Wezwanie do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 Oś priorytetowa 9 – Infrastruktura społeczna Działanie 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych Poddziałanie 9.1.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – projekty realizowane poza formułą ZIT Wezwanie nr RPLB.09.01.01-IZ.00-08-P01/18

Zakończony 03.10.2018

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA WNIOSKÓW W TRYBIE POZAKONKURSOWYM
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY – LUBUSKIE 2020
OŚ PRIORYTETOWA 9 – INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA
DZIAŁANIE 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych
PODDZIAŁANIE 9.1.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – projekty realizowane poza formułą ZIT
WEZWANIE Nr RPLB.09.01.01-IZ.00-08-P01/18
(Wezwanie nie dotyczy projektów objętych zasadami pomocy publicznej oraz pomocy de minimis)

Wyniki naboru 15.10.2018

W dniu 15 października 2018 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął – w formie Uchwały – decyzję o dofinansowaniu 1 projektu złożonego w ramach Wezwania Nr RPLB.09.01.01-IZ.00-08-P01/18 – Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna, Działanie 9.1. Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych, Poddziałanie 9.1.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ww. Wezwania wynosi 13 827 850,00 PLN [1].

Wartość dofinansowania w przedmiotowym projekcie wynosi 13 827 850,00 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 31 084 863,18 PLN.

W zamieszczonej tabeli prezentujemy projekt, który został wybrany do dofinansowania w ramach Wezwania Nr RPLB.09.01.01-IZ.00-08-P01/18.

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

 

Lista KOP

 

Szanowni Państwo,

w dniu 14 października 2018 r. zakończono ocenę środowiskową projektu złożonego w ramach Wezwania Nr RPLB.09.01.01-IZ.00-08-P01/18 – Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna, Działanie 9.1. Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych, Poddziałanie 9.1.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ww. Wezwania wynosi 13 827 850,00 PLN [1].

Wartość dofinansowania pozytywnie ocenionego projektu wynosi 13 827 850,00 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 31 084 863,18 PLN.

            W zamieszczonej tabeli prezentujemy projekt, który został pozytywnie  oceniony na etapie oceny środowiskowej
 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

 

 

8 października 2018 r. zakończono ocenę merytoryczną projektu złożonego w ramach Wezwania Nr RPLB.09.01.01-IZ.00-08-P01/18 – Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna, Działanie 9.1. Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych, Poddziałanie 9.1.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ww. Wezwania wynosi 13 827 850,00 PLN [1].

Wartość dofinansowania pozytywnie ocenionego projektu wynosi 13 827 850,00 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 31 084 863,18 PLN.

W zamieszczonej tabeli prezentujemy projekt, który został pozytywnie oceniony na etapie oceny merytorycznej
 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

 

 

W dniu 5 października 2018 r. zakończono ocenę formalną projektu złożonego w ramach Wezwania Nr RPLB.09.01.01-IZ.00-08-P01/18 – Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna, Działanie 9.1. Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych, Poddziałanie 9.1.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ww. Wezwania wynosi 13 827 850,00 PLN [1].

Wartość dofinansowania pozytywnie ocenionego projektu wynosi 13 827 850,00 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 31 084 863,18 PLN.

W tabeli prezentujemy projekt, który został pozytywnie oceniony na etapie oceny formalnej.


[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

 

W dniu 4 października 2018 r. zakończono weryfikację warunków formalnych projektu złożonego w ramach Wezwania Nr RPLB.09.01.01-IZ.00-08-P01/18 – Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna, Działanie 9.1. Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych, Poddziałanie 9.1.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ww. Wezwania wynosi 13 827 850,00 PLN [1].

Wartość dofinansowania pozytywnie zweryfikowanego projektu wynosi 13 827 850,00 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 31 084 863,18 PLN.

  W tabeli prezentujemy projekt, który został pozytywnie zweryfikowany na etapie weryfikacji warunków formalnych.


[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

 

W dniu 28 września 2018 r. zakończył się nabór wniosków w ramach Wezwania Nr RPLB.09.01.01-IZ.00-08-P01/18 – Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna, Działanie 9.1. Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych, Poddziałanie 9.1.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ww. Wezwania wynosi 13 827 850,00 PLN[1]. Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczął się w dniu 17 września 2018 r. i zakończył się w dniu 28 września 2018 r. W wyniku naboru do Departamentu Programów Regionalnych wpłynął - w wersji elektronicznej i papierowej – 1 wniosek o dofinansowanie. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 13 827 850,00 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 31 084 863,18 PLN.

