Przejdź do komentarzy

Weryfikacja programów rewitalizacji

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 wydanych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju, programy rewitalizacji podlegają weryfikacji dokonywanej przez Instytucję Zarządzającą RPO L2020.

Pozytywnie zweryfikowane programy rewitalizacji zostają wpisane do Wykazu programów rewitalizacji (prowadzonego i na bieżąco aktualizowanego przez IZ RPO-L2020) i stają się podstawą do ubiegania się przez gminy o dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych ze środków UE.

Weryfikacja programów rewitalizacji w województwie lubuskim nie stanowi elementu oceny wniosków o dofinansowanie z funduszy unijnych i będzie przeprowadzana przed złożeniem wniosku.

Weryfikacja programów odbywa się w województwie lubuskich dla programów:

  • które nie uczestniczą w konkursie dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji dofinansowanym ze środków konkursu PO PT  dokonywana w ramach naboru ogłoszonego przez Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 15 kwietnia 2016 (szczegóły dotyczące naboru na stronie: http://rpo.lubuskie.pl/-/nabor-otwarty-programow-rewitalizacji-projektow-programow-rewitalizacji
  • dla programów, które uczestniczą w konkursie dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji dofinansowanym ze środków konkursu PO PT  na podstawie zawartej umowy z Województwem Lubuskim.


Procedura weryfikacji programu rewitalizacji jest jednakowa, niezależnie od trybu złożenia!

Informacje dotyczące zasad oraz formy składania programów rewitalizacji zostały szczegółowo opisane w Zasadach weryfikacji programów rewitalizacji:

Zasady weryfikacji programów rewitalizacji

Załącznik nr 1 do Zasad: schemat weryfikacji programów rewitalizacji

Załącznik nr 2 do Zasad: schemat weryfikacji projektów programów rewitalizacji

Załącznik nr 3 do Zasad: kryteria weryfikacji programów rewitalizacji/projektów programów rewitalizacji

Załącznik nr 4 do Zasad: karty weryfikacji programu rewitalizacji (lub ich zmian)/projektu programu rewitalizacji