Przejdź do komentarzy

Podsumowanie konsultacji społecznych projektu programu Fundusze Europejskie Województwa Lubuskiego 2021-2027

obrazek

19 listopada 2021 r. zakończyły się konsultacje społeczne projektu programu Fundusze Europejskie Województwa Lubuskiego 2021-2027 (FEWL 21-27).

Kluczowym elementem wdrażania Funduszy jest zasada partnerstwa, której podstawę stanowi podejście oparte na współpracy z udziałem władz regionalnych, lokalnych i miejskich oraz innych instytucji publicznych, społeczeństwa obywatelskiego, partnerów gospodarczych i społecznych oraz organizacji badawczych i uniwersytetów.

Projekt programu Fundusze Europejskie Województwa Lubuskiego 2021 -2027 został przyjęty przez Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 5 października 2021 r.

W pracach nad pierwszym projektem Programu wykorzystano diagnozę i wyzwania sformułowane na poziomie Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030 (zarówno diagnoza, jak i sama SRWL 2030 były przedmiotem szerokich konsultacji społecznych).

Dla określenia szczegółów interwencji zostały wykorzystane również wyniki badań ewaluacyjnych dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. W przypadku wyboru poszczególnych celów szczegółowych IZ nie miała pełnej dowolności, ponieważ wynikają one wprost z rozporządzenia ogólnego KE 2021/1060 dla perspektywy finansowej 2021-2027 i nie podlegają one uzgodnieniom. Dodatkowo zakres możliwych do realizacji przedsięwzięć ograniczają zapisy tzw. linii demarkacyjnej (podziału wsparcia pomiędzy programy regionalne i krajowe). Linię demarkacyjną opracowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Rozwoju.

Konsultacje społeczne stanowiły wypełnienie zapisów art. 19 a w powiązaniu z art. 6 ust. 4-6 Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Proces konsultacji jest to pierwszy, szeroki etap zaangażowania partnerów społecznych i gospodarczych w debatę nad kształtem nowego programu regionalnego (poza udziałem partnerów w zespołach doradczych).

Konsultacje społeczne trwały od 6 października 2021 r. do 19 listopada 2021 r. Informacja o rozpoczęciu procesu konsultacji projektu FEWL 21-27 ukazała się w dzienniku o zasięgu regionalnym, portalu informacyjnym Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 oraz stronie informacyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

W trakcie konsultacji odbyły się spotkania z mieszkańcami regionu, parlamentarzystami, władzami regionalnym, lokalnymi i miejskimi oraz innymi instytucjami publicznymi, partnerami gospodarczymi i społecznymi, a także właściwymi podmiotami reprezentującymi społeczeństwo obywatelskie, takimi jak partnerzy działający na rzecz środowiska, organizacje pozarządowe, oraz podmioty odpowiedzialne za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób z niepełnosprawnościami, równouprawnienia płci i niedyskryminacji oraz organizacjami badawczymi i naukowymi. Były to spotkania otwarte dla wszystkich zainteresowanych kształtem i zakresem programu regionalnego. Spotkania odbyły się w Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim i Świebodzinie. Projekt FEWL 21-27 był konsultowany na posiedzeniu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020, w trakcie wspólnego posiedzenia Rady ds. Rozwoju Województwa Lubuskiego oraz Lubuskiej Rady Samorządowej, a także podczas posiedzenia zewnętrznego Zespołu konsultacyjno-doradczego ds. Regionalnego Programu na lata 2021 – 2027 skupiającego szerokie gremium przedstawicieli partnerów społeczno-gospodarczych.

W trakcie konsultacji wykorzystano również instrumenty teleinformatyczne celem przeprowadzenia spotkań on-line, a także włączono do procesu debaty nad programem instrument wysłuchania publicznego.

Poszczególne spotkania odbyły się:

obrazek

Głównym źródłem uwag, opinii, komentarzy i propozycji zmiany zapisów projektu programu był formularz konsultacyjny, który był dostępny na stronie internetowej  RPO-L2020.

Debatę publiczną nad projektem programu przeprowadzono w celu pozyskania uwag i wniosków dotyczących jego zapisów od jednostek samorządu terytorialnego oraz szeroko rozumianych partnerów społecznych, gospodarczych, organizacji pozarządowych oraz mieszkańców województwa lubuskiego zainteresowanych kształtem programu regionalnego na perspektywę finansową UE na lata 2021-2027.

