Wezwanie do złożenia w trybie pozakonkursowym wniosków o dofinansowanie projektów powiatowych urzędów pracy z województwa lubuskiego na rok 2021 w ramach Działania 6.1 – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy i jednocześnie nie posiadających zatrudnienia realizowana przez powiatowe urzędy pracy

Zakończony 19.02.2021

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze wzywa do złożenia w trybie pozakonkursowym wniosków o dofinansowanie projektów powiatowych urzędów pracy z województwa lubuskiego[1] na rok 2021

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze

Styczeń 2021 roku

 

[1] PUP w Krośnie Odrzańskim, PUP w Gorzowie Wielkopolskim., PUP w Międzyrzeczu, PUP w Nowej Soli, PUP w Słubicach, PUP w Strzelcach Krajeńskich, PUP w Sulęcinie, PUP w Świebodzinie, PUP we Wschowie, PUP w Żaganiu, PUP w Żarach, PUP w Zielonej Górze.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

W terminie 08.02.2021 r. - 19.02.2021 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektów będą przyjmowane w siedzibie Instytucji Pośredniczącej – w sekretariacie Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Zielonej Górze, przy ul. Wyspiańskiego 15, pokój nr 210, II piętro,
w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Wnioski można nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską.

 

Wniosek należy złożyć w zamkniętej (zaklejonej) kopercie i opisać w sposób umożliwiający identyfikację projektu realizowanego w ramach Działania 6.1 RPO - L2020.

Sposób składania wniosków

Koperta zawierająca wniosek powinna:

 • zostać opatrzona następującym sformułowaniem „Wniosek
  o dofinansowanie projektu w ramach Działania 6.1 RPO - L2020 „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy
  i jednocześnie nie posiadających zatrudnienia realizowana przez powiatowe urzędy pracy” - numer wezwania: RPLB.06.01.00-IP.01-08-P01/21”
 • zawierać pełną nazwę Wnioskodawcy oraz jego adres,
 • zawierać pełną nazwę instytucji prowadzącej nabór wniosków
  o dofinansowanie realizacji projektów oraz jej adres, tj.:

  Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze

  ul. Wyspiańskiego 15

  65 – 036 Zielona Góra

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 6.1 RPO podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektu jest powiat województwa lubuskiego, przy czym jako realizatora we wniosku wskazuje się powiatowy urząd pracy województwa lubuskiego.
W związku z powyższym, w pkt 2.1 wniosku o dofinansowanie należy wpisać pełną nazwę Wnioskodawcy, wskazując nazwę powiatu lub miasta na prawach powiatu oraz nazwę PUP, np. Powiat Zielonogórski/Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach Działania 6.1 RPO mogą być realizowane następujące typy projektów (operacji):

 1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne, które zadecydują o wyborze dalszych adekwatnych form wsparcia):
 1. identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego
  w regionie,
 2. kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych.
 1. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności
  i kompetencji
  :
 1. nauka aktywnego poszukiwania pracy (zajęcia aktywizacyjne, warsztaty
  z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, konsultacje indywidualne),
 2. nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia i kursy.
 3. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców:
 4. nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże
  i praktyki zawodowe,
 5. wsparcie zatrudnienia u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia.
 6. Instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej:
 7. wsparcie mobilności międzysektorowej dla osób, które mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia w sektorze lub branży, m.in. poprzez zmianę lub uzupełnienie kompetencji lub kwalifikacji pozwalającą na podjęcie zatrudnienia w innym sektorze,
 8. wsparcie mobilności geograficznej dla osób, u których zidentyfikowano problem z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, m.in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, m.in. poprzez finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie.
 9. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym pomoc prawna, konsultacje i doradztwo związane z podjęciem działalności gospodarczej.
 10. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób
  z niepełnosprawnościami
  :
 11.  niwelowanie barier jakie napotykają osoby z niepełnosprawnościami
  w zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia, m.in. doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Kryteria wyboru projektów

 1. Nabór wniosków PUP jest prowadzony w oparciu o kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS zatwierdzonych Uchwałą Nr 173/KM RPO-L2020/2021 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 z dnia 12 stycznia 2021 roku.
 2. Ocena projektów będzie prowadzona w oparciu o kryteria wyboru projektów
  i metodologię ich zastosowania wskazane poniżej oraz w Karcie oceny formalno – merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu w trybie pozakonkursowym RPO - L2020 (stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego wezwania).

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Kwota przeznaczona na dofinansowanie realizacji projektów w trybie pozakonkursowym powiatowych urzędów pracy, w 2021 roku, w ramach Działania 6.1 RPO – L2020, wynosi
18 188 566,00 zł
(zgodnie z podziałem środków Funduszu Pracy, jakie mogą być wydatkowane w 2021 roku na realizację projektów współfinansowanych z EFS w ramach RPO – L2020). 

Maksymalna wartość dofinansowania

Powiatowy Urząd Pracy

Zakładana kwota środków FP przeznaczona na realizację projektów
w ramach RPO-L2020 - OP 6, Dz. 6.1

Gorzów Wlkp.

2 359 057,01 zł

Krosno Odrzańskie

1 455 085,28 zł

Międzyrzecz

1 535 114,97 zł

Nowa Sól

1 540 571,54 zł

Słubice

709 354,07 zł

Strzelce Krajeńskie

1 575 129,81 zł

Sulęcin

867 594,60 zł

Świebodzin

978 544,85 zł

Wschowa

1 153 155,08 zł

Zielona Góra

2 842 872,87 zł

Żagań

1 724 276,06 zł

Żary

1 447 809,86 zł

Razem

18 188 566,00 zł

 

Inne ważne informacje

W przypadku konieczności udzielenia Wnioskodawcy wyjaśnień
w kwestiach dotyczących naboru oraz pomocy w interpretacji postanowień wezwania, IP udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania Wnioskodawcy
w formie telefonicznej lub elektronicznej (mailowo).