Wezwanie do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P02/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 5 – Transport dla Działania 5.1 Transport drogowy dla Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT

Zakończony 22.11.2016

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020
WZYWA
DO ZŁOŻENIA WNIOSKÓW W TRYBIE POZAKONKURSOWYM

Wezwanie nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P02/16

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 5 – Transport
dla Działania
5.1 Transport drogowy

dla Poddziałania

5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT

w ramach kategorii interwencji:

31 – Pozostałe drogi krajowe i regionalne (nowo budowane)

34 – Inne drogi przebudowane lub zmodernizowane (autostrady, drogi krajowe, regionalne lub lokalne)

 (nabór w trybie pozakonkursowym nie dotyczy projektów objętych zasadami pomocy publicznej)

Wyniki naboru 18.11.2016

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w dniu 24 października 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę zmieniającą Nr 148/1937/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach Wezwania Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P02/16 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 5 Transport, Działania 5.1 Transport drogowy, Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy –projekty realizowane poza formułą ZIT.

W ramach niniejszej Uchwały zmianie ulegną kwoty dofinansowania dwóch projektów, które otrzymały środki z budżetu państwa oraz kwoty wydatków całkowitych.

Prezentujemy zaktualizowaną listę projektów wybranych do dofinansowania w naborze nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P02/16.

 

 

W dniu 18 listopada 2016 r. rozpoczęła się ocena merytoryczna 7 wniosków
o dofinansowanie
projektów złożonych w ramach Wezwania Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P02/16, Oś Priorytetowa 5 „Transport”, Działanie 5.1 „Transport drogowy”, Poddziałanie 5.1.1 „Transport drogowy - projekty realizowane poza formułą ZIT”,  kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:

31 – Pozostałe drogi krajowe i regionalne (nowo budowane)

34 – Inne drogi przebudowane lub zmodernizowane (autostrady, drogi krajowe, regionalne lub lokalne)

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ww. Wezwania wynosi 42 784 498,41 PLN ze środków EFRR (dodatkowo projekty ujęte w Kontrakcie Terytorialnym mogą uzyskać łącznie kwotę 1 640 000,00  PLN ze środków budżetu państwa).

W dniu 24 listopada 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyznał, w formie Uchwały, dofinansowanie 7 projektom, które zostały ocenione pozytywnie na etapie oceny merytorycznej tj. spełniły wszystkie kryteria dopuszczające oraz uzyskały co najmniej 50% możliwych do zdobycia punktów na ocenie merytorycznej (horyzontalnej i specyficznej). Kwota dofinansowania dla pozytywnie ocenionych projektów wyniosła łącznie 32 058 320,74 PLN (środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 30 512 405,51 PLN, środki z Budżetu Państwa – 1 545 915,23 PLN).

                                                                                                                                                           

W dniu 18 listopada 2016 r. zakończono ocenę formalną wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach wezwania do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P02/16, Osi Priorytetowej 5 – Transport,  Działania 5.1 Transport drogowy, Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy - projekty realizowane poza formułą ZIT, kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 31 – Pozostałe drogi krajowe i regionalne (nowo budowane) oraz 34 – Inne drogi przebudowane lub zmodernizowane (autostrady, drogi krajowe, regionalne lub lokalne).

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach wezwania dla Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy - projekty realizowane poza formułą ZIT wynosi 42 784 498,41 PLN ze środków EFRR (dodatkowo projekty ujęte w Kontrakcie Terytorialnym mogą uzyskać łącznie kwotę 1 640 000,00  PLN ze środków budżetu państwa)[1].

W odpowiedzi na ogłoszone w dniu 16 listopada 2016 r. wezwanie do złożenia wniosków wpłynęło - w wersji elektronicznej i papierowej - 7 wniosków o dofinansowanie. Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 32 058 320,74 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 33 896 848,49 PLN.