W trakcie konsultacji do IZ wpłynęło ponad 314 uwag, pytań i wątpliwości (w niektórych przypadkach uwagi poruszały kilka tematów). W części te same uwagi były zgłaszane przez różne podmioty.

Podmioty zgłaszające uwagi:

 • Organy centralne, Lubuski Urząd Wojewódzki, Lasy Państwowe, Państwowa Straż Pożarna – 37 uwag;
 • JST i jednostki podległe / Zarząd Dróg Wojewódzkich / Podmioty lecznicze - Szpitale / Radni Sejmiku Województwa Lubuskiego: 96 uwag;
 • Organizacje pozarządowe i organizacje społeczne: 103 uwagi;
 • Przedsiębiorstwa: 21 uwag;
 • Instytucje otoczenia biznesu, uczelnie, instytucje finansowe: 53 uwagi;
 • Pozostali uczestnicy konsultacji – osoby fizyczne: 4 uwagi.

obrazek

Wszystkie zgłoszone uwagi zostały przeanalizowane przez Zarząd Województwa Lubuskiego. Wyniki prac nad zgłoszonymi uwagami zostały ujęte zbiorczo w tabeli zawierającej również odniesienia IZ.

Zgłoszone uwagi w poszczególnych kategoriach, dzielą się zgodnie z poniższym zestawieniem na:

 • Uwagi o charakterze zapytania: 40 uwag;
 • Uwagi uwzględnione: 47 uwag;
 • Uwagi częściowo uwzględnione: 45 uwag;
 • Uwagi nieuwzględnione: 97 uwag;
 • Uwagi nie wpływające na zapisy programu – uwaga nie powoduje konieczności zmiany programu: 50 uwag;
 • Uwagi konsumujące dotychczasowe zapisy programu: 30 uwag;
 • Uwagi będą rozpatrywane w dalszych pracach: 5 uwag.

obrazek

Uwagi rozpatrzone pozytywnie, to kategoria, w ramach której ujęto uwagi uwzględnione, uwagi częściowo uwzględnione oraz takie, które konsumują dotychczasowe zapisy projektu programu (tzn. że realizacja tych uwag jest możliwa w oparciu o zaproponowane zapisy projektu FEWL 21-27).

W większości przypadków postulowano o uzupełnienie treści projektu programu o dodatkowe zapisy, włączenie kolejnych beneficjentów, rozszerzenie grupy docelowej, do której będzie kierowane wsparcie, czy poszerzenie zakresu wsparcia. Pojawiały się również propozycje przeformułowania treści zapisów programu.

Uwagi nieuwzględnione, to kategoria postulatów, które przede wszystkim dotyczyły wprowadzenia dodatkowych/usunięcia zaproponowanych wskaźników monitorowania programu lub projektów, czy uzupełnienia projektu programu o interwencję niezgodną z zapisami Linii demarkacyjnej (dokumentu określającego podział interwencji i zasad wdrażania krajowych i regionalnych programów operacyjnych 2021-2027). Wnioskowano również o zapisy, które zawężałby możliwą interwencję FEWL 21-27. Również one nie były uwzględniane. Zgodnie z założeniami, Program powinien być elastycznym narzędziem wdrażania Polityki Spójności na lata 2021-2027 w regionie.

Uwagi, które nie wpływają na treść programu, to przede wszystkim pytania, na które odpowiedzi potwierdzają, iż treść FEWL 21-27 jest zgodna z poruszaną kwestią problemową lub ją uwzględnia. W kategorii tej są również pytania uczestników konsultacji, które wykraczają poza treść projektu programu, lub jego nie dotyczą.

Uwagi, które będą rozpatrywane w dalszych pracach nad programem, to zagadnienia nad którymi trwają obecnie prace programowe lub prowadzone są działania, których wyniki lub rozstrzygnięcia zostaną uwzględnione na późniejszym etapie projektowania lub realizacji programu.

Uwagi o charakterze zapytania, to głównie pytania uczestników konsultacji, które miały na celu wyjaśnienie kwestii wątpliwych, niezrozumiałych dla odbiorcy i nie wiązały się z żadnym wnioskiem o zmianę dokumentu.

Szczegółowe odniesienie do wniesionych uwag, zapytań do projektu programu FEWL 21-27 zostało zamieszczone w tabeli, która jest załącznikiem do niniejszej informacji.

 

Załącznik:

Opinie, uwagi i komentarze do projektu programu Fundusze Europejskie Województwa Lubuskiego 2021-2027 wraz z odniesieniem