Wezwanie do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-P02/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna dla Działania 9.3 Rozwój infrastruktury edukacyjnej dla Poddziałania 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT

Zakończony 18.10.2017

 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020
 

WZYWA
DO ZŁOŻENIA WNIOSKÓW W TRYBIE POZAKONKURSOWYM

Wezwanie nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-P02/17


w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna
dla Działania
9.3 Rozwój infrastruktury edukacyjnej

dla Poddziałania

9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT

 

w ramach kategorii interwencji:

50 – Infrastruktura edukacyjna na potrzeby kształcenia i szkolenia zawodowego oraz kształcenia osób dorosłych

 (nabór w trybie pozakonkursowym nie dotyczy projektów objętych zasadami pomocy publicznej/pomocy de minimis)

 

 

Wyniki naboru 18.10.2017

2018-03-21 --------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 19 marca 2018 r. zakończono ocenę środowiskową 5 projektów, złożonych w ramach Wezwania Nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-P02/17 – Oś Priorytetowa 9 „Infrastruktura społeczna”, Działanie 9.3 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej”, Poddziałanie 9.3.1 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT”, kategorii interwencji 50 – Infrastruktura edukacyjna na potrzeby kształcenia i szkolenia zawodowego oraz kształcenia osób dorosłych.

Wszystkie projekty zostały ocenione pozytywnie.

W dniu 20 marca 2018 r. Zarząd Województwa Lubuskiego, podjął w formie Uchwały decyzję o przyznaniu dofinansowania w wysokości 2 729 404,61 na realizację 5 projektów pozytywnie ocenionych w ramach ww. Wezwania Nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-P02/17.

Lista projektów wybranych do dofinansowania

--------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 16 lutego 2018 r. zakończono ocenę merytoryczną wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach Wezwania Nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-P02/17 – Oś Priorytetowa 9 „Infrastruktura społeczna”, Działanie 9.3 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej”, Poddziałanie 9.3.1 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT” w ramach kategorii interwencji 50 – Infrastruktura edukacyjna na potrzeby kształcenia i szkolenia zawodowego oraz kształcenia osób dorosłych.

Do oceny merytorycznej przekazano 5 projektów. Wszystkie przekazane projekty zostały ocenione  pozytywnie, tj. spełniły kryteria dopuszczające i otrzymały co najmniej 5,5 pkt, tj. 50% maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia na ocenie merytorycznej (horyzontalnej).

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ww. Wezwania wynosi 6 350 627,83  PLN. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Kwota dofinansowania projektów pozytywnie ocenionych na etapie oceny merytorycznej (5 wniosków) wynosi 2 729 404,61 PLN, natomiast kwota całkowita wynosi 3 595 243,16 PLN.

                                                                              

W dniu 11 stycznia 2018 r. zakończono ocenę formalną projektów złożonych w ramach Wezwania Nr 09.03.01-IZ.00-08-P02/17, Oś Priorytetowa 9 „Infrastruktura społeczna”, Działanie 9.3 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej”, Poddziałanie 9.3.1 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT” w ramach kategorii interwencji 50 – Infrastruktura edukacyjna na potrzeby kształcenia i szkolenia zawodowego oraz kształcenia osób dorosłych.

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ww. Wezwania wynosi 6 350 627,83  PLN. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Kwota dofinansowania projektów pozytywnie ocenionych na etapie oceny formalnej (5 wniosków) wynosi 2 729 404,61 PLN, natomiast kwota całkowita wynosi 3 595 243,16 PLN.

 

W dniu 18 sierpnia 2017 r. zakończył się nabór wniosków w ramach Wezwania Nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-P02/17 – Oś Priorytetowa 9 „Infrastruktura społeczna”, Działanie 9.3 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej”, Poddziałanie 9.3.1 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT” w ramach kategorii interwencji 50 – Infrastruktura edukacyjna na potrzeby kształcenia i szkolenia zawodowego oraz kształcenia osób dorosłych.

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ww. Wezwania wynosi 6 350 627,83  PLN[1]. Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczął się w dniu 27 września 2017 r. i zakończył się w dniu 18 października 2017 r. W wyniku naboru do Departamentu Programów Regionalnych wpłynęło - w wersji elektronicznej i papierowej – 7 wniosków o dofinansowanie. Wartość wnioskowanego dofinansowania złożonych projektów wynosi 7 338 800,48 PLN, natomiast całkowita wartość złożonych projektów wynosi 12 444 698,34 PLN.