Wszystkie złożone w ramach wezwania wnioski o dofinansowanie pozytywnie przeszły ocenę formalną. Łączna wnioskowana kwota dofinansowania pozytywnie ocenionych projektów wyniosła 32 058 320,74 PLN, natomiast ich łączna całkowita wartość to 33 896 848,49 PLN.

Lista wniosków, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny formalnej obrazek
 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na Działanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania.

 

W dniu 16 listopada 2016 r. do Departamentu Programów Regionalnych wpłynęło 7 wniosków w ramach wezwania do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P02/16 (termin zakończenia naboru zgodnie z wezwaniem do złożenia wniosków planowany był na dzień 22 listopada 2016 r.)  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 5 – Transport,  Działania 5.1 Transport drogowy, Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy - projekty realizowane poza formułą ZIT,

 kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 31 – Pozostałe drogi krajowe i regionalne (nowo budowane) oraz 34 – Inne drogi przebudowane lub zmodernizowane (autostrady, drogi krajowe, regionalne lub lokalne).

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach wezwania dla Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy - projekty realizowane poza formułą ZIT wynosi 42 784 498,41 PLN ze środków EFRR (dodatkowo projekty ujęte w Kontrakcie Terytorialnym mogą uzyskać łącznie kwotę 1 640 000,00  PLN ze środków budżetu państwa)[1].

W odpowiedzi na ogłoszone w dniu 16 listopada 2016 r. wezwanie do złożenia wniosków  wpłynęło - w wersji elektronicznej i papierowej - 7 wniosków o dofinansowanie. Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 32 058 320,74 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 33 896 848,49 PLN.

Lista złożonych wniosków II 5.1.1 - 16.11.2016 r. obrazek


[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na Działanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Termin na złożenie wniosków o dofinansowanie rozpocznie się w dniu 16 listopada 2016 r. i zakończy się w dniu 22 listopada 2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia naboru w trybie pozakonkursowym: grudzień 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganą dokumentacją należy przesłać do IZ RPO
-L2020 za pośrednictwem systemu LSI2020 do dnia wskazanego na pierwszej stronie niniejszego Wezwania.                                                  

Formularz wniosku wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy urzędu, tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

 

w Punkcie Przyjęć Wniosków w:

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego

Departament Programów Regionalnych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

(główny hol budynku - parter)

 

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganą dokumentacją należy przesłać do IZ RPO-L2020 za pośrednictwem systemu LSI2020 do dnia wskazanego na pierwszej stronie niniejszego Wezwania.                                                  

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

 • listem poleconym,
 • przesyłką kurierską,
 • osobiście.

W przypadku dostarczenia wniosku w formie papierowej pocztą – ważna jest data nadania w polskiej placówce pocztowej, w pozostałych przypadkach wiążąca jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków określonego przez IZ RPO-L2020.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosków w ramach naboru w terminie od dnia 16 listopada 2016 r. do dnia
22 listopada 2016 r.
uprawnione jest Województwo Lubuskie reprezentowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze wskazane w załączniku nr 5 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO – L2020 w ramach Poddziałania 5.1.1  Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wezwanie do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym dotyczy Inwestycji w rozbudowę regionalnej infrastruktury drogowej, w tym budowy i modernizacji przepraw mostowych w ciągach komunikacyjnych, polegających na:

budowie i/lub modernizacji dróg wojewódzkich lub dróg o znaczeniu regionalnym,
na odcinkach leżących w ciągach komunikacyjnych stanowiących połączenie z siecią TEN-T,
 • w tym inwestycje na rzecz poprawy bezpieczeństwa i przepustowości ruchu na tych drogach (BRD, ITS) wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
 • budowie i/lub modernizacji obiektów mostowych, wiaduktów, estakad, tuneli drogowych i innych obiektów inżynieryjnych, obwodnic, obejść miast i miejscowości (w tym ich połączeń
  z sieciami dróg o znaczeniu regionalnym lub krajowym) wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
 • Infrastruktura towarzysząca w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, ochrony środowiska                         (wyłącznie w przypadku realizacji jednego z wymienionych powyżej rodzajów projektów):

