Szkolenie dotyczące planowanego konkursu z Działanie 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty - Zielona Góra

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy na szkolenie organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, które dotyczyć będą planowanego konkursu z Działanie 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Planowany termin naboru:16 – 23 .03.2018 r.

Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do aplikowania w konkursie są następujące typy Beneficjentów:

  • jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
  • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
  • organizacje pozarządowe,
  • przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
  • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,
  • instytucje rynku pracy,
  • podmioty ekonomii społecznej,
  • podmioty działające w obszarze rynku pracy,
  • podmioty zajmujące się aktywizacją osób wykluczonych społecznie, zagrożonych ubóstwem itp. (w tym jednostki pomocy społecznej)

Projekty mogą być realizowane również na zasadzie partnerstwa z udziałem Partnerów, będących podmiotami wymienionymi w typach Beneficjentów Działania 7.3 RPO-L2020. Dopuszczalna jest realizacja projektu z zaangażowaniem podmiotów, innych niż wymienionych w typach Beneficjentów, realizujących wspólnie projekt w celu osiągnięcia kompleksowego efektu, z zastrzeżeniem, iż wszystkie wydatki ponoszone przez te podmioty, zostaną ujęte jako koszty niekwalifikowalne w budżecie projektu.
 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

  1. Kompleksowe programy na rzecz integracji społeczności marginalizowanych obejmujące kompleksowe działania z zakresu edukacji, zatrudnienia, pomocy społecznej prowadzące do podniesienia kwalifikacji lub uzyskania zatrudnienia z obligatoryjnym wykorzystaniem indywidualnych diagnoz w zakresie rozwoju społeczno-zawodowego, obejmujące m.in. następujące formy wsparcia:

a) rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy,

b) poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej,

c) kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych,

d) poradnictwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy,

e) staże, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy,

f) wsparcie towarzyszące dla otoczenia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym niezbędne do ich aktywizacji, np. przy wykorzystaniu środowiskowych form aktywizacji społecznej,

g) inne.

w ramach następującej kategorii interwencji:

109 - Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie.

 

AGENDA SZKOLENIA

9:45 - 10:00      Rejestracja uczestników

10:00 - 10:45     Główne założenia do konkursu z Działania 7.5

10:45 - 11:00     Przerwa kawowa

11:00 - 11:30     Kwalifikowalność wydatków

Kryteria oraz omówienie błędów prowadzących do odrzucania wniosków

11:30 - 12:00     Pytania uczestników szkolenia

Zielona Góra, ul. Chrobrego 3, Sala konferencyjna (035)

21.02.2018 - 21.02.2018