Lista wniosków złożonych w ramach Wezwania Nr RPLB.09.01.01-IZ.00-08-P01/18

 


[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na wezwanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

17 września 2018 r.  - 3 października 2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Grudzień 2018

Miejsce składania wniosków

w Punkcie Przyjęć Wniosków w:
Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego
Departamencie Programów Regionalnych
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,
65-043 Zielona Góra
(główny hol budynku – parter)

Sposób składania wniosków

Składanie wniosków o dofinansowanie wraz z niezbędną dokumentacją w ramach przedmiotowego wezwania odbywa się w terminie określonym na pierwszej stronie niniejszego Wezwania.
Termin ten, w uzasadnionych przypadkach może ulec przedłużeniu. W przypadku podjęcia decyzji o wydłużeniu terminu składania wniosków, informacja na ten temat zostanie zamieszczona na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.
Datą wpływu wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w wersji papierowej jest dzień dostarczenia go do Punktu Przyjęć Wniosków IZ RPO-L2020 w Zielonej Górze lub w przypadku dostarczenia wniosku pocztą – ważna jest data nadania w polskiej placówce pocztowej. W pozostałych przypadkach wiążąca jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków określonego przez IZ RPO-L2020.
Formularze wniosków wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj.
- poniedziałek: od 8:00 do 16:00,
- wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30,

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosków w ramach wezwania uprawniony jest Wielospecjalistyczny Szpital SPZOZ w Nowej Soli wskazany w załączniku nr 5 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO – L2020 w ramach Działania 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych.
W ramach niniejszego wezwania może zostać złożony projekt pn.: Lubuskie Młode i Zdrowe: Modernizacja poprzez rozbudowę bloku operacyjnego Wielospecjalistycznego Szpitala SPZOZ w Nowej Soli.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną w powiązaniu ze zidentyfikowanymi na poziomie krajowym i regionalnym obszarami deficytów (m.in. choroby układu krążenia, nowotworowe, układu kostno – stawowo – mięśniowego, układu oddechowego, psychiczne, geriatryczne) oraz odzwierciedlające potrzeby regionalne.
- kategorii interwencji: 53 – Infrastruktura ochrony zdrowia.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o warunki formalne (określone w załączniku nr 1 do niniejszego Wezwania, przyjęte przez Zarząd Województwa Lubuskiego), jak również kryteria formalne, merytoryczne (horyzontalne i specyficzne) oraz środowiskowe przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 następującymi uchwałami:
- Uchwałą nr 110/KM RPO-L2020/2018 z dnia 4 września 2018 r. w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych dla Działania 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych Poddziałania 9.1.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – projekty realizowane poza formułą ZIT Typ I Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną w powiązaniu ze zidentyfikowanymi na poziomie krajowym i regionalnym obszarami deficytów (m.in. choroby układu krążenia, nowotworowe, układu kostno – stawowo – mięśniowego, układu oddechowego, psychiczne, geriatryczne) oraz odzwierciedlające potrzeby regionalne tryb pozakonkursowy Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020;
- Uchwałą Nr 113/KM RPO-L2020/2018 Komitetu Monitorującego RPO-L2020 z dnia 4 września 2018 r., zmieniającą uchwałę nr 68/KM RPO-L2020/2017 Komitetu Monitorującego RPO-L2020z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia kryteriów środowiskowych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych 1-5, 9 (z wyłączeniem Poddziałań realizowanych w ramach Instrumentów Finansowych, tj.: 1.5.2 oraz 3.2.4) Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Przedmiotowe uchwały stanowią załącznik do niniejszego Wezwania oraz zostały zamieszczone na stronie internetowej www.rpo.lubuskie.pl.

Ponadto, w zakresie przedmiotowego naboru tracą ważność postanowienia zawarte w następujących uchwałach.
- nr 4/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych, Działań i typów projektów w ramach RPO-L2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP 1-5,9) z późn. zm.;
- nr 5/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów merytoryczno - horyzontalnych mających zastosowanie dla wszystkich Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP: 1-5, 9) z późn. zm.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania wynosi: 85% całkowitych kwalifikowanych kosztów projektu.
Minimalny wkład własny Wnioskodawcy jako % wydatków kwalifikowalnych stanowi min. 15% całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu – w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną.
W przypadku projektów generujących dochód – maksymalny poziom dofinansowania należy liczyć z zastosowaniem metody luki w finansowaniu.
W ramach niniejszego wezwania nie mają zastosowania uproszczone metody rozliczania wydatków (stawki jednostkowe, kwoty ryczałtowe).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

13 827 850,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Wezwanie

Wezwanie

Załączniki

Załączniki

Inne ważne informacje

IZ RPO-L2020 udziela informacji w zakresie wezwania (w tym w sprawie interpretacji zapisów Wezwania, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków): osobiście, pisemnie lub telefonicznie poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego:
- Departament Programów Regionalnych:
Wydział Kontraktacji Inwestycji Publicznych
ul.Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokój nr 21, 55)
tel. 68 45 65 118
e-mail: j.szczepaniak@lrpo.lubuskie.pl.


 Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym:
- e-mail: info@rpo.lubuskie.pl
- telefoniczny: 68 45 65 119
- osobisty w siedzibie departamentu: ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra (pokój nr B.6, poziom „0”)

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim:
- e-mail: infoue@lubuskie.pl (dla południa województwa) i lpi@lubuskie.pl (dla północy województwa)
- telefoniczny: Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze: 68 45 65 535, -499, -488, -480, -454 oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp. 95 73 90 386, -380, -378, -377
- osobisty w siedzibie:

Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5
65-043 Zielona Góra
(pokój nr 0.3, poziom „0”)
lub

Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.
ul. Władysława Sikorskiego 107
66-400 Gorzów Wlkp.
(pokój nr 115, I piętro)