego dofinansowania dla złożonego projektu wynosi 35 706 763,06 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 43 085 781,00 PLN.

Wniosek złożony w ramach Wezwania Nr RPLB.05.02.00-IZ.00-08-P01/18

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na wezwanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ RPO zastrzega sobie prawo niepodjęcia decyzji o przyznaniu dofinansowania z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

 

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków od dnia 31 lipca 2018 r. do dnia 28 września 2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia wezwania: wrzesień 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Formularze wniosków wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00,
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30,

 

w Punkcie Przyjęć Wniosków w:

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego

Departamencie Programów Regionalnych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

(główny hol budynku – parter)

Wniosek w wersji elektronicznej należy złożyć za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI2020) dostępnego na stronie www.rpo.lubuskie.pl nie później niż w dniu zakończenia naboru wniosków.

W przypadku braku dostarczenia przez Wnioskodawcę jednej z wersji wniosku o dofinansowanie (papierowej lub elektronicznej), istnieje możliwość uzupełnienia wniosku, zgodnie z art. 43 art. 1 Ustawy wdrożeniowej. Należy jednak pamiętać, iż jedna z wersji wniosku (papierowa lub elektroniczna) musi być dostarczona w terminie wskazanym w niniejszym Wezwaniu.

Sposób składania wniosków

 • formularz wniosku o dofinansowanie realizacji projektu wraz ze Studium Wykonalności
  należy złożyć w wersji elektronicznej (za pośrednictwem systemu LSI2020) i papierowej
  (w 1 egzemplarzu);
 • pozostałe załączniki/oświadczenia (wskazane w  punkcie 11 Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej) należy umieścić, a następnie przesłać tylko za pośrednictwem systemu LSI2020. Załączane dokumenty należy opisać/nazwać w sposób umożliwiający identyfikację zawartości pliku.
 • załączniki wypełnione i podpisane przez Wnioskodawcę oraz sporządzone przez właściwe urzędy lub instytucje (np.: zaświadczenia, odpisy) należy umieścić w systemie LSI2020
  w formie skanu
  (Studium Wykonalności może być umieszczone w systemie LSI2020 bez podpisów – w formacie pdf).
 • w systemie LSI2020 należy także umieścić aneks obliczeniowy (w formie arkusza kalkulacyjnego), stanowiący część Studium wykonalności – nie jest wymagane dostarczenie tego arkusza w wersji papierowej. Aneks obliczeniowy umieszczony w systemie LSI2020 musi umożliwić weryfikację poprawności dokonanych wyliczeń (odblokowane formuły). Ponadto, musi zawierać wydzieloną część zawierającą założenia będące podstawą wyliczeń. Nie jest zasadne umieszczanie w formułach wyliczeń wartości liczbowych „dopisywanych” do treści formuł (np. odręczne „dopisywanie” stawki VAT itp.).
 • wniosek[1] w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020: listem poleconym, przesyłką kurierską oraz osobiście, nie później niż w dniu zakończenia naboru wniosków
  (w przypadku dostarczenia wniosku pocztą – ważna jest data nadania w polskiej placówce pocztowej).
   

  [1]Przez wniosek o dofinansowanie należy rozumieć formularz wniosku wraz z załącznikami.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosków w ramach wezwania uprawnione jest Województwo Lubuskie/Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego wskazany w załączniku nr 5 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO – L2020 w ramach Działania 5.2 Transport kolejowy.

W ramach niniejszego wezwania może zostać złożony projekt pn.: Zakup pasażerskich pojazdów kolejowych.

 

W związku z tym, iż Województwo Lubuskie powierza wykonywanie przewozów regionalnych odmiotowi niezależnemu (przesiębiorstwu zewnętrznemu – przyjmującemu zobowiązanie do świadczenia usług publicznych w zamian za rekompensatę), zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 października 2015 r. w zakresie dofinansowania z programow operacyjnych podmiotow realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym (Podrozdział 7.2 – Zobowiązanie do świadczenia usług publicznych) do wniosku o dofinansowanie należy dodatkowo dołączyć:

- umowę o świadczenie usług publicznych, zgodną z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym. Umowa powinna określać m.in. zasady wyliczenia rekompensaty, a ponadto, w odniesieniu do taboru lub innych składnikow majątkowych dofinansowanych z Programu Operacyjnego:

a) zasady ich przekazania przedsiębiorcy – jeżeli o dofinansowanie wystąpiła jednostka

samorządu terytorialnego, albo

b) zasady ubiegania się przedsiębiorcy o dofinansowanie – jeżeli o dofinansowanie występuje

przedsiębiorca.

