Wezwanie do złożenia wniosków o dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym nr: RPLB.08.04.01-IZ.00-08-P01/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Poddziałanie 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT

Zakończony 05.09.2016

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7,

65 -057 Zielona Góra

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym– Lubuskie 2020

WZYWA

DO ZŁOŻENIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW

 W TRYBIE POZAKONKURSOWYM

Wezwanie nr: RPLB.08.04.01-IZ.00-08-P01/16

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 8 – Nowoczesna Edukacja dla Działania

8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego dla Poddziałania

8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT

 

w ramach kategorii interwencji:

118 - Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.

Wyniki naboru 29.12.2016

29 listopada br. Zarząd Województwa Lubuskiego zatwierdził listę 23 projektów pozakonkursowych, które otrzymają dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja, Działania 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, Poddziałania 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. 

Projektem objęci zostaną uczniowie i nauczyciele szkół prowadzących ponadgimnazjalne kształcenie zawodowe na terenie województwa (z wyłączeniem szkół dla dorosłych). Nauczyciele przedmiotów zawodowych podniosą swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych oraz stażach zawodowych u przedsiębiorców. Natomiast uczniowie szkół zawodowych, podniosą swoje kompetencje zawodowe poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach, które wykraczają poza program nauczania. Ponadto co najmniej 5000 uczniów zostanie skierowana do pracodawców i przedsiębiorców na praktyki i staże. Projekt przewiduje także modernizację oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego rynku pracy, poprzez doposażenie bazy dydaktycznej szkoły. Projekt zakłada realizację wsparcia w partnerstwie z otoczeniem społeczno – gospodarczym szkół.

lista projektów przyjętych do realizacji

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór Wniosków o dofinansowanie projektu Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT, zgodnie z zatwierdzonym Planem Działań rozpocznie się 05 lipca 2016 r. i trwać będzie do 05 września 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Wniosek należy złożyć w formie papierowej w dwóch egzemplarzach i wersji elektronicznej od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj. :

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w:

Kancelarii Ogólnej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

(pokój nr 59)

lub w:

Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ul. Dworcowa 13 66-400 Gorzów Wlkp.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

 • listem poleconym w zaklejonej kopercie lub paczce,
 • przesyłką kurierską,
 • osobiście,
 • przez posłańca.

W przypadku dostarczenia Wniosku pocztą – ważna jest data nadania w polskiej placówce pocztowej, w pozostałych przypadkach wiążąca jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków określonego przez IZ RPO-L2020.

Informacje dotyczące projektów pozakonkursowych oraz formy składania Wniosków o dofinansowanie w odpowiedzi na wezwanie zostały szczegółowo opisane na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl w dokumentach programowych.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Szkoły i placówki ponadgimnazjalne prowadzące kształcenie zawodowe i ich organy prowadzące (w rozumieniu ustawy o systemie oświaty), ich związki, stowarzyszenia i porozumienia.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekt pozakonkursowy obejmuje następujące typy (operacje) przewidziane do realizacji w ramach projektu, zgodnie z wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020.

I. Podniesienie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego, w tym rozwój współpracy szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym, poprzez:

 1. doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu, związanych z nauczanym zawodem, we współpracy z instytucjami otoczenia społeczno-gospodarczego szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe;
 2. podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczestników pozaszkolnych form kształcenia zawodowego i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia;
 3. tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów;
 4. rozwój współpracy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym.

II.    Tworzenie i rozwój ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz tworzenie innych zespołów realizujących zadania zbieżne z zadaniami CKZiU poprzez :

 1. przygotowanie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe do pełnienia funkcji CKZiU lub innych zespołów realizujących zadania zbieżne z zadaniami CKZiU dla określonej branży;
 2. wsparcie realizacji zadań przez CKZiU lub innych zespołów realizujących zadania zbieżne z zadaniami CKZiU dla określonych branż.

III.    Rozwój doradztwa edukacyjno – zawodowego, poprzez:

 1. uzyskiwanie kwalifikacji doradców zawodowych przez osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach, które nie posiadają kwalifikacji z tego zakresu oraz poodnoszenie kwalifikacji zawodowych doradców edukacyjno-zawodowych, realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno zawodowego;
 2. tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery;
 3. zewnętrzne wsparcie szkół w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego.
   