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpocznie się w dniu 27 września 2017 r. i zakończy się w dniu 18 października 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia naboru w trybie pozakonkursowym: styczeń 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00,
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30,
 •  w:

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego

Departament Programów Regionalnych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5

65-043 Zielona Góra

(Punkt Przyjęć Wniosków – główny hol budynku - parter)

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie (wraz ze Studium Wykonalności i Kompleksowym planem rozwoju szkolnictwa zawodowego szkoły/placówki/gminy/powiatu w tym kompleksowy plan wykorzystania powstałej infrastruktury) należy złożyć za pośrednictwem systemu LSI2020 (dostępnego na stronie www.rpo.lubuskie.pl) oraz w formie papierowej w jednym egzemplarzu  w terminie/formie i miejscu określonym szczegółowo w niniejszym Wezwaniu oraz Regulaminie ww. naboru.

Dodatkowo, za pośrednictwem systemu LSI2020 należy dołączyć dokumenty wskazane  w podrozdziale 6 Przygotowania dokumentacji (punkt 10 Forma składania wniosków  o dofinansowanie projektu) Regulaminu naboru.

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

 • listem poleconym,
 • przesyłką kurierską,
 • osobiście.

W przypadku dostarczenia wniosku w formie papierowej pocztą – ważna jest data nadania w polskiej placówce pocztowej, w pozostałych przypadkach wiążąca jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków określonego przez IZ RPO-L2020.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wykaz uprawnionych Wnioskodawców oraz projekty, które mogą zostać złożone w ramach naboru w trybie pozakonkursowym, w terminie wskazanym na pierwszej stronie niniejszego Wezwania:

 • Gmina Zbąszynek „Wyposażenie i modernizacja pracowni specjalistycznych Zespołu Szkół Technicznych w Zbąszynku – elastyczne kształcenie dostosowane do potrzeb rynku pracy”;
 • Powiat Nowosolski „Nowoczesna szkoła zawodowa - modernizacja infrastruktury szkolnictwa zawodowego w powiecie nowosolskim”;
 • Powiat Żagański „Przebudowa warsztatów wraz z wyposażeniem przy Zespole Szkół Zawodowych w Szprotawie”;
 • Zespół Szkół Leśnych w Rogozińcu „Zakup sprzętu dydaktycznego do kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Leśnych w Rogozińcu”;
 • Powiat Zielonogórski „Modernizacja infrastruktury edukacji zawodowej w Sulechowie”;
 • Powiat Słubicki „Rozwój infrastruktury edukacyjnej kształcenia zawodowego w powiecie słubickim”;
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Zielonej Górze „Modernizacja bazy dydaktycznej na potrzeby nowych wyzwań dla szkolnictwa zawodowego w regionie”.

 

Wnioskodawcy wskazani są w załączniku nr 5 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO – L2020 w ramach Poddziałania 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wezwanie do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym dotyczy Inwestycji w infrastrukturę edukacji kształcenia zawodowego (III typ) polegających na:

 

a) Inwestycje w infrastrukturę szkolnictwa zawodowego, na podstawie kompleksowego planu rozwoju szkolnictwa zawodowego szkoły/placówki/gminy/powiatu, polegające na:

 • odbudowie, rozbudowie, nadbudowie i/lub modernizacji infrastruktury dydaktycznej i warsztatowej, związanej bezpośrednio z praktyczną nauką zawodu w szkołach i placówkach edukacyjnych prowadzących kształcenie  zawodowe – w tym w szczególności warsztatów szkolnych i pracowni praktycznej nauki zawodu – oprócz infrastruktury o charakterze administracyjno – biurowym i socjalno – bytowym oraz zagospodarowania terenu przyległego. Do projektu, wyłącznie jako jego element, mogą zostać zaliczone termomodernizacja budynku (maksymalnie do 30% całkowitych kosztów projektu) oraz infrastruktura w zakresie sanitariatów i szatni,
 • budowie „od podstaw” budynku przeznaczonego wyłącznie do prowadzenia zajęć dydaktycznych i warsztatowych, związanych bezpośrednio z praktyczną nauką zawodu,
 • wyposażenie dydaktyczne i warsztatowe związane z praktyczną nauką zawodu w szkołach  i placówkach edukacyjnych, prowadzących kształcenie zawodowe, a także pomoce optymalizujące proces praktycznej nauki zawodu (w tym zakup zestawów komputerowych służących do celów dydaktycznych), sprzęt TIK, oprogramowanie komputerowe.

