Przejdź do komentarzy

Uwaga samorządy realizujące inwestycje wodociągowo -kanalizacyjne na terenie aglomeracji ujętej w Krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych

Z   dniem 31 grudnia 2020 r. upływatermin ważności aktów prawa miejscowego (uchwał lub rozporządzeń) wyznaczających obszar i  granice aglomeracji, które zostaływydane namocy przepisów uchylonej ustawy Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r. Wynika to wprost z art. 565 ust. 2   ustawy Prawo wodnez   dnia 20 lipca 2017 r.   (Dz. U. z 2020 r. poz. 310z późn.zm.). W związku z   tym samorządy realizujące inwestycje wodociągowo -kanalizacyjne na terenie aglomeracji ujętej w Krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK),będą mogły ubiegać się o dedykowane tym obszarom dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Regionalnych Programów Operacyjnych jedynie w przypadku posiadania przez aglomerację obowiązującej uchwały w sprawie jej wyznaczania.

Jednym z   warunków uzyskania dofinansowania jest bowiem posiadanie przez aglomerację obowiązującej uchwaływ sprawie jej wyznaczania. Zatem brak obowiązującego aktu prawa miejscowego wyznaczającego aglomerację będzie skutkował brakiem możliwości ubiegania się o   dofinansowanie inwestycji w ramach KPOŚK.

Warto o   tym pamiętać w sytuacji, gdy zbliża się termin utraty ważności aktów prawa miejscowego wyznaczających obszar i  granice aglomeracji (uchwał lub rozporządzeń).Wyznaczanie przez samorządy granic i  obszarów aglomeracji wymaga stosownej weryfikacji przez Państwowe Gospodarstwo Wodne - Wody Polskie w procesie uzgodnieniowym w zakresie nie tylko prawidłowego sposobu wyznaczenia aglomeracji, ale również właściwego określenia planów inwestycyjnych mających na celu zapewnienie zgodnościdanej aglomeracji z   warunkami tzw. dyrektywy ściekowej (dyrektywy Rady 291/271/EWG z   dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych -Dz.U. L   135 z   30.5.1991).

Należy przy tym podkreślić, iż planowane działania inwestycyjne powinny przyczynićsię do dostosowania aglomeracji do wymogów dyrektywy ściekowej.Właściwe zaplanowanie gospodarki ściekowej w ramach aglomeracji przyczyni się nie tylko do zamknięcia przez Komisję Europejską postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom dyrektywy ściekowej, którym objęto 1 285 aglomeracji, ale także pozytywnie wpłyniena taryfy opłat za wodęi ścieki.

Ważne materiały informacyjne dotyczące wyznaczania aglomeracji zostały zamieszczone poniżej:

1. Wytyczne do wyznaczania, zmiany lub likwidacji aglomeracji obszarów i  granic aglomeracji
https://www.wody.gov.pl/images/Pliki_do_pobrania/kpos/Wytyczne_Aglomeracje_2019.pdf

2. Poradnik dla samorządów wyznaczających aglomeracje
https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska/poradnik-dla-samorzadow-wyznaczajacych-aglomeracje

3. Taryfy wodno-ściekowe
https://www.wody.gov.pl/images/dokumenty/broszura-taryfy.pdf

4. Wytyczne Regulatora do planowania inwestycji w aglomeracjach wodno-kanalizacyjnych
https://wody.gov.pl/images/dokumenty/wytyczne_plany_inwestycji_wodno-kanalizacyjnych.pdf