UWAGA

Jeśli projekt realizowany jest w następujących formach:

•    „projekt zrealizowany w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe” – Partnerzy społeczni to termin szeroko  używany w całej Europie w odniesieniu do przedstawicieli  pracodawców i pracowników (organizacji pracodawców i związków zawodowych). Organizacja pozarządowa (NGO) to organizacja założona przez obywateli z własnej inicjatywy, która nie działa dla osiągnięcia zysku i  jest zorganizowana na szczeblu lokalnym, krajowym lub międzynarodowym. Organizacje pozarządowe  - zorientowane na działanie i prowadzone przez ludzi, którym przyświeca wspólny cel  – realizują szereg usług i  funkcji humanitarnych, przedstawiają rząd om państw obawy obywateli, wspierają i monitorują realizację  polityk oraz stymulują udział polityków poprzez dostarczanie informacji. Projekt jest częściowo realizowany  przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe, kiedy wśród projektodawców (rozumianych jako beneficjentów lub partnerów projektu) znajdują się m.in. partnerzy społeczni lub organizacje pozarządowe;

•    „projekt ukierunkowany na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwoju ich kariery zawodowej” – projekt realizowany w celu zwiększenia trwałego udziału kobiet w zatrudnieniu, a tym samym zwalczania feminizacji ubóstwa, zmniejszenia podziału ze względu na płeć i zwalczania stereotypów dotyczących płci na rynku pracy. W zakresie kształcenia i szkolenia-upowszechnienie godzenia życia zawodowego i prywatnego oraz równego podziału obowiązków związanych z opieką pomiędzy mężczyznami i kobietami; definicja  opracowana na podstawie: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego  Funduszu Społecznego nr 1304/2013, Art. 7. Promowanie równości między kobietami i mężczyznami;

•    „projekt obejmujący administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym” –Europejski Fundusz Społeczny wzmacnia zdolności instytucjonalne i skuteczność administracji publicznej na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym; należy wykazać projekty realizowane w celu zapewnienia wsparcia w ww. obszarach; za służby publiczne uznaje się publiczne lub prywatne podmioty, które świadczą usługi publiczne (w przypadku usług publicznych zlecanych przez państwo podmiotom prywatnym lub świadczonych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego).

 

 

Kryteria wyboru projektów

Kryterium nr 1.

Beneficjent wnosi do projektu wkład własny stanowiący 6,74% całkowitych kosztów kwalifikowalnych.

Kryterium nr 2.

Wsparcie skierowane jest wyłącznie do publicznych i niepublicznych szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, a także nauczycieli i uczniów tych szkół oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, osób korzystających z pozaszkolnych form kształcenia zawodowego, a także instytucji z otoczenia społeczno – gospodarczego szkół.

Kryterium nr 3.

Posiadanie diagnozy indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów szkół zawodowych, dostosowującej ścieżkę kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Diagnoza powinna być przygotowana i przeprowadzona przez szkołę, placówkę systemu oświaty lub inny podmiot prowadzący działalność o charakterze edukacyjnym lub badawczym oraz zatwierdzona przez organ prowadzący. Podmiot przeprowadzający diagnozę powinien mieć możliwość skorzystania ze wsparcia instytucji systemu wspomagania pracy szkół, tj. placówki doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznej, biblioteki pedagogicznej.

Kryterium nr 4.

Posiadanie diagnozy indywidualnych potrzeb w zakresie kompetencji nauczycieli zawodu oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu w celu rozwoju/doskonalenia ścieżki zawodowej; przy czym diagnoza ta powinna wynikać z planu rozwojowego szkoły lub placówki systemu oświaty prowadzącej kształcenie zawodowe, zapotrzebowania ww. podmiotów na nabycie przez nauczycieli kształcenia zawodowego określonych kwalifikacji lub kompetencji oraz zapotrzebowania rynku pracy. Diagnoza powinna być przygotowana i przeprowadzona przez szkołę, placówkę systemu oświaty lub inny podmiot prowadzący działalność o charakterze edukacyjnym lub badawczym oraz zatwierdzona przez organ prowadzący. Podmiot przeprowadzający diagnozę powinien mieć możliwość skorzystania ze wsparcia instytucji systemu wspomagania pracy szkół, tj. placówki doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznej, biblioteki pedagogicznej.

