Wezwanie do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P04/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 5 Transport dla Działania 5.1. Transport drogowy dla Poddziałania 5.1.1. Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT

Zakończony 08.05.2017

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020
 

WZYWA
DO ZŁOŻENIA WNIOSKÓW W TRYBIE POZAKONKURSOWYM

Wezwanie nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P04/17


w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 5 Transport
dla Działania
5.1. Transport drogowy

dla Poddziałania

5.1.1. Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT

w ramach kategorii interwencji:

31 – Pozostałe drogi krajowe i regionalne (nowo budowane)

34 – Inne drogi przebudowane lub zmodernizowane (autostrady, drogi krajowe, regionalne lub lokalne)

 (nabór w trybie pozakonkursowym nie dotyczy projektów objętych zasadami pomocy publicznej/pomocy de minimis)

Wyniki naboru 28.04.2017

Szanowni Państwo,

W dniu 17 maja 2017 r. zakończyła się ocena merytoryczna wniosków w ramach wezwania Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P04/17 – Oś Priorytetowa 5 Transport, Działanie 5.1 Transport drogowy, Poddziałanie 5.1.1 Transport drogowy - projekty realizowane poza formułą ZIT, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 31 – Pozostałe drogi krajowe i regionalne (nowo budowane), 34 – Inne drogi przebudowane lub zmodernizowane (autostrady, drogi krajowe, regionalne lub lokalne).

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach wezwania dla Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy  - projekty realizowane poza formułą ZIT wynosi 13 013 500,00 PLN.

W wyniku naboru do Departamentu Programów Regionalnych wpłynęły - w wersji elektronicznej
i papierowej – 2 wnioski o dofinansowanie pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 134 relacji Ośno Lubuskie – Rzepin” oraz  „Przebudowa drogi woj. nr 130 (dojazd do drogi S3, węzeł Marwice)”.

Wnioski o dofinansowanie złożone w ramach ww. wezwania, uzyskały pozytywny wynik podczas oceny merytorycznej tj. spełniły wszystkie kryteria dopuszczające i uzyskały co najmniej 50% punktów możliwych do zdobycia na tym etapie oceny i zostaną przekazane do oceny środowiskowej.

                                                                                                                                                                         

W dniu 8 maja 2017 r. zakończyła się ocena formalna wniosków w ramach wezwania Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P04/17 – Oś Priorytetowa 5 Transport, Działanie 5.1 Transport drogowy, Poddziałanie 5.1.1 Transport drogowy - projekty realizowane poza formułą ZIT, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 31 – Pozostałe drogi krajowe i regionalne (nowo budowane), 34 – Inne drogi przebudowane lub zmodernizowane (autostrady, drogi krajowe, regionalne lub lokalne).

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach wezwania dla Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy  - projekty realizowane poza formułą ZIT wynosi 13 013 500,00 PLN[1].

W wyniku naboru do Departamentu Programów Regionalnych wpłynęły - w wersji elektronicznej i papierowej – 2 wnioski o dofinansowanie pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 134 relacji Ośno Lubuskie – Rzepin” oraz  „Przebudowa drogi woj. nr 130 (dojazd do drogi S3, węzeł Marwice)”.

Wnioski o dofinansowanie złożone w ramach ww. wezwania, uzyskały pozytywny wynik podczas oceny formalnej i zostaną przekazane do oceny merytorycznej.

Poniżej lista wniosków ocenionych pozytywnie podczas oceny formalnej w ramach wezwania Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P04/17

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na Działanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy
z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

 

W dniu 27 kwietnia 2017 r. zakończył się nabór wniosków w ramach wezwania Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P04/17 – Oś Priorytetowa 5 Transport, Działanie 5.1 Transport drogowy, Poddziałanie 5.1.1 Transport drogowy  - projekty realizowane poza formułą ZIT, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 31 – Pozostałe drogi krajowe i regionalne (nowo budowane), 34 – Inne drogi przebudowane lub zmodernizowane (autostrady, drogi krajowe, regionalne lub lokalne).

W wyniku naboru (nabór wniosków rozpoczął się w dniu 26 kwietnia 2017 r. i zgodnie z zapisami wezwania do złożenia wniosku miał zakończyć się do dnia 8 maja 2017 r.) do Departamentu Programów Regionalnych wpłynęły - w wersji elektronicznej i papierowej – 2 wnioski o dofinansowanie pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 134 relacji Ośno Lubuskie – Rzepin” oraz  „Przebudowa drogi woj. nr 130 (dojazd do drogi S3, węzeł Marwice)”.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach wezwania dla Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy  - projekty realizowane poza formułą ZIT wynosi 13 013 500,00 PLN[1].

Poniżej lista wniosków złożonych w ramach wezwania Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P04/17

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na Działanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy
z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie projektu rozpocznie się w dniu 26 kwietnia 2017 r. i zakończy się w dniu 8 maja 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia naboru w trybie pozakonkursowym: maj/czerwiec 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00,
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30,
 • w:

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego

Departament Programów Regionalnych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5

65-043 Zielona Góra

(Punkt Przyjęć Wniosków – główny hol budynku - parter)

 

Sposób składania wniosków

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

 • listem poleconym,
 • przesyłką kurierską,
 • osobiście.

