Przejdź do komentarzy

Wezwanie do złożenia wniosków o dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym nr: RPLB.08.04.01-IZ.00-08-P01/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Poddziałanie 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65 -057 Zielona Góra

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym– Lubuskie 2020

WZYWA

DO ZŁOŻENIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW

 W TRYBIE POZAKONKURSOWYM

Wezwanie nr: RPLB.08.04.01-IZ.00-08-P01/16

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 8 – Nowoczesna Edukacja dla Działania

8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego dla Poddziałania

8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT

 

w ramach kategorii interwencji:

118 - Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia
i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.

 

Całość informacji