Szkolenie z zakresu Działania 7.3. Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty

Szanowni Państwo,

zapraszamy na szkolenia dotyczące aktualnie ogłoszonych oraz planowanych naborów wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Szkolenia odbędą się w Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim, Żarach, Wschowie, Strzelcach Krajeńskich.

Działanie 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty

06.03.2017 r. Zielona Góra (agenda)

07.03.2017 r. Gorzów Wielkopolski (agenda)

08.03.2017 r. Żary (szkolenie odwołane)

09.03.2017 r. Strzelce Krajeńskie (szkolenie odwołane)

10.03.2017 r. Wschowa (szkolenie odwołanoe)

Typ I – Kompleksowe programy na rzecz integracji społeczności marginalizowanych obejmujące kompleksowe działania z zakresu edukacji, zatrudnienia, pomocy społecznej prowadzące do podniesienia kwalifikacji lub uzyskania zatrudnienia z obligatoryjnym wykorzystaniem indywidualnych diagnoz w zakresie rozwoju społeczno-zawodowego, obejmujące m.in. następujące formy wsparcia:

  1. rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy,
  2. poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej,
  3. kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych,
  4. poradnictwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy,
  5. staże, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy,
  6. wsparcie towarzyszące dla otoczenia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym niezbędne do ich aktywizacji, np. przy wykorzystaniu środowiskowych form aktywizacji społecznej.

W ramach działania realizowane będą projekty wspierające grupy marginalizowane (z wyłączeniem społeczności Romskiej), w ramach których będzie oferowane kompleksowe wsparcie osób, które nie są w stanie samodzielnie funkcjonować w społeczeństwie. Wsparcie kierowane do tych osób będzie zakładać obowiązkowe przeprowadzenie indywidualnej diagnozy społeczno-zawodowej dla poszczególnych uczestników i dostosowanie do jej wyników wsparcia aktywizującego zawodowo i społecznie.

Ilość miejsc ograniczona!

  • W szkoleniach mogą uczestniczyć tylko te osoby, które po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego otrzymają potwierdzenie zakwalifikowania na szkolenie.
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego - ul. Bolesława Chrobrego 3

06.03.2017 - 06.03.2017

Zespół Szkół Ekonomicznych, pokój 78 – biuro projektów

07.03.2017 - 07.03.2017

Urząd Miejski w Żarach, sala sesyjna Rady Miasta

08.03.2017 - 08.03.2017

Urząd Miasta w Strzelcach Krajeńskich, sala sesyjna Rady Miasta

09.03.2017 - 09.03.2017

Urząd Miejski we Wschowie, sala sesyjna Rady Miasta

10.03.2017 - 10.03.2017