Kryterium nr 5.

Posiadanie diagnozy indywidualnego zapotrzebowania szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w zakresie wyposażenia pracowni lub warsztatów szkolnych. Diagnoza powinna uwzględnić rekomendacje instytucji z otoczenia społeczno - gospodarczego szkół, uzasadnienie przeznaczenia środków na zakup wyposażenia jak również odniesienie do posiadanego przez szkołę wyposażenia.

Kryterium nr 6.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z otoczeniem społeczno-gospodarczym (pracodawcy, organizacje pracodawców, przedsiębiorcy, organizacje przedsiębiorców, instytucje rynku pracy, szkoły wyższe, organizacje pozarządowe, partnerzy społeczni oraz inni interesariusze zidentyfikowani w diagnozie).

Kryterium nr 7.

Beneficjent gwarantuje wysoką jakość praktyk / staży poprzez monitorowanie, ewaluację i kontrolowanie jakości staży, jak również kontrolę potencjału przedsiębiorcy i spełnienie warunków jakościowych stanowisk, na które przyjmowani będą stażyści.

         Kryterium nr 8.

Beneficjent gwarantuje, że w przypadku przyjmowania na staż / praktykę zawodową uczniów przez duże przedsiębiorstwa, pracodawca wniesie obowiązkowo wkład własny w wysokości 5% kosztów organizacji i prowadzenia praktyki zawodowej lub stażu.

Kryterium nr 9.

Beneficjent gwarantuje, że w pierwszej kolejności przy wyborze miejsca praktyk, będą premiowane branże strategiczne dla rozwoju regionu.

Kryterium nr 10.

Działania w projekcie stanowią uzupełnienie działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu przez szkoły lub placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie zawodowe. Skala działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu przez szkoły lub placówki systemu oświaty (nakłady środków na ich realizację) nie może ulec zmniejszeniu w stosunku do skali działań (nakładów) prowadzonych przez szkoły lub placówki systemu oświaty w okresie 12 miesięcy poprzedzających rozpoczęcie realizacji projektu (średniomiesięcznie).

Kryterium nr 11[1].

Beneficjent gwarantuje, że CKZiU lub inne zespoły realizujące zadania zbieżne z zadaniami CKZiU będą tworzone w pierwszej kolejności w branżach kluczowych z punktu widzenia rozwoju gospodarki regionalnej.

Kryterium nr 12[2].

Beneficjent, zapewnia funkcjonowanie utworzonych w ramach projektu CKZiU lub innych zespołów realizujących zadania zbieżne z zadaniami CKZiU, przez okres co najmniej 2 lat od daty zakończenia realizacji projektu.

Kryterium nr 13.

Beneficjent zapewnia, że okres trwania projektu nie będzie krótszy niż 01.07.2016 – 30.06.2022.

         Kryterium nr 14.

Inwestycje infrastrukturalne będą finansowane albo ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 9.3 albo ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach cross-financingu.

Kryterium nr 15.

Przygotowany dokument Diagnoza stanu szkolnictwa zawodowego w poszczególnych szkołach/ Gminach/ Powiatach zostanie poddany ocenie i będzie stanowił załącznik do Wniosku o dofinansowanie projektu.

 

[1] Beneficjenci, którzy nie będą tworzyć/ wspierać Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, bądź innych zespołów realizujących zadania zbieżne z zadaniami CKZiU zobowiązani się do wprowadzenia takiego zapisu we Wniosku
o dofinansowanie projektu.

[2] jw.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych
na poziomie projektu wynosi w przypadku:

 • środków UE - 85%,
 • środków UE + współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję – 93,26%.

Beneficjent jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego. Wkład własny beneficjenta wynosi 6,74% całkowitych wydatków kwalifikowalnych. Wkład własny beneficjenta jest wykazywany we wniosku o dofinansowanie, przy czym to beneficjent określa formę wniesienia wkładu własnego, chyba że przepisy powszechnie obowiązujące lub wytyczne horyzontalne stanowią inaczej

Maksymalna wartość dofinansowania

ORGAN PROWADZĄCY

Szacowana wartość projektu oraz koszty kwalifikowalne

W latach 2016 – 2022

(w PLN)

(w tym krajowy wkład publiczny)

(w PLN)