Jeżeli o dofinansowanie wystąpiła jednostka samorządu terytorialnego, a umowa o świadczenie usług publicznych nie została jeszcze zawarta, do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć dokument odzwierciedlający podstawowe założenia umowy (zgodne ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia lub opisem przedmiotu koncesji, jeżeli zastosowanie mają przepisy o zamowieniach publicznych lub ustawy o koncesji) oraz harmonogram działań związanych z jej zawarciem. Po zawarciu umowy należy do złożonego wniosku dołączyć jej egzemplarz.

Przekazanie przedsiębiorcy dofinansowania albo składnikow nabytych z udziałem dofinansowania nie może nastąpić przed podpisaniem umowy o świadczenie usług publicznych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach wezwania możliwe będzie uzyskanie dofinansowania na inwestycje w zakresie zakupu pasażerskich pojazdów kolejowych, polegające na:

 • zakupie fabrycznie nowego taboru kolejowego przeznaczonego do obsługi przewozów użyteczności publicznej dla połączeń wojewódzkich (dostosowanego do potrzeb osób
  z niepełnosprawnościami).

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o warunki formalne (określone w załączniku nr 1 do niniejszego Wezwania, przyjęte przez Zarząd Województwa Lubuskiego), jak również kryteria formalne, merytoryczne (horyzontalne i specyficzne) oraz środowiskowe przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 następującymi uchwałami:

 • uchwałą nr Nr 101/KM-RPO-L2020/2018 z dnia 22 czerwca 2018 r., w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych dla Działania 5.2 Transport kolejowy Typ II Zakup taboru tryb pozakonkursowy RPO-L2020;
 • uchwałą Nr 81/KM RPO-L2020/2017 Komitetu Monitorującego RPO-L2020  z dnia 7 grudnia 2017 r. zmieniającą uchwałę nr 68/KM RPO-L2020/2017 Komitetu Monitorującego RPO-L2020
  z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia kryteriów środowiskowych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych 1-5, 9 (z wyłączeniem Poddziałań realizowanych w ramach Instrumentów Finansowych, tj.: 1.5.2 oraz 3.2.4) Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiotowe uchwały stanowią załącznik do niniejszego Wezwania oraz zostały zamieszczone na stronie internetowej www.rpo.lubuskie.pl.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania wynosi: 85% całkowitych kwalifikowanych kosztów projektu.

Minimalny wkład własny Wnioskodawcy jako % wydatków kwalifikowalnych stanowi min. 15% całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu – w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Szacowana wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego wezwania wynosi  35 706 763,06 PLN[1]. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na wezwanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ RPO zastrzega sobie prawo niepodjęcia decyzji o przyznaniu dofinansowania z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

 

Niezbędne dokumenty

Wezwanie

W dniu 30 sierpnia 2018 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o konieczności wprowadzenia zmian w wezwaniu do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym Nr RPLB.05.02.00-IZ.00-08-P01/18 w ramach Osi Priorytetowej 5 Transport, Działania 5.2 Transport kolejowy Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Zmiana dotyczy terminu zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie z: „Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się w dniu 31 lipca 2018 r. i zakończy się w dniu 31 sierpnia 2018 r.” otrzymuje brzmienie: „Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się w dniu 31 lipca 2018 r. i zakończy się w dniu 28 września 2018 r.”.

 

Załączniki:

Wezwanie

Wykaz zmian w wezwaniu

 

Wezwanie archiwalne

Załączniki i oświadzczenia

Załączniki i oświadczenia obrazek

Dokumenty środowiskowe

Dokumenty środowiskowe obrazek

Dokumenty pomocne w przygotowaniu wniosku

Dokumenty pomocne w przygotowaniu wniosku obrazek

 

Inne ważne informacje

Forma i sposób udzielania Wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących wezwania

IZ RPO-L2020 udziela informacji w zakresie wezwania (w tym w sprawie interpretacji zapisów Wezwania, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków): osobiście, pisemnie lub telefonicznie poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego:

 • Departament Programów Regionalnych:

Wydział Kontraktacji Inwestycji Publicznych

ul.Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokój nr 21, 55)

tel. 68 45 65 190

e-mail: m.szumacher@rpo.lubuskie.pl.

 • Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym:
 • e-mail: info@rpo.lubuskie.pl
 • telefoniczny: 68 45 65 119
 • osobisty w siedzibie departamentu: ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra (pokój nr B.6, poziom „0”)
 • Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim
 • e-mail: infoue@lubuskie.pl (dla południa województwa) i lpi@lubuskie.pl (dla północy województwa)
 • telefoniczny: Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze:
  68 45 65 535, -499, -488, -480, -454 oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp. 95 73 90 386, -380, -378, -377
 • osobisty w siedzibie:

Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5

65-043 Zielona Góra

(pokój nr 0.3, poziom „0”)

lub

Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.

ul. Władysława Sikorskiego 107

66-400 Gorzów Wlkp.

(pokój nr 115, I piętro)