Szkolenie dotyczące planowanego konkursu z Działania 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy, Zielona Góra

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy na szkolenie organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, które dotyczyć będą planowanego konkursu z Działania 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Planowany termin naboru:29.06 – 06.07.2018 r.

Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do aplikowania w konkursie są następujące typy Beneficjentów:

  • podmioty lecznicze sektora publicznego i niepublicznego wykonujące działalność leczniczą, świadczące usługi w zakresie POZ i AOS (rehabilitacyjnej, medycyny pracy, ortopedycznej, neurologicznej), uprawnione do tego na mocy prawa powszechnie obowiązującego,
  • organizacje pozarządowe, w tym reprezentujące interesy i zrzeszające podmioty świadczące usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje następujący typ projektu:

III. Wdrożenie  programów  zdrowotnych w kierunku rehabilitacji medycznej umożliwiających powrót do pracy, tj. ukierunkowanie na grupy docelowe najbardziej narażone na opuszczenie rynku pracy z powodu czynników zdrowotnych lub najbardziej bliskie powrotowi na rynek pracy w wyniku świadczeń rehabilitacyjnych, np. poprzez:

  • niezbędne usługi zdrowotne, w tym rehabilitacyjne;
  • zwrot kosztów dojazdu związany z rehabilitacją;
  • działania informacyjno-edukacyjne, w tym edukacja prozdrowotna, skierowane do osób objętych wsparciem oraz osób z ich otoczenia;
  • działania szkoleniowe kierowane w szczególności do podmiotów świadczących usługi rehabilitacyjne oraz kadr POZ;
  • w uzasadnionych przypadkach zakup sprzętu (zgodnie z wytycznymi kwalifikowalności).

 

Zgodnie z przyjętym przez Komitet Sterujący do spraw Koordynacji Interwencji EFSI w sektorze zdrowia Planem działań w sektorze zdrowia na rok 2017 w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego, w ramach III typu operacji interwencja ukierunkowana jest na:

Program polityki zdrowotnej dla województwa lubuskiego skierowany do osób pracujących i powracających do pracy w zakresie rehabilitacji medycznej schorzeń układu ruchu i obwodowego układu nerwowego związanych ze sposobem wykonywania pracy.
w ramach następującej kategorii interwencji:

107 - Aktywne i zdrowe starzenie się.

Do wsparcia kwalifikują się wyłącznie te projekty, które nie zostały fizycznie (rzeczowo) ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu, niezależnie od tego czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez Wnioskodawcę.

 

 

 AGENDA SZKOLENIA

Działanie 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy.

 

11:45 - 12:00    Rejestracja uczestników

12:00 - 13:00    Główne założenia do konkursu z Działania 6.7 oraz omówienie kryteriów

13:00 - 13:15    Przerwa kawowa

13:15 - 14:30    Kwalifikowalność wydatków oraz omówienie wniosku o dofinansowanie

14:30 - 14:45    Pytania uczestników szkolenia

 

W szkoleniach mogą uczestniczyć tylko te osoby, które po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego otrzymają potwierdzenie zakwalifikowania na szkolenie.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: (68) 45 65 119

Zielona Góra, ul. Chrobrego 3, sala konferencyjna (035)

21.06.2018 - 21.06.2018