Miasto Zielona Góra

37.327.381,09

5.599.107.16

Powiat Żarski

23.991.174,46

3.598.676,17

Powiat Nowosolski

17.862.888,49

2.679.433,27

Powiat Żagański

10.675.328,89

1.601.299,33

Powiat Świebodziński

8.252.812,24

1.237.921,84

Powiat Krośnieński

8.890.696,86

1.333.604,53

Powiat Zielonogórski

8.086.784,23

1.213.017,63

Powiat Strzelecko - Drezdenecki

7.314.007,35

1.097.101,10

Powiat Słubicki

7.621.686,21

1.143.252,93

Powiat Międzyrzecki

7.613.326,59

1.141.998,99

Powiat Wschowski

4.384.579,38

657.686,91

Powiat Gorzowski

4.557.444,54

683.616,68

Powiat Sulęciński

5.212.420,68

781.863,10

Gmina Skwierzyna

4.250.798,45

637.619,77

Gmina Zbąszynek

3.829.805,69

574.470,85

Ministerstwo Środowiska/ Technikum Leśne im. prof. Jana Miklaszewskiego w Starościnie

2.106.015,64

315.902,35

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi/ Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Komisji Edukacji Narodowej w Henrykowie

2.101.148,52

315.172,28

Ministerstwo Środowiska/Zespół Szkół Leśnych w Rogozińcu

1.895.945,79

284.391,87

Gmina Sława

1.781.344,43

267.201,66

Gmina Witnica

1.563.274,58

234.491,19

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi/ Zespół  Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Zesłańców Sybiru w Bobowicku

1.489.540,34

223.431,05

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi/Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym

1.403.589,32

210.538,40

Gmina Dobiegniew

660.800,01

99.120,00

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu

ORGAN PROWADZĄCY

Szacowana wartość projektu oraz koszty kwalifikowalne

W latach 2016 – 2022

(w PLN)

(w tym krajowy wkład publiczny)

(w PLN)

Miasto Zielona Góra

37.327.381,09

5.599.107.16

Powiat Żarski

23.991.174,46

3.598.676,17

Powiat Nowosolski

17.862.888,49

2.679.433,27

Powiat Żagański

10.675.328,89

1.601.299,33

Powiat Świebodziński

8.252.812,24

1.237.921,84

Powiat Krośnieński

8.890.696,86

1.333.604,53

Powiat Zielonogórski

8.086.784,23

1.213.017,63

Powiat Strzelecko - Drezdenecki

7.314.007,35

1.097.101,10

Powiat Słubicki

7.621.686,21

1.143.252,93

Powiat Międzyrzecki

7.613.326,59

1.141.998,99

Powiat Wschowski

4.384.579,38

657.686,91

Powiat Gorzowski

4.557.444,54

683.616,68

Powiat Sulęciński

5.212.420,68

781.863,10

Gmina Skwierzyna

4.250.798,45

637.619,77

Gmina Zbąszynek

3.829.805,69

574.470,85

Ministerstwo Środowiska/ Technikum Leśne im. prof. Jana Miklaszewskiego w Starościnie

2.106.015,64

315.902,35

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi/ Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Komisji Edukacji Narodowej w Henrykowie

2.101.148,52

315.172,28

Ministerstwo Środowiska/Zespół Szkół Leśnych w Rogozińcu

1.895.945,79

284.391,87

Gmina Sława

1.781.344,43

267.201,66

Gmina Witnica

1.563.274,58

234.491,19

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi/ Zespół  Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Zesłańców Sybiru w Bobowicku

1.489.540,34

223.431,05

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi/Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym

1.403.589,32

210.538,40

Gmina Dobiegniew

660.800,01

99.120,00

Niezbędne dokumenty

Wzór wezwania do złożenia Wniosku o dofinansowanie projektu;

Wzór wezwania do złożenia Wniosku o dofinansowanie projektu obrazek

Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu;

Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu obrazek

Wzór Umowy o dofinansowanie projektu.

Wzór Umowy o dofinansowanie projektu obrazek

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie naboru, w tym, w sprawie interpretacji zapisów wezwania, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat naboru można uzyskać poprzez kontakt:

 • e-mail: info@rpo.lubuskie.pl
 • telefoniczny: Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

Wydział Informacji i Promocji: 68 45 65 521,

 • osobisty w siedzibie:

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra (pokój nr B.2)