Szkolenie dotyczące planowanego konkursu z Działania 6.4 Równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy, Gorzów Wlkp.

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy na szkolenie organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, które dotyczyć będą planowanego konkursu z Działania 6.4 Równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Planowany termin naboru:22 – 28.06.2018 r.

Do składania wniosków w ramach konkursu uprawnieni są potencjalni beneficjenci:

  • jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
  • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
  • organizacje pozarządowe,
  • przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
  • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,
  • instytucje rynku pracy,
  • podmioty ekonomii społecznej,
  • podmioty działające w obszarze rynku pracy, zajmujące się aktywizacją osób wykluczonych społecznie, zagrożonych ubóstwem itp. (w tym jednostki pomocy społecznej),
  • szkoły, przedszkola i placówki (w rozumieniu ustawy o systemie oświaty) i ich organy prowadzące.

Projekty mogą być realizowane również na zasadzie partnerstwa z udziałem Partnerów, będących podmiotami wymienionymi w katalogu Beneficjentów Działania 6.4 RPO - L2020.

Dopuszczalna jest realizacja projektu z zaangażowaniem podmiotów, innych niż wymienionych w katalogu Beneficjentów, realizujących wspólnie projekt w celu osiągnięcia kompleksowego efektu, z zastrzeżeniem, iż wszystkie wydatki ponoszone przez te podmioty, zostaną ujęte jako koszty niekwalifikowalne w budżecie projektu.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs dotyczy Osi Priorytetowej 6 Regionalny Rynek Pracy, Działania 6.4 Równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy, określonego w SzOOP RPO-L2020 i prowadzony jest dla następujących typów projektów:

Typ I - Wspieranie usług opieki nad dziećmi do 3 roku życia poprzez m.in. tworzenie oraz rozwój żłobków i klubów dziecięcych, wsparcie usług świadczonych przez dziennego opiekuna, wsparcie istniejących form opieki nad dziećmi do lat 3 przyczyniających się do zwiększenia liczby miejsc w ww. placówkach.

 

W ramach następujących kategorii interwencji:

105 - Równość kobiet i mężczyzn we wszystkich dziedzinach, w tym pod względem dostępu do zatrudnienia, rozwoju kariery zawodowej, godzenia życia zawodowego i prywatnego, a także promowanie równego wynagrodzenia za taką samą pracę.

Do wsparcia kwalifikują się wyłącznie te projekty, które nie zostały fizycznie (rzeczowo) ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu, niezależnie od tego czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez Wnioskodawcę.

 

 

 AGENDA SZKOLENIA

Działanie 6.4 Równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy

9:45 - 10:00      Rejestracja uczestników

10:00 - 11:00     Główne założenia do konkursu z Działania 6.4 oraz omówienie kryteriów

11:00 - 11:15     Przerwa kawowa

11:15 - 12:15     Kwalifikowalność wydatków oraz omówienie wniosku o dofinansowanie z uwzględnieniem najczęściej popełnianych błędów

12:15 - 12:30     Pytania uczestników szkolenia

Gorzów Wielkopolski, Biblioteka Publiczna im. Z. Herberta, ul. Sikorskiego 107, sala nr 216

29.05.2018 - 29.05.2018