 • wyposażenie obiektów inżynieryjnych w zjazdy, zatoki autobusowe i inne urządzenia drogowe,
 • budowa i/lub modernizacja urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym sygnalizacji świetlnej, barier ochronnych lub ogrodzeń, budowa lub modernizacja osłon przeciwolśnieniowych lub ekranów akustycznych, progi zwalniające, wyspowe i płytowe progi zwalniające, wyniesione tarcze skrzyżowań,
 • budowa i/lub modernizacja chodników i przejść dla pieszych, jak również wszelkie inne prace infra­strukturalne pozwalające zwiększyć bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów czy zwierząt,
 • budowa i/lub modernizacja ciągów i ścieżek rowerowych,
 • budowa i/lub modernizacja oświetle­nia,
 • budowa i/lub modernizacja infrastruktury drogowej, przyczyniającej się do ochrony środowiska (urządzenia odwadniające, w tym: kanalizacja deszczowa, zbiorniki retencyjne, przepusty, sączki, zbiorniki odparowujące, separatory do wód opadowych),
 • budowa i/lub modernizacja kanalizacji teletechnicznej
 

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektu do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne (horyzontalne i specyficzne) przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 uchwałą nr 49/KM RPO-L2020/2016 z dnia 9 listopada 2016 r., zmieniającą uchwałę nr 4/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020
z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów formalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych, Działań i typów projektów w ramach RPO-L2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP 1-5,9) oraz uchwałą Nr 50/KM RPO-L2020/2016 z dnia 
9 listopada 2016 r., zmieniającą uchwałę nr 5/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów merytoryczno-horyzontalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP 1-5, 9), które stanowią załącznik do niniejszego Regulaminu. Uchwały zostały również zamieszczone na stronie internetowej www.rpo.lubuskie.pl.

Dofinansowanie w ramach przedmiotowego naboru w trybie pozakonkursowym/Poddziałania RPO-L2020 będzie mógł otrzymać wniosek, który:

 • spełnił wszystkie kryteria dopuszczające (horyzontalne i specyficzne) oraz
 • uzyskał co najmniej 50% możliwych do zdobycia punktów na ocenie merytorycznej (horyzontalnej i specyficznej).

Finanse

Procent dofinansowania projektu

 

 

Maksymalna wartość dofinansowania

Kwota dofinansowania, kwota wydatków kwalifikowalnych oraz całkowita kwota wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) jest zgodna z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, w tym z wykazem projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego (będącym załącznikiem nr 5 do ww. dokumentu.


Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitych kosztów kwalifikowalnych na poziomie projektu (dla projektów nie generujących dochodu) wynosi 99% i pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach wezwania do złożenia wniosków nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P02/16 - Działanie 5.1 Transport drogowy, Poddziałanie 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 wynosi 42 784 498,41 PLN ze środków EFRR (dodatkowo projekty ujęte w Kontrakcie Terytorialnym mogą uzyskać łącznie kwotę 1 640 000,00  PLN ze środków budżetu państwa).

Inne ważne informacje

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie naboru w trybie pozakonkursowym, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu naboru w trybie pozakonkursowym, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat postępowania w trybie pozakonkursowym można uzyskać poprzez kontakt
z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego:

 • Departament Programów Regionalnych, Wydział Kontraktacji Inwestycji Publicznych
  i Środowiskowych, ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokój nr 24), tel. 68 45 65 127, 145.

adresy e-mail:

l.olszewska@lrpo.lubuskie.pl; j.wachowski@lrpo.lubuskie.pl

 

 • Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym:
 • e-mail: infoue@lubuskie.pl i lpi@lubuskie.pl
 • telefoniczny:
 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze: 68 45 65 535, -499, -488, -480, -454;
 • osobisty w siedzibie:

Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

(pokój nr 0.3, poziom „0”)