W przypadku dostarczenia wniosku w formie papierowej pocztą – ważna jest data nadania w polskiej placówce pocztowej, w pozostałych przypadkach wiążąca jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków określonego przez IZ RPO-L2020.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosków w ramach naboru w trybie pozakonkursowym w terminie wskazanym na pierwszej stronie niniejszego Wezwania uprawnione jest Województwo Lubuskie reprezentowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze wskazane w załączniku nr 5 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO – L2020 w ramach Poddziałania 5.1.1  Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT.

W ramach niniejszego naboru mogą zostać złożone projekty pn.:

 • „Przebudowa drogi woj. nr 130 (dojazd do drogi S3, węzeł Marwice)”,
 • „Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 134 relacji Ośno Lubuskie – Rzepin”.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wezwanie do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym dotyczy Inwestycji w rozbudowę regionalnej infrastruktury drogowej, w tym budowy i modernizacji przepraw mostowych w ciągach komunikacyjnych, polegających na:

 • budowie i/lub modernizacji dróg wojewódzkich lub dróg o znaczeniu regionalnym, na odcinkach leżących w ciągach komunikacyjnych stanowiących połączenie z siecią TEN-T, w tym inwestycje na rzecz poprawy bezpieczeństwa i przepustowości ruchu na tych drogach (BRD, ITS) wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
 • budowie i/lub modernizacji obiektów mostowych, wiaduktów, estakad, tuneli drogowych i innych obiektów inżynieryjnych, obwodnic, obejść miast i miejscowości (w tym ich połączeń
  z sieciami dróg o znaczeniu regionalnym lub krajowym) wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

 

Infrastruktura towarzysząca w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, ochrony środowiska                         (wyłącznie w przypadku realizacji jednego z wymienionych powyżej rodzajów projektów):

 • wyposażenie obiektów inżynieryjnych w zjazdy, zatoki autobusowe i inne urządzenia drogowe,
 • budowa i/lub modernizacja urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym sygnalizacji świetlnej, barier ochronnych lub ogrodzeń, budowa lub modernizacja osłon przeciw-olśnieniowych lub ekranów akustycznych, progi zwalniające, wyspowe i płytowe progi zwalniające, wyniesione tarcze skrzyżowań,
 • budowa i/lub modernizacja chodników i przejść dla pieszych, jak również wszelkie inne prace infra­strukturalne pozwalające zwiększyć bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów czy zwierząt,
 • budowa i/lub modernizacja ciągów i ścieżek rowerowych,
 • budowa i/lub modernizacja oświetle­nia,
 • budowa i/lub modernizacja infrastruktury drogowej, przyczyniającej się do ochrony środowiska (urządzenia odwadniające, w tym: kanalizacja deszczowa, zbiorniki retencyjne, przepusty, sączki, zbiorniki odparowujące, separatory do wód opadowych),
 • budowa i/lub modernizacja kanalizacji teletechnicznej.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektu do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne, merytoryczne (horyzontalne i specyficzne), środowiskowe przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 następującymi uchwałami:

 • uchwałą nr 57/KM-RPO-L2020/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 15 lutego 2017 r., zmieniającą uchwałę Nr 4/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych, Działań i typów projektów w ramach RPO-L2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP 1-5,9),
 • uchwałą nr 64/KM-RPO-L2020/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 25 kwietnia 2017 r., zmieniającą uchwałę nr 5/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów merytoryczno-horyzontalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP: 1-5, 9).

 

Przedmiotowe uchwały stanowią załącznik do niniejszego Regulaminu oraz zostały również zamieszczone na stronie internetowej www.rpo.lubuskie.pl.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Dla inwestycji wymienionych w niniejszym wezwaniu, maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitych kosztów kwalifikowalnych na poziomie projektu (dla projektów nie generujących dochodu) wynosi do 85%. Dla Poddziałania 5.1.1 wartość dofinasowania z EFRR nie może przekroczyć 85%, co powinno być weryfikowane przez IZ RPO-L2020.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Szacowana wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach wezwania do złożenia wniosków Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P04/17 Działania 5.1 – Transport drogowy, Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 wynosi 13 013 500,00  PLN[1].

Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na Działanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania decyzji z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

Inne ważne informacje

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie naboru w trybie pozakonkursowym, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu naboru w trybie pozakonkursowym, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat postępowania w trybie pozakonkursowym można uzyskać poprzez kontakt
z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego:

 • Departament Programów Regionalnych, Wydział Kontraktacji Inwestycji Publicznych
  i Środowiskowych, ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokój nr 24 i 55), tel. 68 45 65 127, 145.

adresy e-mail: j.wachowski@lrpo.lubuskie.pl; l.olszewska@lrpo.lubuskie.pl.

 

 • Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym:
 • osobisty w siedzibie departamentu: ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra (pokój nr B.10, poziom „0”)