 

b) Komplementarne i zintegrowane inwestycje w infrastrukturę służącą do szkoleń zawodowych i uczenia się przez całe życie według jasno określonych potrzeb, polegające na:

 • odbudowie, rozbudowie, nadbudowie i/lub modernizacji infrastruktury placówek kształcenia ustawicznego i praktycznego, ośrodków prowadzących kształcenie, dokształcanie i doskonalenie zawodowe, kształcenie praktyczne i innych jednostek realizujących zadania w tym zakresie (w tym w szczególności warsztatów szkolnych i pracowni praktycznej nauki zawodu) – oprócz infrastruktury o charakterze administracyjno – biurowym i socjalno – bytowym oraz zagospodarowania terenu przyległego. Do projektu, wyłącznie jako jego element mogą zostać zaliczone termomodernizacja budynku (maksymalnie do 30% całkowitych kosztów projektu) oraz infrastruktura w zakresie sanitariatów i szatni,
 • budowie „od podstaw” budynku przeznaczonego wyłącznie do prowadzenia kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz kształcenia praktycznego,
 • wyposażenie dydaktyczne i warsztatowe, a także pomoce optymalizujące proces nauki (w tym zakup zestawów komputerowych służących do celów dydaktycznych, sprzęt TIK, oprogramowanie komputerowe).

 

Pomieszczenia o charakterze administracyjno-biurowym i socjalno-bytowym to pomieszczenia,  w których nie odbywają się zajęcia dydaktyczne.

 

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne, merytoryczne (horyzontalne i specyficzne) i środowiskowe przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 następującymi uchwałami:

 • uchwałą nr 57/KM-RPO-L2020/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 15 lutego 2017 r., zmieniającą uchwałę Nr 4/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych, Działań i typów projektów w ramach RPO-L2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP 1-5,9),
 • uchwałą Nr 69/KM RPO-L2020/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r., zmieniającą uchwałę nr 5/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów merytoryczno - horyzontalnych mających zastosowanie dla wszystkich Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP: 1-5, 9).
 • uchwałą Nr 68/KM RPO-L2020/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020  z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Kryteriów środowiskowych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych 1-5, 9 (z wyłączeniem Poddziałań realizowanych w ramach Instrumentów Finansowych, tj.: 1.5.2 oraz 3.2.4) Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Przedmiotowe uchwały stanowią załącznik do niniejszego Regulaminu oraz zostały również zamieszczone na stronie internetowej www.rpo.lubuskie.pl.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Kwota dofinansowania, kwota wydatków kwalifikowalnych oraz całkowita kwota wydatków dla powyższych projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) jest zgodna  z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, w tym z wykazem projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego (będącym załącznikiem nr 5 do ww. dokumentu).

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitych kosztów kwalifikowalnych na poziomie projektu (dla projektów nie generujących dochodu) wynosi do 85% i pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Minimalny wkład własny Wnioskodawcy jako % wydatków kwalifikowalnych stanowi min. 15% całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach wezwania do złożenia wniosków Nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-P02/17 Działania 9.3 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, Poddziałania 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 wynosi 6 350 627,83 PLN [1] .

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na Działanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą
z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

Niezbędne dokumenty

Szanowni Państwo,

W dniu 17 października 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o konieczności wprowadzenia zmian do regulaminu naboru Nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-P02/17 w ramach Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna, Działania 9.3 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, Poddziałania 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej –projekty realizowane poza formułą ZIT, kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 50 – Infrastruktura edukacyjna na potrzeby kształcenia i szkolenia zawodowego oraz kształcenia osób dorosłych.

Zmiana dotyczy:

 • tytułu projektu Gminy Zbąszynek z „Wyposażenie i modernizacja pracowni specjalistycznych Zespołu Szkół Technicznych w Zbąszynku – elastyczne kształcenie dostosowane do potrzeb rynku pracy” na „Wyposażenie i modernizacja pracowni specjalistycznych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zbąszynku – elastyczne kształcenie dostosowane do potrzeb rynku pracy”
 • terminu rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Zielonej Górze pt. „Modernizacja bazy dydaktycznej na potrzeby nowych wyzwań dla szkolnictwa zawodowego w regionie” odpowiednio z II kwartału 2017 r. na I kwartał 2018 r. oraz z IV kwartału 2017 r. na III kwartał 2018 r.

Wezwanie

Regulamin

Zmiany do regulaminu

Wezwanie(nieaktualne)

Regulamin(nieaktualne)

I Załączniki do Regulaminu naboru

II. Załączniki i oświadczenia

III. Dokumenty pomocne w przyg. wniosku

Inne ważne informacje

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie naboru w trybie pozakonkursowym, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu naboru w trybie pozakonkursowym, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat postępowania w trybie pozakonkursowym można uzyskać poprzez kontakt  z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego:

 • Departament Programów Regionalnych, Wydział Kontraktacji Inwestycji Publicznych,  ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokój nr 55, 24), tel. 68 45 65 127, 133, 146.

adresy e-mail: e.wolszczak@rpo.lubuskie.pl; l.olszewska@lrpo.lubuskie.pl;

 

 • Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym:
 • osobisty w siedzibie departamentu: ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra (pokój nr B.2, poziom „0”)